SSS

SIKÇA SORULAN SORULAR

YATAY GEÇİŞ

1. Yatay Geçiş için süre sınırı var mı?

Yatay geçişlerde yüksek lisans programında 3. yarıyıl sonuna kadar, doktora da ise Yeterlik sınavı öncesine kadar yatay geçiş yapılabilir. Tez aşamasında yatay geçiş yapılamaz.(yönetmelik md. 13)

2. Yatay geçiş başvurusu için belli tarihler var mı?

Yatay geçiş başvurusu için belli bir tarih yoktur. Dönem içerisinde başvuru yapılabilir (yatay geçiş süre sınırı içerisinde olmak şartı ile) 

3. Farklı bir bölüme ya da programa yatay geçiş yapabilir miyim?

Yatay geçişler aynı program ve aynı bölümler için yapılabilir

4. Yatay geçiş yaptığım takdirde tüm derslerim sayılır mı?

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre (md. 20) yatay geçiş yaptığınız anabilim dalından en az 12 kredilik ders almanız zorunlu olup, bu dersleri aldıktan sonra diğer üniversiteden almış olduğunuz tüm dersler Anabilim Dalı Akademik Kurulunun uygun görmesi halinde kredinize sayılabilir.

5. Aynı Enstitü içerisinde yatay geçiş yapabilir miyim?

Aynı Enstitü içerisinde bulunan anabilim dalları arasında yatay geçiş yapılamaz.

ÖZEL ÖĞRENCİLİK

6. Özel Öğrenci olarak hangi derslere başvuru yapabilirim?

Özel öğrenci olarak güz, bahar ve yaz dönemlerinde yalnızca Enstitümüz kesin kayıtlı öğrencilerinin kayıt yaptırdığı açılan derslere kayıt yaptırabilirsiniz.

7. Özel Öğrenci başvuru tarihleri nelerdir?

Güz, bahar ve yaz dönemlerinde Enstitü web sayfamızda yer alan Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde başvuru yapabilirsiniz.

8. Özel Öğrenci olarak kaç ders alabilirim?

Lisans son sınıf öğrencileri ancak 1 derse özel öğrenci olarak kayıt yaptırabilir. Mezun olan öğrenciler ise en çok bir dönem içerisinde 4 derse kayıt yaptırabilir.

9. Özel Öğrenci olarak ne kadar ücret ödemeliyim?

Özel öğrenci başvuru ücretleri her kayıt döneminde Enstitü web sayfamızda ilan edilmektedir. Ücretler kredi başı olarak hesaplanmaktadır.(Şu anda kredi başına 40.00 TL alınmaktadır.)

10. Özel Öğrenci Başvurularında hangi belgeler gereklidir?

Lisans son sınıfta okuyan öğrenciler öğrenci kimlik kartı fotokopisi ile, mezun olanlar ise diploma belgelerinin fotokopisi ile müracaat edebilir.

11. Özel öğrenci olarak aldığım dersleri en geç kaç dönem içerisinde saydırmam gerekli?

Özel öğrenci olarak ders kaydı yaptırdığınız dönemden sonra en geç 4 yarıyıl içerisinde kesin kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Aksi halde almış olduğunuz dersler kredinize sayılmaz.

EŞ DANIŞMAN (İKİNCİ TEZ DANIŞMANI)

12. Eş danışmanlık nedir?( madde 30/2)

Tez konusu veya tez önerisi kabul edilen öğrencilerin tez çalışmasının birden fazla uzmanlık alan içermesi halinde tezin hangi kısmının hangi öğretim üyesi ile çalışılması gerektiği belirtilerek Anabilim Dalı Akademik Kurulu Kararı ile aynı Enstitü içerisinden veya farklı bir Enstitü-farklı bir yükseköğretim kurumundan eş danışman önerisi yapılabilir.

13. Eş Danışman nasıl, ne zaman atanır?

Eş danışman tez konusu/tez önerisi geçtikten sonra Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır.

