Peyzaj Mimarlığı » DERS KATALOĞU

801600805061 Tarihi Çevrelerde Peyzaj Planlama ve Tasarımı Kredi: 3 / AKTS:10
Tarihi süreç içinde farklı uygarlıkların kültür, eğitim, yaşam biçimi, gelenekleri, yapım malzeme ve teknolojilerinin yansıması olan tarihi ve kültürel çevreler gelecek kuşaklara aktarılması zorunlu kültür varlıklarıdır. Bugün bu oluşumlar özellikle Anadolu gibi köklü bir uygarlık tarihine sahip bir ülkede, kentsel ve kırsal alanlarda gerek tek yapı gerekse yerleşim dokusu ölçeğinde ulaşabilmiş çevrelerdir. Bu kapsamda bu nitelikteki çevrelerin korunması, iyileştirilmesi, peyzaj tasarımlarının doğru ve etkin bir biçimde yapılması için kavram ve yaklaşımlar değerlendirilecektir. Tarihi çevrenin korunmasında Dünya ve Türkiye ölçeğinde yaklaşımlar irdelenecek, bu anlamda örnek arkeolojik park, kentsel arkeoloji, tarihi sitlerin korunması, vb. tematik ve özel yaklaşımlar ile bu alanlar için peyzaj tasarım yaklaşımları teorik ve uygulama düzeylerinde tartışılarak örnek alan çalışmaları ile öneriler geliştirilecektir.
801600805301 Türk Bahçe Sanatı Kredi: 3 / AKTS:10
Anadolu uygarlıklarında bahçe olgusunun tarihi süreç içindeki gelişiminin ortaya konması. Anadolu-Türk bahçesinde mekan kurgulanması, plan özellikleri ve tasarım ilkelerinin bahçe yapıları, yapısal ve bitkisel materyal kullanımını açısıdan irdelenmesi. Bugüne ulaşan Osmanlı dönemi Saray bahçelerinin tasarım ilkelerinin saptanarak fiziksel, sosyal ve kültürel bileşenler kapsamında değerlendirilmesi.
801600805360 Peyzaj Planlamada Kantitatif Teknikler Kredi: 3 / AKTS:10
Peyzaj Planlamada kantitatif teknik kavramı, önemi. Peyzaj Planlamada kaynak analizi için ve veri işlemede kantitatif teknikler, çok değişkenli analizler. Mevcut alan kullanım deseni analizlerinde ve görsel analizlerde kullanılan kantitatif teknikler. Planlamayı etkileyen değişkenlerin ve parametrelerin bir set olarak gruplandırılması, numerik değerlerle ifade edilmesi ve değerlendirilmesi.
801600805390 İklim ve Tasarım Kredi: 3 / AKTS:10
İklim bilimi , iklimin insan yaşamı üzerindeki etkileri, iklim ve çevre, biyoklimatik konfor, tasarım elemanları iklim ilişkisi, yeşil alan-iklim etkileşimi.
801600805401 Görsel Peyzaj Değerlendirmesi Kredi: 3 / AKTS:10
Görsel peyzaj değerlendirmesi; görsel açıdan peyzaj değerlerinin irdelenerek matematiksel bir model olarak planlama ve tasarımda değerlendirilmesi, görsel peyzaj tipolojilerinin belirlenmesi ve incelenmesi, doğal peyzaj özelliklerinin yaşam biçimleri üzerine etkileri.
801600805410 Peyzaj Mimarlığında Modernizm Ve Postmodernizm Kredi: 3 / AKTS:10
Modernite, modernizm ve modernleşme kavramları; modernitenin ve modernizmin problemleri; Modernizm etkisi ile ortaya çıkan mimarlık ve peyzaj mimarlığı alanındaki çalışmaların değerlendirilmesi; postmodernizm
801600805591 Peyzaj Şehirciliği Kredi: 3 / AKTS:10
Peyzaj şehirciliği, peyzajın çağdaş şehirciliğin temel yapıtaşı olarak mimarının yerini aldığı mevcut durumda süregiden yaklaşımın bir tarifidir. Değişen / dönüşen şehircilik anlayışına tanımlama getiren peyzaj şehirciliği, Charles Waldheim tarafından 1990’ların ortalarında mevcut süregiden durumun tarifi olarak ortaya çıkmıştır. Bu söylem, disiplinler arası yeni melez alanı yaratmak için; kent planlama ve peyzaj mimarlığı, planlama ve tasarım arasındaki boşluğu birleştirme girişimde bulunur. Bir yaklaşımın ötesinde; kentleri anlama, analiz etme ve tasarlamada yeni bir disiplin olarak görülebilecek peyzaj şehirciliği, kentleri yapı modelinden çok bir peyzaj modeli olarak görür (Gray, 2006).
