Su Ürünleri » DERS KATALOĞU

801700715041 Kefal Yetiştiriciliği Kredi: 3 / AKTS:8
Kefal balıklarının taksonomisi, morfolojik özellikleri, biyolojileri, kefal yavrularının doğal avcılığı, yetiştirme teknikleri, yapay yöntemle yavru üretilmesi, yavruların taşınması, tatlı suya adaptasyonu, bakımı ve beslenmesi
801700715071 Deniz Kirlenmesi Kredi: 3 / AKTS:8
Deniz suyunun fiziksel ve kimyasal özellikleri, deniz suyunun kirlilik parametreleri, denizde petrol kirliliği ve temizlenmesi, denizde metal kirliliği, pestisit kirliliği, radyoaktif kirlenme ve bakteriyolojik kirlilik, denizlerde zararlı mikroalg üremeleri, gemi kaynaklı deniz kirlenmesi, Akdeniz, Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi’nin kirlilik durumu, denizlerde ağ kafeslerde balık yetiştiriciliğinin çevresel etkileri, Türkiye denizlerinde yürütülen kirlilik araştırmalarının değerlendirilmesi, deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik uluslararası sözleşmeler.
801700715141 Akvaryum Bitkileri Kredi: 3 / AKTS:8
Bu ders akvaryumlarda yaşayan ve sularda primer üreticiler olan bitkilerin biyolojik özelliklerini içerir. Akvaryum bitkilerini tanımak, önemini ve yetiştiriciliğini öğrenmek amaçlanır. Bu derste akvaryum bitkilerinin biyolojisi, biyokimyasal özellikleri, morfolojisi, yetiştiriciliği yapılan akvaryum bitkileri (çabuk büyüyen dekoratif saplı bitkiler Cryptocoryne, Amazon, Vallisneria vb ) ve yetiştirme özellikleri sunulacaktır. Bu ders verilen teorik bilgiler ve yaptırılan uygulamalarla öğrencilerin akvaryum bitkileri hakkında bilgilerini geliştirmesini sağlar.
801700715171 Akustik Sistemler Kredi: 3 / AKTS:8
Bu derste; akustik sistemlerin tanımı ve tarihçesi, akustik sistemleri kullanma amacı, sonar ve ekosandırın genel yapısı ve fonksiyonları, su akustiğinin temel özellikleri, akustik sistemler ve balıklar arasındaki ilişkiler, tek ve çok hedeften yansıma, deniz suyunda sesin yansıması ve sapması, balıların hedef kuvvetinin tespiti, akustik sistemlerin kalibrasyonu ve balık biyomasının tespiti gibi konular anlatılmaktadır.
801700715181 Mersin Balığı Üretim Teknikleri Kredi: 3 / AKTS:8
Acipenseridae familyası türlerinin morfolojisi, biyolojisi ve dağılım alanları, Türkiye’de bulunan mersin balığı türleri, mersin balıkları yetiştiriciliğinin amaçları, mersin balıklarından doğal ve yapay yöntemlerle yavru elde edilmesi, kuluçka teknikleri, yavruların küvet, havuz, kanal ve kafeslerde büyütülmesi, havuzlar, kafesler ve küvetlerde pazarlık büyüklüğe kadar yetiştirme teknikleri, doğal ortama stok takviyesi ve havyar üretimi için yetiştirilmesi gibi konular ders kapsamındadır.
801700715201 Midye ve İstiridye Yetiştiriciliği Kredi: 3 / AKTS:8
Midye ve istiridye türlerinin morfolojik ve biyolojik özellikleri, ekolojileri, midye ve istiridye üretim ve yetiştirme teknikleri, ürünlerin değerlendirilmesi.
801700715211 Çevreye Bağlı Balık Hastalıkları Kredi: 3 / AKTS:8
Sıcaklığa bağlı zararlar, Oksijenin Önemi, Oksijen Noksanlığı ve CO2 fazla doymuşluğunun zararları, a) oksijen b) oksijen ve CO2, Gaz kabarcığı hastalığı, Beyaz leke hastalığı, pH değeri değişimlerinin zararları ve hastalıkları (Asit-Baz hastalığı), Vitellus kesesi su toplaması hastalığı (Hydrocoele embiryonalis), Elektriğin etkisi ve zararları, Işık, Röntgen ve Radioaktif ışınlar, Zehirlenmeler, Ağır Metal zehirlenmeleri Hg, Pb,Cu,Cr,Fe, Zn-AI, Arsen zehirlenmesi, Nitrit ve nitratların etkisi, Amonyak zehirlenmesi ,Solungaç nekrozu, Siyanür zehirlenmesi, H2S ve Sülfid zehirlenmesi, Klor zehirlenmesi, Fenol Etkisi ve zehirlenmesi, Deterjanların etkisi ve zehirlenmesi, Pestisilerin etkisi, Mineral yağların etkisi, Diğer zehirlenmeler
801700715251 Salmon Yetiştiriciliği Kredi: 3 / AKTS:8
Salmon balıklarının üretiminin dünya ve Türkiye’deki durumu, taksonomik sınıflandırılması, yapısal özellikleri, salmon balıklarının avcılığı ve değerlendirilmesi, salmon balıklarının biyolojisi, göçleri, salmon balıklarının üretim tesislerinin planlanması, yer seçimi ve aranan özellikler, salmon balığı yavru üretim teknikleri, salmon balıklarında yapay yumurta alım yöntemleri, kuluçka sistemleri ve bakım, salmon balıklarının besin madde ihtiyaçları, yavruların ba kımı, beslenmesi ve denize adaptasyonu, salmon balıklarının beslenmesinde uygulanan metotlar, sofralık salmon yetiştiricilik sistemleri, salmon balıklarının taşınması ve işlenmesi, hastalıklarına karşı koruyucu önlemler ve hasat işlemleri.
801700715270 Göl Yönetimi Kredi: 3 / AKTS:8
Göl yönetimine karar verme kriterleri, göl içi fosfor yükünün kontrolü, göl dışı fosfor yükünün kontrolü, göl yönetiminde modellerin avantajları, Vollenweider Modeli ve Dillon- Rigler Modeli ile göl içi fosfor konsantrasyonunun tahmini, göllerde alg kontrol yöntemleri, göllerde makrofit biyomas kontrol yöntemleri, dış kaynaklı besin elementi yüklemesine karşı göllerin tepkisi, göllerin yönetiminde sedimente yönelik uygulamalar, ulusal çaplı bazı göl iyileştirme çalışmaları, uluslararası çaplı bazı göl iyileştirme çalışmaları, göllerde taşıma kapasitesinin tahmini.
