TÜM LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve 28 Kasım 2016 tarih ve 29902 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından itibaren uygulamaya girmiş olup, ilgili yönetmelikler gereği tekrar kayıt silmeler başlamış, lisansüstü eğitim öğretim süre sınırı ile birlikte bazı yeni düzenlemeler getirilmiştir.

 

Bu kapsamda Enstitümüzce 2016-2017 güz yarıyılından itibaren 28 Kasım 2016 tarihli Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulamaya başlamış olup, bu yönetmelik hükümleri 2016-2017 güz yarıyılı öncesi kayıtlı tüm lisansüstü öğrencilerimizi kapsamaktadır ve şu anda bulundukları aşamalar göz önüne alınarak lisansüstü süreler ve kayıt silinmesi gereken hususlar dikkate alınacaktır. Tüm lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrencilerimizin mağduriyet yaşanmamaları için Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ni dikkatli bir şekilde okumaları ve belirtilen kurallara uygun tedbirleri almaları gerekmektedir.

 

KAYIT SİLİNME KRİTERLERİ

A- TEZLİ YÜKSEK LİSANS

1- Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

2- Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

3- Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

4- Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

5- Tez sınavında başarılı olmak ve senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

B- TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

1- Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

C- DOKTORA

1- Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

2- Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

3- Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

4- Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

5- Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

6- Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

7- Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

8- Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

9- Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

10- Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 17 nci maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

11- Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

D- BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

1- Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

E- DİĞER HÜKÜMLER

a) İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel akademik başarı not ortalaması 2,00’den az olan öğrencilerin,

b) Yüksek lisans veya doktora tez çalışması ile ilgili uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız (BŞZ) notu alan öğrencilerin,

c) Senato tarafından belirlenen esaslara göre haklı ve geçerli bir nedeni olmadan aynı programda kayıt yenileme işlemini iki kez yerine getirmeyen öğrencilerin,

(2) Öğrencilerin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmaları durumunda ilgili birim yönetim kurulu kararıyla ilişikleri kesilir.

(3) Öğrencilerin enstitü ile ilişiklerinin kesilmesi kendi istemleri üzerine de olabilir. Bu takdirde öğrenciler enstitüye yazılı olarak şahsen başvurmak zorundadırlar. İlişik kesme sürecinde öğrenciler ilgili birimlerden alacakları ilişik kesme belgelerini enstitüye sunmak zorundadırlar.

AŞAMALAR:

  • BHP Kapsamında olan 2016-2017 Güz yarıyılı ve daha öncesi kayıtlı tüm öğrenciler 2016-2017 güz yarıyılından itibaren 2 yarıyıl içerisinde BHP’ni tamamlamaları gerekmektedir.
  • Tezli Yüksek Lisans Ders aşamasında olan 2016-2017 Güz yarıyılı ve daha öncesi kayıtlı tüm öğrenciler 2016-2017 güz yarıyılından itibaren 4 yarıyıl içerisinde zorunlu ders kredilerini ve semineri tamamlamak zorundadır.
  • Tezsiz Yüksek Lisans Ders aşamasında olan 2016-2017 Güz yarıyılı ve daha öncesi kayıtlı tüm öğrenciler 2016-2017 güz yarıyılından itibaren 3 yarıyıl içerisinde zorunlu ders kredilerini ve Dönem Projesini tamamlamak zorundadır.
  • Doktora Ders aşamasında olan 2016-2017 Güz yarıyılı ve daha öncesi kayıtlı tüm öğrenciler 2016-2017 güz yarıyılından itibaren 4 yarıyıl içerisinde zorunlu ders kredilerini ve semineri tamamlamak zorundadır.
  • Doktora Tez aşamasında olan 2016-2017 Güz yarıyılı ve daha öncesi kayıtlı tüm öğrencilerin 2016-2017 güz yarıyılından itibaren 2 kez üst üste ya da aralıklı üç kez TİK yapmadıkları ya da başarısız oldukları durumunda kayıtları silinecektir.
  • Doktora öğrencileri doktora tez sınavına girmeden önce yayınlaması gereken bilimsel makalede tam metin basılan poster ve bildiriler kabul edilirken, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sadece yönetmeliğin 19 (2) maddesinde belirtilen kriterlere uygun makale yayınlamak zorundadır (Doktora öğrenimine başladıktan sonra yayınlanan).