801600805680 Peyzaj Mimarlığında İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri Kredi: 3 / AKTS:10
Bu dersin temel amacı kalitatif (nitel) verilerle çalışılan disiplinlerde verilerin toplanması ve analizine yönelik temel yöntem ve tekniklerin öğrencilere verilmesidir. Kalitatif (nitel) araştırmalar sözlü görüşmeler, dökümanlar, anketler ve kişisel gözlemler gibi ağırlıklı olarak sosyal konuların anlaşılmasını ve açıklanmasını amaçlayan kalitatif (nitel) verileri kapsamaktadır. Bu derste kalitatif (nitel) araştırma yöntemlerine ilişkin genel bilgiler verildikten sonra kalitatif (nitel) verilerin analizinde kullanılabilecek araştırma yöntem ve teknikleri incelenecek ve pratik çalışma olarak bir araştırma teklifi hazırlatılacaktır. Bu ders ayrıca öğrencilere nitel araştırmanın temel özellikleri ve çeşitli yöntemler konusunda kavramsal bir temel oluşturma ve uygulamalarla nitel araştırmanın peyzaj araştırmalarındaki kullanımını tanıtmayı amaçlamaktadır. Ders kapsamında araştırma sürecinin önemli bir aşaması olan istatistik yöntemlerin kullanılması ile veri analizi teknikleri uygulamalı olarak öğrencilere aktarılacaktır.
801600805690 Peyzaj Biyografisi Kredi: 3 / AKTS:10
Peyzaj ve biyografi kavramlarının irdelenmesi; Peyzaj tarihi ve peyzajın dönüşümü; Biyografi metaforu; Peyzajı şekillendiren en önemli güç ve aktör olarak insan; Mental peyzaj; Duyumsal peyzaj; Peyzajın farklı katmanları; Peyzajın okunması; Peyzaj planlama ve peyzaj biyografisi ilişkisi; İnsan topluluklarının düşünsel tarihi ve davranışsal deseni ile peyzaj dönüşümü arasındaki bağlantının yorumlanması; Bu bağlantının farklı araçlarla ifadesi; Peyzaj planlama süreci için bu bağlantının haritalanması.
801600805701 Peyzaj ve Politik Yaklaşımlar Kredi: 3 / AKTS:10
Bu ders kapsamında tarihsel süreç içerisinde politik yaklaşımların mekansal kullanımmları nasıl biçimlendirdiği ve yönlendirdiği irdelenecek ve tartışmaya açılacaktır. Özellikle lisansüstü eğitimde uzmanlaşma ve sorgulamanın gerekliliğinden yola çıkılarak bu ders kapsamında politik yaklaşımların peyzaj mimarlığı kapsamında mekansal tasarım ve planlamayı nasıl etkilediği, mekanları nasıl biçimlendirdiği konusunda farklı bir bakış açısı sağlanmış olacaktır
801600715021 Rekreasyonel Alan Planlaması Kredi: 3 / AKTS:8
Rekreasyonel alan planlamasının genel tanımı; açık ve yeşil alan sistemi içinde rekreasyonel alan planlaması; rekreasyonel alan planlamasını oluşturan ögeler; kentsel-bölgesel ve ülkesel ölçekte rekreasyonel alan planlaması. Rekreasyonel alan planlamasında yeni yaklaşımlar ve tasarım ilkeleri, örneklerin aktarımı
801600715031 Islak Alan Ekosistemlerinin Yönetimi Ve Planlanması Kredi: 3 / AKTS:8
Ekosistem, Planlama ve Yönetim kavramları; Temel ekosistem tipleri, Islak alan ekosistemlerinin önemi; Islak alan ekosistemlerinin sınıflandırılması; Islak alan ekosistemlerinin işlevleri; Islak alan ekosistemlerinin değeri; Islak alan ekosistemlerinin karşılaştıkları sorunlar; Ana sorun olarak doğal su döngüsünün bozulması; Koruma ve Yönetim planlaması araç ve stratejileri; RAMSAR Sözleşmesi; Islak Alan Yönetim Planı Çerçevesi.