801700715281 Mikroalg ve Rotifer Üretimi Kredi: 3 / AKTS:8
Su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılan ekonomik öneme sahip mikroalglerin üretimi, mikroalglerden elde edilen ürünler, rotiferler, yaşam siklusları ile rotifer ve mikroalg üretiminde kullanılan araç ve gereçler, ışıklandırma, dezenfeksiyon, sistem dizaynı, zenginleştiriciler, açık ve kapalı üretim modelleri ve fotobiyoreaktörleri tanıtmaktadır.
801700715290 Artemia Yetiştiriciliği ve Akuakültürde Kullanımı Kredi: 3 / AKTS:8
Artemia biyolojisi ve morfolojisi, kist morfolojisi ve fizyolojisi, kist hasatı, dekapsülasyon, kistlerin işlenmesi ve açtırılması, tanklarda ve havuzlarda Artemia üretim metotları, biyokimyasal kompozisyon, zenginleştirme
801700715430 Balık Hastalıkları Tedavi Yöntemleri Kredi: 3 / AKTS:8
Balık hastalıklarının tedavisi hakkında genel bilgi, Balık hastalıklarının tedavisinde ve hastalıklarından korunmada ilaç verme yöntemleri, Balık hastalıklarında ilaçların biyogüvenliği, Balık hastalıklarının tedavisinde ve hastalıklardan korunmada konuya ilişkin yasal uygulamalar, Balık hastalıklarının tedavisi ve hastalıklardan korunmada kullanılan ilaçlar, Hastalık etkenine göre ilaç seçme, Hastalık etkenine göre ilaç uygulama, Hastalık etkenine göre ilaç uygulamayı sınırlayan faktörler, Dezenfektanların etki mekanizması, Kullanılabilecek dezenfektanların belirlenmesi, Aşılar hakkında genel bilgi, Aşılama yöntemleri, Anestezik maddelerin kullanımı, Balık hastalıklarının yok edilmesinde kullanılan metodlar, Balık hastalıklarının yok edilmesinde kullanılan metodların geliştirilebilmesi, Balık hastalıklarının yok edilmesinde geliştirilen metotların uygulanabilirliği
801700715441 Balıklarda Stres Faktörleri Kredi: 3 / AKTS:8
Stres Nedir? Olgusunun açıklanması, Balık organizmasında stres olgusu, Kronik stres olgusu, Balıklarda stres yanıtı; primer ve tersiyer yanıt, Farklı stres yanıtları, Kan elementleri, Bağışıklık; spesifik ve non-spesifik bağışıklığın irdelenmesi, Klasik stres yanıt, Kortisolün etkileri, Stres etkilerinin değerlendirilmesinde kullanılan biyolojik indikatörler, Performans deney metotları, İmmunolojik indikatörler, Non-spesifik immun sistemi etkileyen maddeler, Stresten uzaklaşmanın önemi, Stresten uzaklaşma yöntemleri, Balıkta stres ölçme yöntemleri.
801700715501 Limnoekoloji- Göl ve Akarsu Ekolojisi Kredi: 3 / AKTS:8
Bu ders, göl ve akarsu ekosistemlerini tanıtmakta, limnoekolojik araştırma metotları, sucul ortamların özellikleri, populasyonları, kaynakların paylaşımı, avcı-av ilişkileri, otlanma, seçicilik, parazitizm, ortak yaşam, tür zenginliği ve biyoçeşitlilik, göl, akarsu toplulukları, göl ve akarsu ekosistemlerinde enerji kaynakları ve transferi, trofik düzey, besin ağı, karbon, azot, fosfor ve silikat döngülerini tanımlamaktadır.
801700715511 Balıklarda Bağışıklık Sistemi Kredi: 3 / AKTS:8
Balıklarda bağışıklık sisteminin spesifik unsurları, Balıklarda bağışıklık sisteminin non-spesifik unsurları, Balıklarda bağışıklık sisteminin spesifik ve non-spesifik unsurlarının hücresel olarak tanımlanması, Balıklarda bağışıklık sisteminin spesifik ve non-spesifik unsurlarının humoral olarak tanımlanması, Balıkların bağışıklık sisteminin yüksek omurgalı canlıların bağışıklık sistemiyle karşılaştırılması, Bağışıklık sistemiyle ilgili doku ve organların incelenmesi, Bağışıklık sisteminin işleyişinin farklı parametrelerde ölçülebilmesi, Balıklarda bağışıklık sisteminin güçlendirilebilmenin yolları, Balıklarda bağışıklık sisteminin güçlendirilebilme yollarının geliştirilip uygulanabilirliği, Balıkları aşılama yolları ve aşılamanın bağışıklıkla ilişkisi, Aşılamayı etkileyen olumlu ve olumsuz faktörlerin incelenmesi, Antikorların ve antikor oluşturan dokuların incelenmesi, Antikorun bağışıklıkla ilişkisi ve etkilediği olumlu ve olumsuz faktörler, Bağışıklık sistemini öğrenmenin balık yetiştiriciliğindeki önemi, Balık bağışıklık sisteminin temelleri çerçevesinde elde edilen bilgilerle aşı uygulamaları yapmak ve bu uygulamaları geliştirme yolları, Balık bağışıklık sisteminin temelleri çerçevesinde elde edilen bilgilerle immunostimulant kullanımı
801700715521 Tilapya Yetiştiriciliği Kredi: 3 / AKTS:8
Biyolojik özellikleri, dağılımı, taksonomisi, su kalitesi, besinleri, tuzluluğa toleransı, sıcaklığa toleransı, üremeleri, yetiştiricilik teknikleri, tür seçimi, stoklama uygulamaları, melezleme, hormonla cinsiyet dönüşümü, karışık cinsiyete yetiştiricilik, erkek monoseks yetiştiricilik, ekstansif yetiştiricik, yarı entansif yetiştiricilik, entansif yetiştiricilik, polikültür yetiştiricilik, kuluçka sistemleri, düzenlenmemiş havuzlar, düzenlenmiş havuzlar, hapalar, kuluçka tankları, yetiştirme sistemleri, havuzlarda yetiştiricilik, kafeslerde yetiştiricilik, yer seçimi, kafes dizaynı ve yapısı, tanklarda yetiştiricilik, besleme ile hasata yönelik metotlar
801700715531 Balıklarda Biyoteknoloji Kredi: 3 / AKTS:8
Biyoteknoloji nedir? başlıca uygulama alanları, balıklarda kromozom mühendisliği, balık kromozom sayıları ve kromozom tespiti, cinsiyet kontrolü, ginogenezis, doğal ginogenezis, diploid ginogenetik döllerin üretim metotları, ogenezis, mayotik diploid ginogenezis, mitotik diploid ginogenezis, androgenezis, triploid oluşturulması, tetraploid oluşturulması, transgenik balık üretimi, balıklarda hormonla cınsıyet dönüşümüne yönelik metotlar
801700715571 Balık Histolojisi ve Histopatolojisi Kredi: 3 / AKTS:8
Bu derste temel olarak balık hücre ve dokularının (epitel, kan, fibröz, kas, kalp, solungaç, kıkırdak, kemik, karaciğer dokusu, sinir, sindirim sistemi ve ürogenital sistem) normal yapıları/özellikleri ve patolojik tablolarının sunulmasını, disseksiyon, insizyon, doku alımı, fiksasyon, doku takibi (dehidrasyon, şeffaflaştırma, gömme materyallinde bekletme), gömme (wax) işlemleri ile mikrotom tipleri, mikrotomda kesit alma, boyama ve preparat hazırlama işlemlerinin teorik ve uygulamalarını kapsamaktadır.