14. Eş Danışman tez sınav jüri üyesi olabilir mi?

Yüksek lisansta eş danışman Akademik Kurulun kabul etmesi halinde jüri üyesi olarak görev alabilir. Bu durumda tez sınav jürisi beş kişiden oluşur. Doktora programında ise eş danışman (yönetmelik gereği) jüri üyesi olarak görev alamaz.(md 43/2)

15. Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ikinci (eş) danışman olur mu?

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre tezsiz yüksek lisans programlarında ikinci (eş) danışman ataması olamaz.

DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ

16. Danışman değişikliği nasıl yapılır? (web sayfası Dilekçeler 4. 1)

Danışman değişikliği için Enstitü web sayfasında bulunan danışman değişikliği istem formu doldurularak Anabilim dalı Akademik Kuruluna sunulur ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile değişiklik yapılabilir. Değişikliklerde mutlaka mevcut danışmanın danışmanlık görevini bırakmayı kabul ettiğine dair imzası bulunmalıdır.

17. Başka bir bölümden danışman atanabilir mi?

Tez danışmanı, mutlaka anabilim dalındaki görevli öğretim üyelerinden önerilebilir.

TEZ SINAV JÜRİSİ OLUŞTURMA

18. Tez Sınav Jüri üyeleri nasıl oluşturulur?

Yönetmelikte belirtilen tüm şartları yerine getiren ve tez yazı aşamasını tamamlayan öğrenciler için Anabilim Dalı Akademik Kurulunca Enstitüye öğrencinin sınavını yapmak üzere jüri önerisini tezin bir nushası ile birlikte sunar ve Enstitü Yönetim Kurulunda jüri belirlenir. Yüksek lisans için bölüm içerisinden en az üç öğretim üyesi, bölüm dışından ise en az üç öğretim üyesi önerilir. Doktora da ise üç tane TİK üyesi, en az üç tane bölüm içerisinden ve en az üç tane farklı bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere öğretim üyesi önerilir.

19. Jüri üyelerine hangi belgeleri teslim etmeliyim?

Jürisi belirlenen öğrenci Enstitüye gelerek seçilen jüri üyelerine ait görevlendirme yazılarını, kişisel rapor formlarını, tez sınav tutanağını, tez gerekçelerini alır ve tezlerinin bir nüshalarını ekleyerek jüri üyelerine elden dağıtım yapar.

DOKTORA MAKALE YAYINI

20. Doktora Makale Yayınını en geç ne zaman vermeliyim?

Doktora programına kayıt yaptıktan sonra yapılan bir doktora yayın makalesi en geç tez sınav jüri teklifi yapılmadan önce Enstitüye verilmelidir.

21. Doktora Yayın Makalesi tezim ile ilgili olmak zorunda mı?

Doktora yayın makalesi tez konunuz ile de ilgili olabilir, ya da çalışma alanınız ile ilgili olabilir. Tez konusu ile ilgili ise yayında mutlaka danışman öğretim üyesinin adı geçmelidir.

22. Doktora Yayın Makalesi şartları nelerdir?

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 37 nci maddesi gereğince doktora öğrencilerinin mezun olmadan önce yapmaları gereken makale yayını hakkında Enstitü Kurulunun 04.11.2013 tarih ve 80 sayılı toplantısında alınan kararlar çerçevesinde, Enstitümüze gönderilen doktora yayınlarının ekinde mutlaka;

 • YÖK’e bağlı devlet Üniversitelerinin yayınlandığı hakemli dergi
 • Ulakbilim tarafından kabul edilen hakemli dergi
 • Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve atama ve yükselmelerde kullanılan dergi
 • Uluslararası veya ulusal bir kongrede tam metni basılmış ve yukarıdaki maddeler uygun bildiri
 • Bu kapsamda kabul edilecek dergilerin editör listesi, baş editör, yayın bilgilerine internet yolu ile ulaşılabilen
 • Kısa not şeklinde beyan edilen bilgilerin SCI veya SCI-Expanded kapsamında

olduğuna dair yazının eklenmesi gerekmektedir.