801600715041 Kaya Bahçeleri Kredi: 3 / AKTS:8
Kaya bahçelerinin; tanımı, özellikleri, işlevleri, kullanım alanları, kaya bahçesi tipleri, planlama, tasarım ve uygulaması, kaya bahçelerinde kullanılan materyaller, kaya bahçesi bitkileri, kaya bahçesi takvimi, dünyadan ve Türkiye’den kaya bahçesi örnekleri
801600715051 Peyzaj Planlamada Ekolojik Risk Analizi Ve Değerlendirmesi Kredi: 3 / AKTS:8
Peyzaj Planlama, risk, çelişki, olumsuz etki; duyarlılık ve ekolojik risk kavramları; Ekoljik riski oluşturan aktiviteler; aktivitelerin karakteristikleri; arazi kullanımlarından kaynaklanan çelişkiler; olumsuz etkilerin yoğunluğu; olumsuz etkiye karşı duyarlılık; ekolojik riskin saptanması; Ekolojik risk değerlendirme ölçeğinin saptanması; Havza modellemesi; Ekolojik riskin haritalanması, riskin azaltılması için önlemler; Senaryo geliştirme.
801600715080 Kent Planlamada Ekolojik Yaklaşımlar Kredi: 3 / AKTS:8
Kentleşme süreci, kent strüktürü ve çevre, kent ekosistemleri, kent ekosistemlerinin planlama ilkeleri, kentsel gelişimin çevresel kriterleri, entegre planlama metodolojisi, ekoloji ve planlama, ekoloji ve ekonomi, entegre planlama ve kent yönetimi, metropoliten alanların gelişim sorunları. Kıyı ve liman kentlerinde ekolojik planlama yaklaşımları ve örneklerin aktarımı
801600715091 Yaya Bölgeleri Kredi: 3 / AKTS:8
Yaya Bölgeleri; tanımı, tarihsel süreç içindeki yeri, planlama prensipleri, sınıflandırması, yaya bölgelerinin tasarımında mesleklerarası ilişkiler, uygulanmış yerel ve yabancı yaya bölgesi örnekleri ve yaya bölgesi tasarımı örneklenmesi
801600715111 Çevre ve Kent Estetiği Kredi: 3 / AKTS:8
Çevre, kentsel doku ve yapı kültürünün estetik açıdan değerlendirilmesi. Tarihi süreç içinde çevre kaygısı ve çevre estetiğinin gelişimi. Kentsel imaj ve kent kimliği açısından estetik bir çevre oluşumunun kriterlerinin tartışılması. Görsel sanatlar ve plastik ögelerin kent silüeti ve çevreye katkılarının irdelenmesi. Sanat-kentsel tasarım-kültür-çevre ilişkilerinin irdelenmesi.
801600715121 Anadolu Konut Mimarisi ve Yerleşmeler Tarihi Kredi: 3 / AKTS:8
Tarih öncesi döneminden bugüne Anadolu'da gelişim gösteren yerleşmelerin tarihi süreç içindeki gelişimi. Farklı dönem ve uygarlıklara ait yerleşimlerin tasarım ilkeleri, doku özellikleri ve konut gelişiminin irdelenmesi. Türk kenti ve mahallesi ile kültürel peyzajın tanımlı elemanları olarak anıtsal yapılarına ve Anadolu-Türk konutunun gelişimi, plan tipolojileri, tasarım ilkeleri, malzeme özellikleri ve çevre ilişkilerinin değerlendirilerek yerel ve bölgesel farklılıkların ortaya konması.