801700715661 Bakteriyel ve Viral Balık Hastalıkları Kredi: 3 / AKTS:8
Balıklarda görülen bakteriyal ve viral hastalıklar (özellikle salgın halinde seyreden ve işletmelerde büyük zararlar meydana getirenler) Etiyoloji, teşhis, tedavi ve koruma yöntemleri.
801700715730 Balık Endokrinolojisi Kredi: 3 / AKTS:8
Balıklarda endokrin sistem ve çalışma mekanizması; Balıklarda endokrin sistemin gelişimi; Hipofiz bezi ve fonksiyonları; Nörohipofiz ve hormonları; Adenohipofiz ve hormonları; Balıklarda tiroit bezi ve fonksiyonları; Balıklarda pankreas tipleri, pankreas bezi ve pankreatik hormonlar; Balıklarda sindirim sistemine ilişkin (Gastro-intestinal) hormonlar, böbrekler arası doku (interrenal), kromafin doku ve Stannius cisimcikleri; Balıklarda üremeye ilişkin (Gonadal) hormonlar; Feromonlar; Endokrin sistem bozucu kimyasallar ve balıklar üzerindeki etkileri; Balık göçleri ve hormonlar arasındaki ilişki; Su ürünleri yetiştiriciliğinde hormon kullanımı; Balıklarda moleküler endokrinoloji.
801700715740 Organik Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kredi: 3 / AKTS:8
Organik tarım tanımı ve temel ilkeleri doğrultusunda organik su ürünleri yetiştiriciliğinin değerlendirilmesi, ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerin bilinmesi, ulusal ve uluslararası mevzuatların karşılaştırılması, organik su ürünleri yetiştiriciliği için temel gereklilikler, yetiştiricilik teknikleri, besleme ilkeleri, organik yetiştiriciliğe uygun yemler ve belgelendirme konularına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Fikir ve bilgi paylaşımı yanında ders içi tartışma çalışmaları ile öğrenciler konuyu çok yönlü değerlendirme kabiliyeti kazanacaktır.
801700715751 Su Ürünleri Yetiştiricilik Sistemlerinde Su Kalitesi Yönetimi Kredi: 3 / AKTS:8
Karada kurulu sistemler, iç su ve denizlerde kurulu ağ kafesler ve kapalı dolaşımlı üretim sistemlerinde su kalite yönetim uygulamaları, farklı su ürünleri yetiştiricilik sistemlerinde karşılaşılabilecek su kalite sorunları ve olası yönetim uygulamaları.
801700715761 Balıkçılık ve Su Ürünleri Tarihçesi Kredi: 3 / AKTS:8
Balıkçılık yaklaşık 40.000 yıl önce başlayan üst paleolitik döneme kadar uzanan eski bir uygulamadır. Balıkçılık balık yakalama faaliyetidir. 16. yüzyıl balıkçı gemileri balık peşinde okyanusları geçebilmiştir ve 19. yüzyılda ise daha büyük, balık işlemenin de mümkün olduğu gemiler kullanmıştır. Balıklar normalde doğadan avlanırlar. Balık yakalama teknikleri: el ile, kapan, ağ, olta balıkçılığı ve tuzakları içerir.
801700715771 Crustacea ve Mollusca Sindirim Sistemi Fizyolojisi Kredi: 3 / AKTS:8
Yüksek Crustacea’larda besinin alınması, beslenme davranışları, besin transferi, mekanik sindirim, sindirim bezi ve yapısı, ağız parçaları, yutak, mide, barsak, sindirim fizyolojisi, kimyasal sindirim, emilim ve bakteriyel flora. Sindirim işlevine katılan tüm organların özellikleri ve sindirim olayı son araştırmaların verilerine göre açıklanacaktır. Moluusca’da (kabuklu) sindirim sistemi yapıları ve işlevleri. besinin sindirilmesinde enzimlerin fonksiyonu, hepatopankreas işlevi, gastrik mill yapısı, görevi. Kardiatik ve pilorik midenin görevi ve fonksiyonları. Mide taşının yapısı, oluşumu ve görevleri gibi konular anlatılacak ve tartışılacaktır.
801700715781 Balıkçı Gemilerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kredi: 3 / AKTS:8
Bu ders, balıkçı gemilerinde istihdam edilen tayfa, balıkçı ve taşıma işçilerinin iş sağlığı ve iş güvenliği, balıkçı gemilerinin seyir emniyeti, balıkçı gemisini sahibi/işleteni ve kaptanının emniyet sorumlulukları, avlama ağları ve avlama operasyonlarının emniyeti, balıkçı gemilerinde risk tahmini, balıkçı gemilerinde istihdam edilen personelin iş yeri emniyeti, balıkçı gemilerinin iş sağlığı ve iş emniyeti kontrol ve incelemelerini ve Türkiye’de balıkçı gemilerinin iş sağlığı ve iş güvenliği ile yasal mevzuatı konularını kapsamaktadır.