TEZ İZLEME KOMİTESİ (TİK) TOPLANTI DÖNEMLERİ

23. TİK dönemleri nelerdir?

Yılda iki kez olmak üzere Ocak-Şubat, Temmuz-Ağustos ya da Nisan-Mayıs, Ekim-Kasım ayları TİK dönemleridir. Ocak-Şubat ayları Ocak, Haziran-Temmuz ayları Temmuz TİK’i olarak, Nisan-Mayıs ayları Nisan ve Ekim-Kasım ayları Ekim TİK’i olarak geçmektedir.

24. TİK dönemleri değişebilir mi?

Anabilim Dalı Başkanlığının gerekçeli bir kararı ile TİK dönemleri bir defaya mahsus olmak üzere Enstitü Yönetim Kurulu Kararınca değişebilir.

25. TİK toplantısına girmez isem ne olur

İlgili döneme ait toplantıdan başarısız sayılırsınız. İzleyen dönemde TİK toplantısına girmeniz gerekmektedir.(md 42/5 gereğince yılda2 defa TİK toplantısına girmeniz zorunludur.)

26. Mezun olabilmem için en az kaç TİK toplantısı yapmam gerekir?

Mezun olabilmeniz için Tez Önerisi Toplantısı hariç en az üç başarılı TİK yapmanız gerekmektedir. Ancak mezun olacağınız tarihe kadar her altı ayda bir TİK yapılmak zorundadır. Yani 3 başarılı TİK ten sonra eğer mezun olamıyorsanız bile toplantılar devam etmek zorundadır.

KATKI PAYLARI

27. Katkı Payı ne zaman yatırılması gerekiyor?

Yasal Öğrenim süresini dolduran öğrenciler Enstitü web sayfasında her dönem ilan edilen dönemlerde katkı paylarını yatırmak zorundadır.

28. Hangi dönemden itibaren katkı payı yatırmam gerekiyor?

Bilimsel Hazırlık Programı ve kayıt dondurmalar hariç;

Yüksek Lisansta 5.yarıyıl

Doktorada 9. yarıyıl

Bütünleşik doktorada 11.yarıyıldan itibaren katkı payı yatırılmaktadır. 

29. Katkı payı yatırmaz isem ne olur?

İlgili dönemi ait hiçbir öğrencilik haklarından faydalanamazsınız.Enstitüden hiçbir belge alamazsınız (Paso, kimlik, askerlik tecil belgesi, öğrenci belgesi vb).

BAŞKA ÜNİVERSİTELERDEN DERS ALMA

30. Başka Üniversitelerden ders alabilir miyim?

Program için anabilim dalından alınması gereken %50 ders kredisini aldıktan sonra Danışman ve Anabilim dalının onayı ile  diğer üniversitelerden ders alabilirsiniz.

31. Başka Üniversitelerden nasıl ders alabilirim?

Enstitü web sayfamızda bulunan diğer üniversitelerden ders alma istem dilekçesini doldurmanız ve Anabilim dalı Başkanlığına müracaat etmeniz gerekmektedir.

32. Hangi üniversitelerden ders alabilirim?

Enstitü web sayfasında ilan edilen Devlet Üniversitelerinden ders alabilirsiniz.

MEZUNİYET İÇİN ASGARİ SÜRE

33. En geç ne zaman mezun olabilirim?

6111 sayılı Kanun gereğince kayıt silinmeler kalktığı için ilgili dönemi ait katkı payı borcunuzu yatırdığınız sürece kaydınız devam edecektir (27.madde de belirtilen sürelerden sonra katkı payı yatırsanız da öğrencilik haklarından faydalanamazsınız).

İNTİBAK İŞLEMLERİ

34. Başka bir üniversite öğrencisi iken kaydım silinmeden önce aldığım dersleri sizde kredime saydırabilir miyim?

bağlı olduğunuz anabilim dalından zorunlu tamamlamanız gereken kredilerin yarısını aldıktan sonra Anabilim dalı Akademik Kurul Kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile almış olduğunuz dersler kredinize sayılabilir.