801600715131 Kentsel Tasarım Açısından Yeşil Alanlar Kredi: 3 / AKTS:8
Bu derste; tarihi süreç içinde kent oluşumu, mağaradan yerleşik düzene geçiş ve fiziksel formun gelişmesi, bu bağlamda antik kent, klasik kent, ortaçağ kenti, neo-klasik kent, endüstriyel kent kavramlarının irdelenerek günümüz kentinde tasarım etmenlerinin incelenmesi, modern kent planlamada alan kullanım dokusunun genel kriterleri, kent planında aktivitelerinin dağılımı ile görsel formlar, ışık, gürültü ve hava etmenlerinin rolü, bunlara bağlı olarak yeşil alanların kullanım amaçlarına göre kriterlerinin saptanması konuları üzerinde durulmaktadır.
801600715141 Kültürel Çevre Koruma ve Restorasyonu Kredi: 3 / AKTS:8
Taşınmaz kültür varlıkları ve çevre koruma ile ilgili genel tanımlar, koruma kavramı, tarihsel gelişimi ve kavramsal temellerinin ve restorasyon teorisinin ortaya konması. Korunacak değerler ve değerlendirme ölçütleri, anıtlarda bozulmaya neden olan etmenler ve restorasyon öncesi yapılması gereken çalışmalar, restorasyon tekniklerinin irdelenmesi. Kültür varlıklarının korunması ile ilgili yasal-yönetsel çerçevenin tartışılarak taşınmaz kültür varlıkları ve koruma alanlarında peyzaj yaklaşımlarının ve koruma önerilerinin geliştirilmesi.
801600715151 Tema Parkları Kredi: 3 / AKTS:8
Tema parkı kavramı, tanımı, amacı ve işlevlerine göre sınıflandırılması; eğlence ve maceraya yönelik tema bahçeleri, safari parkları, bitki tanıtımı ve gösterimine ilişkin bahçeler, heykel bahçesi, su parkları, kültür parkları, macera parkları vb. tema parkları tasarım ilkeleri ve yönetimi, yurt dışından örnekler, ülkemiz için tema parkı planlama ve uygulama önerileri.
801600715171 Kentsel Çevre ve Sürdürülebilirlik Kredi: 3 / AKTS:8
Kentsel çevre, sürdürülebilirlik ve ilgili kavramların açıklanması, sürdürülebilirliğin kentsel çevre ölçeğinde farklı konular ve bilim dalları ile ilişkilendirilmesi, uygulama yaklaşımlarının açıklanması, küresel ve ulusal ölçekte değerlendirmelerin yapılması ve öğrenciye uygulama örneklerinin sunulması ile kentsel çevrenin sürdürülebilirlik bakış açısı ile yorumlanması ve analiz edilebilmesinin sağlanmasıdır.
801600715181 Kentsel Çevre Yenileme Kredi: 3 / AKTS:8
Kentsel çevre, kır-kent ilişkisi, tarihi kent merkezleri, kentsel yeşil alanlar, sokak ve meydanlar gibi kamusal alanlarda çevre kalite göstergeleri, çevresel problemler ve göstergeleri, soylulaştırma, canlandırma, kentsel dönüşüm, kentsel rönesans, ekolojik yenileme, ulusal ve uluslararası yenileme örnekleri, deneyimler, alınan dersler, performansa dayalı planlama, örnek çalışma
801600715191 Alternatif Yeşil Alanlar Kredi: 3 / AKTS:8
Tarihi süreçte kentsel gelişim,, yeşil alan tipolojileri, Peyzaj tasarımı stilleri, çağdaş kentlerde yeşillendirme stratejileri, politikaları, araçları, kentsel alanlarda alternatif yeşil alan tipleri, terkedilmiş ya da yeni mezarlık alanlarının yeşil alan olarak değerlendirilmesi, kentlerde atıl alanlar, terkedilmiş ve eski endüstri alanlarının yeşil alan olarak değerlendirilmesi, örnekler, ekolojik parklar, halk bahçeleri, kentsel biyoçeşitliliği geliştirme olanakları, örnek çalışma
801600715201 Çatı Bahçeleri Kredi: 3 / AKTS:8
This course describes the historical evolution of roof gardens, the structural and static features of roof gardens, plant materials suitable for roof gardens, irrigation systems of roof gardens, lighting of roof gardens, roof gardens furniture and other design elements.