801700715791 Bitki ve Balık Birlikte Yetiştirme Sistemleri-Akuaponik Sistem Kredi: 3 / AKTS:8
Akuaponik sistem nedir, küresel perspektif, donanımı planlama, yazılım, entegre sistemler, sistemin çevresel istekleri, sistem dizaynı, bitki büyüme yatakları, balık tankları ve özellikleri, sistem ile ilgili tesisatlar, bitki büyüme ortamının özellikleri, sistem suyunun özellikleri, sistemde kullanılan balıklar, stoklama oranı, beslenmesi ve hasatı, sistemde kullanılan bitkiler ve istekleri, nitrifikasyon bakterileri, solucanların bakımı, kapalı dolaşımlı sistemin önemi ve uygulanan teknikler, sistemin bakımı, diğer bitki ve balık yetiştirme sistemleri
801700715801 Kapalı Dolaşımlı Sistemlerde Yetiştiricilik Kredi: 3 / AKTS:8
Kapalı Dolaşım Sistemlerinde Yetiştiricilik bazı ürtim sistemlerinde yaygındır. Ders kapsamında Kapalı Dolaşım Sistemlerinde yetiştiriciliğin teknik ve uygulama yönleri incelenecek, ulusal ve uluslararası prensipler açıklanacaktır.
801700725021 Sazan Üretim Tekniği Kredi: 3 / AKTS:8
Sazan üretiminin dünya ve Türkiye'deki durumu, sazanın morfolojik özellikleri, üretim tesislerinin projelendirilmesi, yavru üretimi, sazan havuzları ve gübrelenmesi, sazan yetiştiriciliğinde polikültür şekilleri, yetiştirme sistemleri, yer seçimi, besleme, doğal ve yapay sazan yemlerinin üretilmesi ve hazırlanması, hasada yönelik metotlar
801700725050 Alabalık Üretim Tekniği Kredi: 3 / AKTS:8
Ülkemizdeki ve dünyadaki alabalıkların biyolojik özellikleri, bir alabalık üretim tesisinin yer seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar, tesisi oluşturan üniteler, yetiştirme teknikleri, damızlık balıkların özellikleri, sağım yöntemleri, kuluçka araçları, yavrudan başlayıp pazarlık büyüklüğe kadar bakım, beslenme ve nakliyesi
801700725080 Karides Üretim Tekniği Kredi: 3 / AKTS:8
Karideslerin taksonomik olarak sınıflandırılması; Karideslerin morfolojik özellikleri; Penaeid karideslerin biyolojisi; Entansif koşullarda yetiştiricilik metotları; Avcılık, taşıma ve hasat teknikleri; Tatlısu karidesi biyolojisi ve yetiştiriciliği.
801700725101 Yayın Yetiştiriciliği Kredi: 3 / AKTS:8
Yayın balıkları (Avrupa yayın balığı, karabalık vs.), morfolojileri, biyolojileri, dağılımı, taksonomisi, su kalitesi, besinleri, üremeleri, doğal üreme, yarı doğal ve yapay üretim yöntemleri, damızlıkların özellikleri, yavruların beslenme ve büyütülmeleri, doğal sulara stoklanmalarına yönelik metotlar
801700725131 Ot Sazanı Üretimi Kredi: 3 / AKTS:8
Ot sazanının (Ctenopharyngodon idella Val.) morfolojik ve biyolojik özellikleri, ekolojisi, adaptasyonu, üretim ve yetiştirme metotları; ekstansif ve intensif yetiştiriciliği, biyolojik bitki mücadelesinde kullanılması, hastalıkları.
801700725160 Polikültür Balık Yetiştiriciliği Kredi: 3 / AKTS:8
Tatlısularda biyolojik döngü, polikültürde kullanılan balık türleri, balık havuzlarının düzenlenmesi ve bakımı, stoklanacak balık miktarının hesaplanması, yavru balık yetiştiriciliği, pazarlık balık yetiştiriciliği, çeşitli ülkelerde polikültür yetiştiricilik deneyimleri, karşılaşılan problemler ve öneriler.
801700725190 Kafeslerde Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kredi: 3 / AKTS:8
Ders; Kafeslerde balık yetiştiriciliğinde yetiştiriciliğe uygun tür ve uygun yer seçimi, Kafes sistemini oluşturan materyallerin tanımlanması, Kafes sisteminin yerleştirilmesi ve sistemlerin bazı özelliklere göre sınıflandırılması, Kafes balıkçılığı başlangıç öncesi prosedürel işlemlerin tanımlanması, Kafeslerde alabalık yetiştiriciliği, Kafeslerde levrek ve çipura yetiştiriciliği, Kafeslerde som balığı yetiştiriciliği, Kafeslerde orkinos yetiştiriciliği, Kafeslerde lahoz yetiştiriciliği, Bazı Akdeniz ülkelerinde kafeslerde balık yetiştiriciliğine genel bakış, Türkiye’de kafeslerde balık yetiştiriciliğinin çevreye olan etkileri, Kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliğinin çevre üzerine olası olumsuz etkilerinin azaltılması yönündeki önlemler nelerdir?, Kafeslerde yetiştiricilikten kaynaklı yemlerin besin elementi konsantrasyonunun azaltılması, Kafes balıkçılığında karşılaşılan sorunların tanımlanması ve çözüm önerilerini kapsar.
801700725220 Su Kirliliği ve Kontrol Prensipleri Kredi: 3 / AKTS:8
Su kirliliğinin insan ve çevre açısından önemi, su kalite kontrol kriterlerinin tanımlanması, su kalitesinin izlenmesi, sucul ortamların kalite sınıflandırmaları ve kullanım amaçları, ağır metal ve iz elementlerle kirlenme, petrol kirlenmesi, endüstriyel kirlenme, pestisit kirlenmesi, deterjanla kirlenme, termal ve organik kirlenme, zehirli ve zararlı maddelerle kirlenme, radyoaktif kirlenme, yetiştiricilikten kaynaklanan kirlenme, gübrelerden kaynaklanan kirlenme, asit yağmurları ve etkileri, mikrobiyal kirlenme, su kirliliğinin kontrolüne yönelik ulusal yasal düzenlemeler, su kirliliğinin kontrolüne yönelik uluslararası yasal düzenlemeler, atık su arıtım teknolojileri.