35. Başka Üniversitede kaydım silinmeden önce yapmış olduğum seminer ve Yeterlik Sınavını burada saydırabilir miyim?

Diğer üniversitede almış olduğunuz seminer ve yeterlik sınavını saydıramazsınız.

DÖNEM PROJESİ VE SEMİNER SUNUMLARI (Tezsiz yüksek lisansta )

36. Dönem Projemi ne zaman sunabilirim?

Dönem Projeleri 6.yarıyıl sonuna kadar Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından Enstitümüze gönderilen sunum listesine adınız eklenmesi şartıyla herhangi bir dönemde sunulabilir.

37. Seminerimi ne zaman sunabilirim? (Yüksek lisans ve Doktora programları için)

Yüksek Lisans programında 4.yarıyıl, doktora programında Yeterlik Sınavı öncesi seminer sunulması gerekmektedir.

38. Sunum yaptıktan sonra ne yapmam gerekiyor?

Seminer ya da Proje sunum tutanaklarınız 3 gün içerisinde Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitümüze gönderilir. Sunumunuzu tez yazım kurallarına göre hazırlayıp PDF formatında CD ye kaydederek (basılı kopyaya gerek yok) en geç 15 gün içerisinde Enstitüye getirmeniz gerekmektedir.

39. Ders aşaması bitmeden Dönem Projesi sunumu yapabilir miyim? 

Ders aşamasında iken proje sunumu yapabilirsiniz.

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

40. Bilimsel Hazırlık Programı nedir?

nitelikleri aşağıda belirtilen adaylara eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir:

a) Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar,

b) Lisans veya yüksek lisans derecelerini Üniversite dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olanlar,

c) Lisans veya yüksek lisans derecesini başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olanlar.

41. Bilimsel Hazırlık Programı (BHP) kaç yarıyılda tamamlanır?

BHP tamamlama süresi 1 yıldır. Bu süre normal program süresine dahil edilmez.

42. BHP kapsamında kaç ders alınmalı?

BHP kapsamında alınacak derslere Anabilim Dallarında görevli Bilimsel Hazırlık Programı Komisyonu  (Bilimsel Dengeleme Komisyonu) karar verir.

43. 1 yıl içerisinde BHP tamamlanmaz ise ne olur?

Bilimsel Hazırlık Programı dersleri alınmaya devam eder ancak bu süre program süresine dahil edilir.

DOKTORA YETERLİK SINAVI (md. 40)

44. Doktora Yeterlik Sınavına ne zaman girmeliyim?

Yüksek lisans derecesi ile kayıt yaptıran öğrenciler Doktora Yeterlik Sınavına zorunlu ders kredileri tamamlandıktan ve seminer sunduktan sonra en geç 5.yarıyıl sonuna kadar girilmelidir. Lisans derecesi ile doktora programına kayıt yaptıranlar en geç yedinci yarıyıl sonuna kadar girmelidir.

45. Doktora Yeterlik Başvurusu nasıl yapılır? (Enstitü web’de yer alan Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde)

Doktora Yeterlik Sınavı başvuruları Anabilim Dalı Başkanlıklarına Ocak ve Haziran ayları içerisinde yapılmalıdır.

46. Doktora Yeterlik sınavı ne zaman ve nerde yapılır?

Doktora Yeterlik Sınavları her yıl Şubat ve Temmuz aylarında Anabilim dalı Başkanlıklarında (beş kişilik Doktora yeterlik Komitesince) yapılır. Yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısım halinde yapılır.

47. Doktora Yeterlik sınavını başaramaz isem ne olur?

Bir sonraki dönemde tekrar sınava girmeniz gerekmektedir.

DERS KAYDI

48. Bir yarıyılda en fazla kaç ders alabilirim?

Bir dönemde en çok 4 derse kayıt yaptırabilirsiniz

49. Bir dönemde hiç ders almayabilir miyim?

Ders almak zorunda değilsiniz,kaydınızı internetten yenileyebilirsiniz.