801600715211 Akarsu Koridorlarında Peyzaj Sörvey ve Değerlendirmesi Kredi: 3 / AKTS:8
Öğrencilere; akarsu sistemlerinin özellikleri, bir akarsu koridoru boyunca peyzaj sörveyi ve değerlendirmesi teknikleri, akarsu koridorlarında peyzaj karakter analizi ve peyzaj koruma, onarım ve gelişim planları konularında bilgi aktarılmaktadır
801600715221 Ekolojik Etki Değerlendirmesi Kredi: 3 / AKTS:8
Ekolojik Etki Değerlendirmesi (EED) dersi kapsamında öğrencilere; herhangi bir yatırım projesinin (peyzaj tasarım projeleri dahil), doğal peyzaj ögeleri, peyzajın yapısı ve fonksiyonu üzerine etkileri ve olası önlemler konusunda bilgi aktarılmaktadır.
801600715240 Peyzaj Mimarlığında Araştırma Yöntem ve Teknikleri Kredi: 3 / AKTS:8
Bu ders kapsamında kalitatif (nitel) verilerin toplanması ve analizine yönelik temel yöntem ve teknikler öğrencilere aktarılmaktadır. Kalitatif (nitel) araştırmalar sözlü görüşmeler, dökümanlar, anketler ve kişisel gözlemler gibi ağırlıklı olarak peyzaj mimarlığında sosyal konuların yanında insan-çevre ilişkilerinin anlaşılmasını ve açıklanmasını amaçlayan kalitatif (nitel) verileri kapsamaktadır. Bu derste kalitatif (nitel) araştırma yöntemlerine ilişkin genel bilgiler verildikten sonra kalitatif (nitel) verilerin analizinde kullanılabilecek araştırma yöntem ve teknikleri incelenecek; belirlenen araştırma konusu doğrultusunda literatür taraması ve özetini takip eden süreçte bir araştırma teklifi hazırlanacaktır.Bu ders ayrıca öğrencilere nitel araştırmanın temel özellikleri ve çeşitli yöntemler konusunda kavramsal bir temel oluşturma ve uygulamalarla nitel araştırmanın peyzaj araştırmalarındaki kullanımını tanıtmayı amaçlamaktadır.
801600715261 Peyzaj Planlamada Katılımcı Yaklaşım ve Yöntemler Kredi: 3 / AKTS:8
Katılım ve ilgili kavramların tanımı, katılımda amaç, katılımcı yaklaşımın bazı temel kabulleri ve prensipleri, katılım düzeyi/derinliği, katılımın planlanması, katılım yöntemleri, örnekler
801600715281 Eğitim Kurumlarında Peyzaj Tasarımı Kredi: 3 / AKTS:8
Bu ders kapsamında eğitim kuruluşlarının çeşitlerine göre dış mekan gereksinim ve standartları irdelenecek, bu kuruluşların alanlarında yapılacak planlama, tasarım ve uygulama aşamalarındaki çalışmalar hakkındaki bilgiler paylaşılarak, tartışılacak, özellikle üniversite yerleşkeleri üzerinde ağırlıklı olarak durularak örnek bir eğitim kuruluşu alanı üzerinde tasarım çalışması yürütülecektir.