801700725311 Akvaryum Balıklarının Hastalıkları Kredi: 3 / AKTS:8
Balıklarda hastalığa neden olan faktörler, muayene yöntemleri, akvaryum balıklarında sık rastlanan viral, bakteriyel, mantar ve paraziter hastalıklar, belirli akvaryum balıklarında sık görülen hastalıklar, tedavi yöntemleri.
801700725330 Deniz Balıkları Hastalıkları Kredi: 3 / AKTS:8
Hastalık nedenleri, genel hijyen, örneklerin alınması; solungaç hastalıkları, Viral Hemorajik Septisemi (VHS) ,İnfeksiyöz Pankreas Nekrozu (IPN), İnfeksiyöz Salmon anemisi (ISA), Salmon Pankreas Hastalığı, Viral eritrositik infeksiyonlar, Salmon Löykemi ,plasmacytoid löykemi, deniz anemisi, Lymphocystis, Viral encephalopati ve retinopati,viral nervous necrosis (VNN), Vibriozis, Kış ülserleri ,soğuk su vibriozu (Hitra Hastalığı), Furunkuloz (Tipik ve A tipik formlar), Flexibacter maritimus infeksiyonları, Enterik kızılağız hastalığı, Bakteriyel böbrek hastalığı, Balık Tüberkülozu ,Piscirickettsiosis ,Epitheliocystis (Chlocmydiales), Exophiale Salmonis ,Ichthyophonus hoferi, Amyloodinium, Cryptobia ,Ichthyobodo(Costia), Cryptocaryon irritans, Trichodina infestasyonları, Ciliater endoparazitler, Pleistophora ,Enterocytozoon salmonis, Paramoebic solungaç hastalığı, Myxosporea:Ceratomyxa ,Myxosporea:Kudoa (yumuşak et)hastalığı ,Myxosporea:Henneguya, Çipura ve levrekte monogenealar ,Neobenedenia grubu monogenealar, Siyah benek hastalığı, Balık şeridi Eubothrium, Balık kopepodu: Deniz biti, Çipura ve levrekte isopodlar, Beslenmeye ve çevreye bağlı patalojiler.
801700725341 Alabalık Hastalıkları Kredi: 3 / AKTS:8
Bakteriyel Alabalık Hastalıkları hakkında genel bilgi, Bakteriyel Alabalık Hastalıklarında bakterilerin tanımlanması, Alabalıklarda görülen bakteriyel hastalıklar, Fungal alabalık hastalıkları hakkında genel bilgi, Fungal alabalık hastalıklarının tanımlanması, Alabalıklarda görülen fungal hastalıklar, Viral alabalık hastalıkları hakkında genel bilgi, Viral alabalık hastalıklarının tanımlanması, Alabalıklarda görülen viral hastalıklar, Paraziter alabalık hastalıkları hakkında genel bilgi, Paraziter alabalık hastalıklarının tanımlanması, Parazitlerin sınıflandırılması, Alabalıklarda görülen paraziter hastalıklar, Çevreye bağlı alabalık hastalıkları hakkında genel bilgi, Çevreye bağlı alabalık hastalıkları, Balıkların aşılanma yöntemleri, aşılamanın yararları ve balıkları hastalıklardan koruma kontrol yöntemleri
801700725450 Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Amenajman Kredi: 3 / AKTS:8
Bu ders, Türkiye’de ve dünyada yetiştiriciliği yapılan türler, su ürünleri üretim sistemleri ve balık yetiştiriciliğinin esasları, yetiştirme sistemlerinin amenajmanının esasları, üretim stratejileri, kuluçkahane yönetimi, havuz yönetimi, ağ kafes yönetimi, yönetim analizleri için kayıt tutulması, üretimi sınırlayan faktörler ile balık çiftliklerinde su ve sağlık amenajmanı gibi temel konuları kapsar.
801700725490 Biyolojik İndikatörlerle Su Kalitesinin Belirlenmesi Kredi: 3 / AKTS:8
Bu ders, deniz ve içsularda su kalitesi, indikatörler ve saprobik sistemin tanımlanması, bakteri, fitoplankton, zooplankton, protozoa, rotifer, Cladocera, Copepoda, makroomurgasız, makroalg, balık ve yüksek yapılı su bitkilerinin kullanımı ile su kalitesinin tahmin edilmesini tanımlamaktadır. Sularda izlemenin önemi ve izleme metotları açıklanmaktadır. Ayrıca su ürünleri üretiminin çevresel etkilerinin izlenmesinde sucul canlıların indikatör olarak değerlendirilmesine yönelik metotlar tanıtılmaktadır.
801700725560 Kopepod Yetiştiriciliği ve Akuakültürde Kullanımı Kredi: 3 / AKTS:8
Kopepodların biyolojisi ve morfolojisi, kopepod üretim metotları;ekstansif ve intensif yetiştiricilik, biyokimyasal kompozisyon, balık larvası için besinsel değeri, kopepodlann besin değeri
801700725590 Karides Hastalıkları Kredi: 3 / AKTS:8
Derste, temel olarak ticari değeri yüksek denizel/penaeid karideslerin (Decapoda, Malacostraca, Crustacea, Arthropoda) fonksiyonel (dış ve iç) anatomisi verilerek, doğada ve yetiştiricilik koşullarında karşılaşılan yaygın bakteriyal, viral, paraziter, fungal, beslenmeye, çevreye ve diğer faktörlere bağlı hastalıkları sunulacaktır. Bu hastalıklara ilişkin tanıma ve kontrol yöntemleri tartışılacaktır.