50. Lisansüstü dersleri kaç dönemde tamamlamam gerekli?

Tezli yüksek lisans programında en fazla 4, tezsiz yüksek lisans programında 6 ve doktora programında 4 yarıyıl içerisinde dersler tamamlanmalıdır.

51. Geçme notu kaçtır?

Yüksek lisans programları için 4 üzerinden 2.75 (100 üzerinden 70), doktora programı için 4 üzerinden 3 (100 üzerinden 75) geçme notudur.

52. Bütünleme Sınavları var mıdır?

Akademik Takvim içerisinde belirtilen tarihlerde bütünleme sınavları yapılmaktadır.

53. Yüksek Lisans yapmakta iken doktora programında değerlendirilmek üzere ders alabilir miyim?

Herhangi bir yüksek lisans programında kayıtlı iken doktora programına yönelik lisansüstü ders alınamaz.

54. Herhangi bir program tamamlandıktan sonra o programda alınan dersler bir başka programda kullanılabilir mi?

Herhangi bir program tamamlandıktan sonra alınan dersler başka bir program için kullanılamaz

55. Almam gerekli zorunlu asgari ders sayısı nedir?

Tezli Yüksek Lisans programı, 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur,(md. 28)

Tezsiz Yüksek Lisans programı, 30 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur,(md.33)

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal ya da uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.(md.37)

56. Başarısız olduğum bir dersi nasıl üzerimden düşürebilirim?

Herhangi bir dönemde alarak başarısız olduğunuz bir dersi, bir sonraki dönem eğer ders alacak iseniz ders kaydı yaptırdıktan hemen sonra Enstitümüze bir dilekçe vererek başarısız olunan dersin aynısı veya yerine başka ders kaydı yaptırılan bir dersin sayılmasını isteyebilirsiz. Ayrıca mezuniyet transkriptlerinde başarısız olunan ders veya dersler gösterilmemekte ve genel not ortalamasına katılmamaktadır.

57. Öğrenci Bilgi Sistemi (e-kampüs) şifresini nasıl alabilirim?

Web sayfamızda öğrenci e-kampüs girişinde şifremi unuttum linkine tıklayarak bize vermiş olduğunuz mail adresinizi yazdığınız takdirde mail adresinize şifreniz gönderilecektir.

58. Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için kuramsal derslerin % 70'ine, uygulamaların ve/veya diğer öğrenim etkinliklerinin % 80'ine devam etmiş olmaları gerekir

59. Danışman atanmayan öğrencilerin ders kayıt onayları nasıl yapılmaktadır?

Danışman atanıncaya kadar bu işlemler Anabilim Dalı Başkanı tarafından yapılır.

GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

60. Lisansüstü program başvuruları ne zaman yapılmaktadır?

Enstitümüz Akademik Takviminde belirtilmiştir(web sayfamızda) .Lisansüstü programlar güz ve bahar yarıyılları olmak üzere yılda iki kez yapılmaktadır. Başvuru ilanları Enstitü web sayfasında ilan edilmektedir.

61. İstenen şartlar nelerdir?

Başvuru şartlarımız dönem başlarında ilan edilmektedir, ayrıca Enstitü web sayfasında Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de yer almaktadır.

62. Eksik belge ile müracaat yapabilir miyim?

Hiçbir şekilde eksik belge ile başvuru yapamazsınız.

63. Lisansüstü sınavlar nerede ve nasıl yapılmaktadır?

Lisansüstü sınavlar başvuruda bulunulan Anabilim Dalı Başkanlığında mülakat şeklinde yapılmaktadır. Yabancı uyruklu öğrenciler için yazılı bilim sınavı yapılmaktadır.

64. Mezun olduğum alan haricinde farklı bir alanda lisansüstü eğitim yapabilir miyim?

Bu konu hakkında herhangi bir kısıtlayıcı engel olmamakla beraber, başvuruda bulunulacak Anabilim Dalı Başkanlığı ile önceden görüşme yapılmasında fayda vardır.