801600715311 Tasarımda Doğal Bitkiler Kredi: 3 / AKTS:8
Doğal, egzotik, endemik bitki kavramları, flora ve vejetasyon; Türkiye bitki coğrafyası bölgeleri ve doğal bitki örtüsü; bitki örneklerinin toplanması, preslenmesi ve kurutulması, herbaryum materyali hazırlama, bitki teşhisi, dünyada ve Türkiye’deki herbaryumlar ve botanik bahçeleri; doğal peyzaj düzenleme, bu peyzaj düzenleme biçiminin ekolojik, ekonomik, fonksiyonel ve estetik katkıları, doğal peyzaj düzenlemenin peyzaj mimarlığı çalışmalarında kullanım olanakları, dünyada ve Türkiye’deki doğal peyzaj düzenleme uygulamaları, Orta Anadolu Bölgesi doğal bitki örtüsünde yer alan ve peyzaj tasarımı çalışmalarında kullanılmaya uygun bitki türleri, bu türlerin bitkisel tasarım çalışmalarında kullanım ilkeleri, bu ilkeler doğrultusunda doğal bitki türlerinin kullanımı ile gerçekleştirilecek öneri tasarım çalışması
801600715320 Kentsel Açık ve Yeşil Alan Sistemleri Kredi: 3 / AKTS:8
Kentsel açık ve yeşil alan sistemi kavramı, benzer terminolojiler (yeşil altyapı vd), dünyadan örnekler, ekoloji temelli açık ve yeşil alan sistemi planı, açık ve yeşil alan sistemi sosyal ve ekolojik performanslarının ölçümü ve izlenmesi.
801600715330 Tasarım Akımları Kredi: 3 / AKTS:8
Çevre ve kentsel mekanların biçimlendirilmesinde bir araç olan tasarımın süreç içindeki gleişimi ile fiziksel çevre ve peyzaja yansımalarının ortaya konması. Belli sanat türü ya da dönemlerinin kendine özgü tasarım biçimleri, belli bir mekan ve zamanda benzer gereksinimlerden ortaya çıkan sanatsal, tasarımsal anlatımların irdelenmesi. Dünya ölçeğinde önemli olmuş Gotik, Barok, Rönesans gibi üsluplar ile kronolojik gelişim kapsamında Neo-Klasizm, Art-Nouveau, Füturizm, Bauhaus, Neo-Plastisizm, Kübizm, Brutalizm, Ekspresyonizm, Minimalizm gibi tasarım akımlarının çevreye, kente, yapılanma ve peyzaj mimarlığına yansımalarının değerlendirilmesi.
801600715341 Sağlık Kurumlarında Peyzaj Tasarımı Kredi: 3 / AKTS:8
Sağlıkla ilgili tüm kurum veya kuruluşların (Hastane, Sanatoryum, Hasta ve Yaşlı Bakımevi, Rehabilitasyon merkezi vb.) çeşitlerine göre bunların dış mekan gereksinim ve standartlarının irdelenmesi, planlama, tasarım ve uygulama aşamalarında örnek çalışmaların incelenmesi, bunlar için amaca uygun çevrenin yaratılmasında dikkate alınacak hususlar ve tasarım ilkeleri ile her türlü rahatsızlığı ve engeli bulunan insanlar için özel önlem ve düzenleme seçeneklerinin irdelenmesi. Bu bağlamda, örnek bir sağlık kurumu üzerinde tüm proje aşamaları ile tasarım çalışması yürütülmesidir.
801600715371 Botanik Bahçeleri Kredi: 3 / AKTS:8
Botanik bahçelerinde tasarım prensipleri, Botanik bahçeleri tarihçesi, Dünyadan ve ülkemizden botanik bahçeleri örnekleri, Bulunduğu bölgeye göre botanik bahçesinde yer alacak temaların belirlenmesi.
801600715381 Doğa Koruma Alanları ve Planlaması Kredi: 3 / AKTS:8
Doğa koruma alanlarının tanımı, ulusal ve uluslararası sınıflandırılması, belirleme ölçütleri, korumaya ilişkin anlaşma ve sözleşmeler, ülkemiz doğa koruma alanlarının tanıtılması, yasal-yönetsel durumu, koruma ve planlamaya ilişkin sorunlar, öneriler, doğa koruma alanlarının planlama yöntemleri, yurt dışından ve ülkemizden uygulama örnekleri
801600715421 Bilgisayar Destekli Peyzaj Tasarımı Kredi: 3 / AKTS:8
Küçük ve büyük ölçekli çevre düzenleme projelerinin tasarımında ve bu projelerin detaylandırılmasında AutoCAD, LandCADD gibi bilgisayar yazılımlarının tanımı, kullanım ilkeleri, alan analizleri ve kullanım olanakları ile peyzaj projelerinin üretilmesi.