801700725621 Tatlısu Istakozu Hastalıkları Kredi: 3 / AKTS:8
Tatlı su ıstakozlarının genel özellikleri, Tatlı su ıstakozlarının biyolojik özellikleri, Tatlı su ıstakozlarında görülen bakteriyel hastalıklar, Tatlı su ıstakozlarında görülen fungal hastalıklar, Tatlı su ıstakozlarında görülen viral hastalıklar, Tatlı su ıstakozlarında görülen paraziter hastalıklar, Tatlı su ıstakozlarında görülen çevresel hastalıklar, Tatlı su ıstakozlarının hastalıklara yakalanmasındaki etkenler, Tatlı su ıstakozlarının hastalıklara karşı geliştirdiği fizyolojik yanıt, Tatlı su ıstakozlarının hastalıklara karşı geliştirdiği immunolojik yanıt, Tatlısu ıstakozlarında görülen epizootik hastalıkları bulaşma yolları, Tatlısu ıstakozlarında görülen epizootik hastalıklarından korunma yöntemleri, Tatlı su ıstakozlarının bağışıklığının hastalıklara etkisi, Tatlı su ıstakozlarında humoral defans reaksiyonları, Kerevit savunma sisteminin unsurları, Tatlısu ıstakozunu hastalık varlığı açısından inceleme
801700725631 Koi ve Süs Sazanı Yetiştiriciliği Kredi: 3 / AKTS:8
Sazangiller ailesinden olan balık türleridir. Bu ders, koi balığı ve süs sazanının sistematik özelliği, üremesi, anaçlarının seçimi, cinsi olgunlukları, yumurtaların açılması, larvaların bakımı, beslenmesi, büyütülmesini, Koi ve süs sazanının biyolojisi, çeşitli kültür ırkları, bakımı, besleme ve yemlemesi, üretimi ve bazı hastalıklarını içerir. Bu ders öğrencinin Japon balığı ve süs sazanı üretimi hakkında bilgi edinmesine yardımcı olur.
801700725641 Deniz Levreği ve Çipura Yetiştiriciliği Kredi: 3 / AKTS:8
Deniz levreği ve çipura balığının morfolojik özellikleri, biyolojisi, damızlık balık temini ile yapay yöntemle yumurta elde edilmesi, yumurtaların açılması ve larva bakımı, larvaların beslenmesinde kullanılan yemler, yavru üretim teknikleri, yavruların bakım ve beslenmesi, yavruların kuluçkahaneden adaptasyon ünitelerine nakli ve beslenmesi, sofralık balık yetiştiricilik teknikleri, Türkiye ve dünyadan üretim modelleri
801700725651 Balık Geçitleri Kredi: 3 / AKTS:8
Bu ders, akarsu balıklarının göçleri, akarsular üzerine kurulan regülatör, baraj, hidro-elektrik santrali (HES) gibi yapıların balıkların göç davranışları üzerine etkileri, doğala benzer tipte balık geçitleri, havuzlu balık geçidi, yarıklı balık geçidi, Denil tipi balık geçidi, yılanbalığı merdivenleri, hidrolik ve mekanik balık asansörleri, balık geçitlerinin baraj gövdelerindeki yerleşimleri ve balık geçitlerinin etkinliğini ölçmek için izlenmesi gibi konuları kapsar.
801700725680 Su Ürünleri ve İnsan Sağlığı Kredi: 3 / AKTS:8
Su ürünleri tüketmek bazı kronik hastalıklardan korunmada, düzenli diyet ve sağlıklı yeme alışkanlığı kazandırmaktadır. Balık ve deniz ürünleri dünyanın pek çok yerinde sağlık kuruluşları tarafından sağlıklı yiyecek olarak gösterilmektedir. Su ürünleri birçok önemli yağ asidi, protein, vitamin ve mineral içermektedir. Bunlar vücutta önemli biyokimyasal ve fizyolojik değişimlere neden olmaktadır. Özellikle omega–3 ve omega–6 yağ asitleri KKH ve kanser gibi bazı önemli hastalıklardan korur. Bu ders su ürünleri tüketimi ve insan sağlığı arasındaki ilişkiyi gösterir.
801700725691 Makroalg Üretimi Kredi: 3 / AKTS:8
Bu derste, ekonomik öneme sahip yeşil, kırmızı ve esmer makroalglerin üretimi tanıtılmaktadır. Makroalglerin kimyasal yapıları, protein, yağ, karbonhidrat ve mineral madde içeriklerinin mevsimsel değişimi, Gracilaria, Laminaria, Undaria gibi çeşitli makroalglerin yaşam döngüleri ve üretimleri açıklanacaktır. Makroalglerden elde edilen agar, karaginin, alginik asit, furcellaran gibi değerli ekstraktların üretim metotları irdelenecektir. Makroalglerin işleme teknolojisi detaylı olarak açıklanacak, insan tüketiminde önemi ve gübre, hayvan yemi olarak kullanımı tanıtılacaktır.
801700725701 Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Biyogüvenlik Kredi: 3 / AKTS:8
Önerilen ders, su ürünleri üretiminin her aşaması için sağlık yönetimini, biyogüvenlik stratejilerini, sanitasyon ve dezenfeksiyon uygulamalarını, üretimde karşılaşılan infeksiyonların yayılımını, infeksiyondan kaynaklanan riskleri, infeksiyonları tedavi ve önlemede kullanılan ilaçların insan ve çevreye olan etkilerini, biyogüvenliği etkileyen faktörleri içermektedir. Ayrıca, ders, su ürünleri yetiştiriciliğinde karşılaşılan vakalar için problem çözümlü yaklaşımlar ve dünyada uygulanan biyogüvenlik uygulamalarını da kapsamaktadır.
801700725711 Mollusca Hastalıkları Kredi: 3 / AKTS:8
Derste, temel olarak ticari değeri yüksek Mollusca filumuna ait takson sınıflarının genel özellikleri, fonksiyonel (dış ve iç) anatomileri verilecektir. Doğada ve yetiştiricilik koşullarında karşılaşılan etkene bağlı (bakteriyal, viral, paraziter, fungal), beslenmeye, çevreye ve diğer faktörlere bağlı hastalıkları sunulacaktır. Bu hastalıklara ilişkin tanıma ve kontrol yöntemleri tartışılacaktır.
801700725721 Akarsu Balıklarında Stok Tespiti Kredi: 3 / AKTS:8
Bu ders başlıca, akarsuların genel özelikleri ve sınıflandırılması, akarsulardaki balık habitatları, örnekleme yerlerinin seçimi ve deneme planlaması, örnekleme araç-gereçleri ve örnekleme teknikleri, popülasyon büyüklüğü tahmin metotları, tamsayım metodu, akustik teknik, tek avlı ayrılma metodu (Seber method), iki avlı ayrılma metodu (Seber ve LeCren metodu), üç avlı ayrılma metotları (Zippin ve Libosvarsky metotları), çok avlı ayrılma metodu (Zippin metodu), göçmen türler için markalama-tekrar yakalama metodu, sonuçların değerlendirilmesi ve raporlama konularını kapsar.