65. Başvuruda mezun olma şartı var mıdır?

Mezun olma şartı vardır. Ön kayıt tarihlerinde mezun olmadan yapılacak tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

66. Aynı anda iki yüksek lisans programına devam edebilir miyim?

Aynı anda hem aynı enstitü hem de farklı enstitülerde iki farklı bölümde lisansüstü eğitim yapabilirsiniz. Ancak her iki programında gereklerini ayrı ayrı yerine getirmeniz gerekmektedir.

ALES

67. ALES sınavına girmek zorunda mıyım?

Enstitümüz lisansüstü programlarına başvurularda ALES şartı aranmaktadır.

68. ALES sınavından kaç puan almam gerekiyor?

Sayısal puan türünde en az 55 ve üstü puan şartı vardır. Ancak bazı bölümler bu puanı artırabilmektedirler. Web sayfamızda ilan edilecek olan duyurularda bu hususlar belirtilecektir.

69. ALES ne zaman yapılır?

ALES yıl içinde Mayıs ve Aralık (Tarih değişebilir) aylarında olmak üzere 2 defa yapılmaktadır. ÖSYM tarafından yapılır.

70. ALES sınavında alınan puanın geçerlik süresi ne kadardır?

ALES sınavından alınan puanın geçerlilik süresi 36 aydır

71. GMAT ya da GRE sınavlarından kaç puan alınması gerekiyor?

 1. ALES sınavında 55 puan GMAT sınavı için 450 puana karşılık geliyor. 70 ALES puanı ise 500 GMAT puanına karşılık geliyor.
 2. ALES sınavında 55 puan GRE sınavında sayısal puanın dikkate alınması durumunda 610 puana karşılık geliyor. 70 ALES puanı ise 685 GRE sayısal puanına karşılık geliyor.

72. GRE ve GMAT kaç yıl geçerlidir?

GRE ve GMAT geçerlilik süresi belgenin üzerinde yazılan geçerlik süresi kadardır. Eğer süre belirtilmemiş ise 5 yıl geçerliliği vardır.

DİPLOMA İŞLERİ

73. Diplomamın aslını ne zaman alabilirim?

Diplomalar yılda bir kez toplu olarak hazırlanıp Rektörlük Makamına imzaya sunulur. Bu işlem Nisan-Mayıs ayları içerisinde yapılır.

74. Diplomamın aslını almam için ne yapmam gerekir?

Size verilen Geçici Mezuniyet Belgenizi getirmeniz yeterlidir.

75. Diplomamı bir başkası alabilir mi?

Noter vekaleti vereceğiniz bir kişi haricinde sizden başka hiçbir kimse diplomanızı teslim alamaz.

76. Diplomalarda unvanlar belirtiliyor mu?

Geçici Mezuniyet Belgelerinde ve Diplomalarda Ankara Üniversitesi Diploma Yönergesine göre unvanlar belirtilmemektedir. Yüksek Lisanslarda “Yüksek Lisans Derecesi”, doktoralarda ise “Doktora Derecesi” verilmektedir.

77. Diplomamın veya Geçici Mezuniyet Belgesinin İngilizcesi veriliyor mu?

Her iki belgenin de İngilizcesi verilmektedir.

78. Diplomamı kaybettim, ne yapmam gerekir?

Tirajı yüksek bir ulusal gazeteye ilan vermeniz ve Enstitümüze bir dilekçe ile müracaat etmeniz gerekmektedir. Hazırlanacak diplomada ikinci nüsha olarak hazırlandığı belirtilmektedir.

79. Tezsiz Yüksek Lisans mezunları doktora yapabilir mi?

06.02.2013 tarihinden önce Tezsiz Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıran tüm öğrenciler Doktora programına başvuru yapabilirler. Ancak bu tarihten sonra kayıt yaptıran öğrenciler ise doktora programına müracaat edemeyecektir.