801600715430 Bilgisayar Destekli Planlama Kredi: 3 / AKTS:8
Rekreasyon alanları, ağaçlandırma alanları, yerleşim alanları vb. alan kullanım kararlarının alınmasını gerektiren alanların ArcCAD, ArcVIEW gibi yazılımlar ile coğrafi bilgileri toplama, bilgisayar ortamında depolama, işleyerek coğrafi veri tabanı oluşturma ve sorgulama ile tematik haritaların üretilmesi ve değerlendirme olanakları
801600715451 Karayolları Peyzaj Planlaması Kredi: 3 / AKTS:8
Türkiye’de karayolları planlama tarihçesi ve mevcut durum, karayollarının ekolojik etkileri, çevresel etki değerlendirme, görsel peyzaj değerlendirmesi, gürültü önleme, uygulama sürecinde peyzaj onarımı.
801600715461 Peyzaj Mimarlığında Su Kullanımı Kredi: 3 / AKTS:8
Suyun yaşam kaynağı olarak bulunuş biçimleri; peyzaj mimarlığında suyun önemi, kullanım olanakları, kullanım amaçları; tarihi süreç içinde suyun dış mekanda estetik ve fonksiyonel kullanımı; suyun peyzaj mimarlığında kullanım biçimleri (durgun su elemanları – havuz, gölet, su bahçesi; hareketli su elemanları –dere, kanal, şelale, su perdesi, çeşme, fıskiye); planlama ilkeleri, tasarımı, kullanım teknikleri, konstrüksiyonu ve teknik detayları; tema bahçelerinde su kullanımı (kaya bahçeleri, çatı bahçeleri, eğlence parkları vb.); su ve plastik elemanlar, su ve aydınlatma, su ve ışık-ses, su ve bitki; peyzaj mimarlığında suyun kullanım örnekleri
801600715480 Kentsel Peyzaj Tasarımı Kredi: 3 / AKTS:8
Kent içinde yer alan ve özellikle rekreasyonel amaçlarla kullanılan açık ve yeşil alanlarda (meydanlar, yaya alanları, sokaklar, parklar, dinlenme ve gezinti alanları, spor alan ve tesisleri, açık-kapalı birimlerden oluşan rekreasyonel tesisler, alışveriş merkezleri çevreleri vb. gibi) peyzaj tasarımı yaklaşımları ve ilkelerinin irdelenmesi. Belirlenen bir örnek alanın tasarımdan uygulama boyutuna kadar tüm aşamaları ile projelendirilmesi yoluyla peyzaj tasarımının elde edilmesi ve bunların değerlendirmesidir
801600715500 Sürdürülebilir Alan Kullanım Planlaması Kredi: 3 / AKTS:8
Doğal kaynaklar ve alan kullanım ilişkisi.. Koruma – Kullanım dengesi içinde doğal ve kültürel kaynakların değerlendirilmesi ve geliştirilmesi. Sürdürülebilir kalkınma için ekolojik planlama ilkeleri. Alan kullanım kararlarının çevresel ve sosyoekonomik sürdürülebilirlik ilkeleri ile bütünleştirilmesi.