801700805011 Balıklarda Markalama Yöntemleri Kredi: 3 / AKTS:10
Balıklara uygulanan markalama işlemi, çeşitli markaların tanımları, balıkların markalama işlemi için yakalanması ve markalanması, markalı balıkların suya iadesi, markalı balıkların tekrar yakalanması ve markaların teşhisinde kullanılan araç-gereçleri tanıtmaya yönelik metotların öğretilmesi ders kapsamındadır.
801700805061 Yılan Balığı Yetiştiriciliği Kredi: 3 / AKTS:10
Yılan balıklarının taksonomisi, morfolojik özellikleri, biyolojileri, avlama araç ve yöntemleri, yetiştirme yöntemleri, yavru temini, yetiştiricilikte çevre koşullarının önemi, yemleme prensip ve yöntemleri, yılan balıklarının taşıma ve pazarlanması
801700805091 Tatlısu Istakozu Üretim Tekniği Kredi: 3 / AKTS:10
Tatlısu ıstakozları (Astacidae, Decopoda) iç suların en büyük ve hareketli omurgasız canlılarıdır. Akuatik ekosistemlerde organik madde dönüşümünü sağlayan besin zinciri için anahtar tür özelliğindedir. Tatlısu ıstakozunun sistematikteki yeri, morfolojik özellikleri, yetiştiriciliği yapılan türlerin doğal yaşamı, üreme özellikleri, yetiştiriciliği yapılan kerevit türleri, yapay yetiştirme yöntemleri, avlama metotları, taşıma, değerlendirme şekilleri, Türkiye’de tatlısu ıstakozu üretimi ve sorunları sunulacaktır. Bu ders verilen teorik bilgiler ile öğrencilerin Tatlısu Istakozu Üretim Tekniği hakkında bilgilenmelerini sağlar.
801700805110 Paraziter Balık Hastalıkları Kredi: 3 / AKTS:10
Balıklarda görülen ve hastalık yapan parazitler (ektoparazitler, endoparazitler), balıklar üzerindeki zararlı etkileri, parazitlerin tespitindeki yöntemler, parazitlere karşı koruma ve tedavi metotları.
801700805350 Balık Metabolizmasının Genel Esasları Kredi: 3 / AKTS:10
Balıklarda karbonhidrat metabolizması, glikolizis, glukonegenezis, glikojen metabolizması, sitrik asit döngüsü, amino asit metabolizması, amino asit sentezi ve parçalanması, proteinlerin besin değeri, amino asit ve protein ihtiyacını etkileyen faktörler, amino asit ihtiyacının belirlenmesi, yağ metabolizması, yağ asitlerinin biyosentezi ve oksidasyonu, balıkların yağ asitleri ihtiyacı, balıklarda vitamin ve mineral metabolizması, hormonlarda metabolizma ve büyümenin düzenlenmesidir.
801700805380 Balıkçılıkta Uzaktan Algılama Kredi: 3 / AKTS:10
Uzaktan algılama sisteminin tanımı ve tarihçesi, elektromanyetik radyasyon spektrumu ve özellikleri, uzaktan algılama platformları, uzaktan algılama sistemlerindeki algılayıcılar ve özellikleri, aktif ve pasif algılayıcılar, dünyayla eş zamanlı dönen uyduların algılayıcıları ve özellikleri, çevresel uydular ve özellikleri, uzaktan algılamada Coğrafik Bilgi Sistemleri verileri ve dijital görüntü işleme ile uzaktan algılama tekniğinin balık stoklarına ve balıkçılık faaliyetlerine uygulanması bu dersin ana konularıdır.
801700805391 Balık Hasadı ve Hasat Sonrası İşlemler Kredi: 3 / AKTS:10
Balık hasatında kullanılan yöntemler; Hasat sonrası kayıplar, geleneksel ve modern hasat sonrası işlemler; İçsularda yapılan yetiştiricilikte hasat sonrası kayıplar; Hasat sonrası kayıpların azaltılmasında uygulanan yöntemler.
801700805421 Beslenmeye Bağlı Balık Hastalıkları Kredi: 3 / AKTS:10
Balıkların beslenme alışkanlıklarına göre sınıflandırılması, Beslenmenin balık sağlığındaki rolü, Yemdeki protein seviyesinin olumsuzlukları ve hastalık oluşumu ile ilişkilendirilmesi, Yemdeki karbonhidrat seviyesinin olumsuzlukları ve hastalık oluşumu ile ilişkilendirilmesi, Yemdeki yağ seviyesinin olumsuzlukları ve hastalık oluşumu ile ilişkilendirilmesi, Yemdeki vitamin seviyesinin olumsuzlukları ve hastalık oluşumu ile ilişkilendirilmesi, Yemdeki mineral madde seviyesinin olumsuzlukları ve hastalık oluşumu ile ilişkilendirilmesi, Vitaminlerden ileri gelen yaygın hastalık problemleri, Mineral maddelerden ileri gelen yaygın hastalık problemleri, İz elementlerden ileri gelen yaygın hastalık problemleri, Yağlardan ileri gelen yaygın hastalık problemleri, Balık beslemenin temel ilkeleri, Yetiştiriciliği yapılan balıkların beslenmesindeki temel ilkeler, Balıklardaki yem değerlendirme yüzdesinin belirlenmesi, Balık beslemesinden kaynaklanabilecek hastalıklardan korunma yolları, Balık beslenmesinden kaynaklanabilecek hastalıklarda korunma yolları geliştirilebilirliği.
801700805581 Balık Refahı Kredi: 3 / AKTS:10
Hayvan refahı nedir? sorusunu yanıtlama ve konu hakkında bilinç oluşturma. Hayvan refahı konusuna bilimsel yaklaşımlar, Refah ve Balık. Balık refahını etkileyen insan faaliyetleri, Refah nasıl ölçülür? Balık refahını geliştirmek için stratejiler, Balığın ağrı ve acı algılama kapasitesi, Balık beyninin ağrı ve acı algılama açısından incelenmesi, Balıkta stres mekanizması, etkileri ve ölçümü, Balıklarda stres oluşumunu engelleme yöntemleri, Farklı balık türlerine gore refah düzeyini belirlemede kortisolden yararlanma, Balık üreticisinin refah ile ilgili sorumlulukları, balık üretiminde ‘en iyi’ refah uygulamaları, refahla ilgili uygulamalarda karşılaşılan zorluklar, Su kalitesinin balık refahı üzerine etkileri ve bu etkileri izlenme yolları, Balıklarda görülen hastalıkların refaha etkisi ile olumsuz refah koşullarının balıkları hastalıklara hazır hale getirmesi, Balık Yetiştiriciliğinde Görülen Vücut Deformiteleri ve Yüzgeç Erozyonu ile Refah, Arasındaki ilişki, Farklı balık organlarında görülen deformiteler ile refah arasındaki ilişki, olası nedenler ve korunma yöntemleri, Balık transferinde refahı etkileyen unsurlar ve alınması gerekli tedbirler, Balıkların hasadında refah ilkeleri doğrultusunda uygulanacak işlemler, ihraç balıkları için uygulamalar, Akvaryum Balıkları için Refah Olgusu ve Türkiye’nin balık üretiminde uygulaması gereken tedbirler.