KAYIT SİLME KRİTERLERİ

80. Hangi nedenlerle kayıt silinir?

28 Kasım 2016 tarih ve 29902 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'ne göre:

A- TEZLİ YÜKSEK LİSANS

1- Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

2- Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

3- Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

4- Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir

5- Tez sınavında başarılı olmak ve senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

B- TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

1- Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

C- DOKTORA

1- Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

2- Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

3- Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

4- Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

5- Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

6- Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

7- Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

8- Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

9- Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

10- Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 17 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

11- Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir

D- BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

1- Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

E- DİĞER HÜKÜMLER

a) İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel akademik başarı not ortalaması 2,00’den az olan öğrencilerin,

b) Yüksek lisans veya doktora tez çalışması ile ilgili uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız (BŞZ) notu alan öğrencilerin,

c) Senato tarafından belirlenen esaslara göre haklı ve geçerli bir nedeni olmadan aynı programda kayıt yenileme işlemini iki kez yerine getirmeyen öğrencilerin,

(2) Öğrencilerin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmaları durumunda ilgili birim yönetim kurulu kararıyla ilişikleri kesilir.

(3) Öğrencilerin enstitü ile ilişiklerinin kesilmesi kendi istemleri üzerine de olabilir. Bu takdirde öğrenciler enstitüye yazılı olarak şahsen başvurmak zorundadırlar. İlişik kesme sürecinde öğrenciler ilgili birimlerden alacakları ilişik kesme belgelerini enstitüye sunmak zorundadırlar.

AŞAMALAR:

 • BHP Kapsamında olan 2016-2017 Güz yarıyılı ve daha öncesi kayıtlı tüm öğrenciler 2016-2017 güz yarıyılından itibaren 2 yarıyıl içerisinde BHP’ni tamamlamaları gerekmektedir.
 • Tezli Yüksek Lisans Ders aşamasında olan 2016-2017 Güz yarıyılı ve daha öncesi kayıtlı tüm öğrenciler 2016-2017 güz yarıyılından itibaren 4 yarıyıl içerisinde zorunlu ders kredilerini ve semineri tamamlamak zorundadır.
 • Tezsiz Yüksek Lisans Ders aşamasında olan 2016-2017 Güz yarıyılı ve daha öncesi kayıtlı tüm öğrenciler 2016-2017 güz yarıyılından itibaren 3 yarıyıl içerisinde zorunlu ders kredilerini ve Dönem Projesini tamamlamak zorundadır.
 • Doktora Ders aşamasında olan 2016-2017 Güz yarıyılı ve daha öncesi kayıtlı tüm öğrenciler 2016-2017 güz yarıyılından itibaren 4 yarıyıl içerisinde zorunlu ders kredilerini ve semineri tamamlamak zorundadır.
 • Doktora Tez aşamasında olan 2016-2017 Güz yarıyılı ve daha öncesi kayıtlı tüm öğrencilerin 2016-2017 güz yarıyılından itibaren 2 kez üst üste ya da aralıklı üç kez TİK yapmadıkları ya da başarısız oldukları durumunda kayıtları silinecektir.
 • Doktora öğrencileri doktora tez sınavına girmeden önce yayınlaması gereken bilimsel makalede tam metin basılan poster ve bildiriler kabul edilirken, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sadece yönetmeliğin 19 (2) maddesinde belirtilen kriterlere uygun makale yayınlamak zorundadır (Doktora öğrenimine başladıktan sonra yayınlanan).

 İLETİŞİM

81. Enstitü ile nasıl iletişim kurabilirim?

Enstitü öğrenci işleriniz ile ilgili tüm sorularınızı:

fbeogrfm@ankara.edu.tr

veya

fbeogrzr@ankara.edu.tr

posta adreslerine iletebilirsiniz. Size mümkün olduğu ölçüde aynı gün içerisinde cevap verilecektir.

Tel: 0 (312) 596 11 47-596 11 53-596 11 56-316 60 33

Faks: 0 (312) 316 60 35