801700805601 Su Ürünleri Havuzlarında Sediment Yönetimi Kredi: 3 / AKTS:10
Ders; Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılan Havuzlarda Taban Toprağı ve Sediment tanımlaması, Sedimentin Fiziksel Kompozisyonu ve Kimyasal Özellikleri, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılan Havuzlarda Sediment Kaynakları ve Sedimentasyon İlkeleri, Sediment Kalitesini Belirleme Amacıyla Kullanılan Sediment Örnekleyicilerin Tanımlanması ve Örneklerin Analize Hazırlanması, Sedimentin Su İçeriği: Gravimetrik Analiz, Sedimentin Tanecik Büyüklüğü ve Tekstürel Yapısı:Hidrometrik Metod, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yapılan Havuz Sedimentinde Yönetim Uygulamaları; Kireçleme ve Asidik Özellikteki Sedimentte Kireç İhtiyacının Belirlenmesi, Azot Uygulamaları; Kuruya Bırakma/ Drenaj, Sürme; Taban havalandırması, Sedimentasyon havuzları, Sediment uzaklaştırması, Besin elementi inaktivasyonu, Dezenfeksiyon uygulamalarını kapsar.
801700805610 Yüzeysel Su Kaynaklarında Ekolojik Kalite Kredi: 3 / AKTS:10
Bu ders, yüzeysel su kaynaklarının ekolojik kalite durumunun belirlenmesinde kullanılan genel fiziksel, kimyasal kalite parametreleri, hidromorfolojik kalite unsurları ve biyolojik kalite unsurlarını içermektedir. Su Çerçeve Direktifi, AB’ye uyum çalışmaları kapsamında direktifin uygulanmasına yönelik mevzuat ile yüzeysel su kaynaklarının yönetiminde mevzuatı tanımlanmaktadır. Göl, akarsu, baraj gölü, gölet gibi içsu kaynakları ile geçiş, kıyı sularında ekolojik kalitenin belirlenmesinde kullanılan metotlar, su kütleleri ve tipolojileri, referans alanlar, fitoplankton, fitobentos, balık, makroomurgasız, makrofit gibi canlı gruplarının örneklenmesi, izlenmesine yönelik kriterler ve indeksler, ekolojik kalitenin artırılmasında alınması gereken önlemler ve restorasyon metotları açıklanmaktadır.
801700805671 Sulak Alanlarda Balıkçılık Yönetimi Kredi: 3 / AKTS:10
Sulak alanlar ve işlevlerinin tanımlanması, sulak alanların sınıflandırılması, sulak alanların ekosistemdeki önemi, Ramsar Sözleşmesi’nin tarihçesi, önemi ve içeriği, sulak alanların su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği açısından önemi, tuzlusu/ tatlısu sulak alanlarda bulunan balık ve kabuklu su ürünleri, sulak alanlarda balıkçılık faaliyetleri ve sonuçları, sulak alanlarda sürdürülebilir balıkçılık kavramı, Türkiye’de sulak alanlarda balıkçılık potansiyeli ve yönetimine ilişkin sorunlar, sulak alanların korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası yasal boyut, Türkiye’de farklı sorunlara sahip sulak alanlara ilişkin yönetim çarelerinin tartışılması, uluslararası çaplı bazı sulak alan iyileştirme çalışmalarından örnekler, Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği, ulusal sulak alan stratejisinin değerlendirilmesi.
801700805810 Su Ürünlerinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kredi: 3 / AKTS:10
İş sağlığı ve güvenliği iş veya iş yapan insanların güvenliğini, sağlığını ve refahını korumak ile ilgili bir alandır. İş sağlığı ve güvenliği, ahlaki, yasal ve mali nedenlerden dolayı önemli olabilir. Su ürünlerinde iş sağlığı ve iş güvenliği dersi, bu alanlarda genel bilgileri kapsamaktadır.
801700805821 Orkinos Avcılığı ve Yetiştiriciliği Kredi: 3 / AKTS:10
Orkinos avcılığı ve yetiştiriciliği Türkiye için yeni bir konudur. Orkinos, (Thunnus thynnus Linnaeus, 1758) Atlantik okyanusu ve Akdeniz’de geniş alanda yaşayan ekonomik önemi olan bir balıktır. Japonya en çok orkinos tüketen ve bu konu hakkında araştırmalar yapan ülkedir.
801700805831 Su Ürünlerinde Kuluçkahane Yönetimi Kredi: 3 / AKTS:10
Derste, temel olarak ticari değeri yüksek/alternatif balık ve kabukluların genel özellikleri verilecektir. Balık ve crustacea’larda kuluçkahanelerinde kullanılan sistemler ve gereksinimleri, anaç yönetimi ve yumurtlatma işlemleri, kullanılacak yemler, yemlerin besin içerikleri, beslenme şekilleri, taşıma sistemleri ve yavru üretim tekniklerini anlatarak değerlendirilecektir. Damızlık yönetiminin temel prensipleri, mevcut uygulamalar, yetiştiriciliği yaygın olarak yapılan türlerin damızlık özellikleri, üreme ve yumurtlama davranışları, yumurta kalitesi, seleksiyon kavramı, genetik faktörlerin seleksiyon üzerindeki etkileri, seleksiyon için kullanılan genetik uygulamalar, genetik kaynaklar üzerinde yetiştiricilik uygulamalarının etkileri, moleküler yöntemlerin damızlık yönetiminde kullanımı, sürdürülebilir yönetim ve seleksiyon uygulamalarının planlanması konularında bilgi verilecektir.
801700805031 Balık Moleküler Sistematiği Kredi: 3 / AKTS:10
801700805021 Su Ürünlerinde Genomik Kredi: 3 / AKTS:10