801600715511 Enerji Etkin Peyzaj Planlama Kredi: 3 / AKTS:8
Yenilenemeyen kaynakların neden olduğu çevre sorunları ve enerji etkin peyzaj planlamanın önemi.Peyzaj Mimarlığında enerji tasarrufu, enerji tasarrufu için alan seçimi ve alan kullanım planlaması. Enerji etkin peyzaj planlama kapsamında iklimsel elemanlar ve özellikleri. Ilıman bölge iklimleri için enerji etkin peyzaj planlama. Enerji etkin peyzaj planlama için uygun materyal seçimi
801600715521 Açık Ocak Madenciliği Sonrası Peyzaj Onarımı Kredi: 3 / AKTS:8
Açık ocak madenciliğinin neden olduğu tarhipler, çevresel etkiler ve bunların değerlendirilmesi. Madencilik, taş ve kum ocakçılığı çalışmaları sonrası arazinin ekolojik, ekonomik ve estetik değerlerinin yeniden kazanımına yönelik planlama, düzenleme, iyileştirme ve bitkilendirme çalışmaları
801600715531 Peyzaj Tasarımını Etkileyen Sosyolojik ve Psikolojik Faktörler Kredi: 3 / AKTS:8
Tasarımı etkileyen psikolojik ve sosyal faktörlerin neler olduğu ve nasıl ele alınması gerektiği anlatılmaktadır. Bu kapsamda, farklı bireysel (cinsiyet, yaş, eğitim vb) ve sosyal etmenlerin (sınıfsal ve kültürel özellikler, gelir düzeyi, toplumsal yaşayış biçimleri, rekreasyonel alışkanlıklar, adetler, gelenekler, etnik özellikler) ortaya koyduğu problemler karşısında tasarımcıların tutumu ve geliştireceği çözüm önerileri tartışılmaktadır.Peyzaj tasarımı ve insan davranışları arasındaki karşılıklı ilişki ve etkileşim; insan doğa ilişkisi, çevre algısı, mekan kullanımı ve tercihler, mekana bağlılık, kimlik ve aidiyet, kişisel alan, alancılık, mahremiyet, kalabalık, çevre estetiği kavramları hakkında bilgi verilerek okuma ve tartışmalar yapılmaktadır.
801600715541 Çağdaş Peyzaj Mimarları ve Teorileri Kredi: 3 / AKTS:8
Modernizm ve peyzaj mimarlığı; çağdaş peyzaj mimarları ve teorileri; 1900’lerden günümüze Avrupa, Amerika ve Uzakdoğu’da gerçekleştirilen önemli peyzaj mimarlığı proje ve uygulamaları, tasarım anlayışları; ülkemizde peyzaj mimarlığı projeleri ve uygulamaları ile güncel tartışmalar ve geleceğe yönelik öneriler
801600715551 Kent Parkları Kredi: 3 / AKTS:8
Kent parkı kavramı, dünyada kent parklarının doğuşu ve evrimi, kent parkı tasarım ve planlama gelenekleri; park yenileme ve iyileştirme; kent parklarında rekreasyon programlarının oluşturulması; kent parkı yönetimi; ülkemizde mevcut kent parklarının tasarım yönünden irdelenmesi.
801600715561 Kurakçıl Peyzaj Kredi: 3 / AKTS:8
Kurakçıl Peyzaj kurak iklime sahip bölgelerde yapılacak peyzaj çalışmalarında minimum maliyetle uzun vadede sürekliliğin sağlanması için geliştirilmiş bir peyzaj tekniğidir. Xeriscape ayrıca, çetin doğa koşularında en etkileyici yeşil mekanların nasıl oluşturabileceği hakkındaki bilgileri içerir. Bu ders kapsamında kuraklık sorunu karşısında peyzaj mimarlığı açısından yapılması gerekenler, peyzaj düzenlemesinde suyun etkin kullanımının yolları anlatılarak Xeriscape çalışmalarına örnekler verilecek, başarılı bir Xeriscape çalışması için takip edilmesi gereken ilkeler üzerinde durulacaktır.
801600715581 Atık Yönetiminde Peyzaj Mimarlığı Kredi: 3 / AKTS:8
Günümüzde insan nüfusundaki artışla beraber, katı atık miktarında hatırı sayılır bir artış meydana gelmiştir. Giderek artan kentleşmeden dolayı katı atık depolama için uygun alanlar ya kentin gelişme dokusu içerisinde kalmakta ya da miktar bazında azalmaktadır. Peyzaj Mimarları olarak, atıkların peyzaja (kırsal ve kentsel) olumsuz etkilerinin azaltılabilmesi için atık yönetiminde nelerin yapılabilineceği konusunda bilgiler verilecektir
801600715601 İşitsel Peyzajlar Kredi: 3 / AKTS:8
Ders; “işitsel peyzaj” kavramı kapsamında sesin bir tasarım ve planlama ögesi olarak peyzaj tasarımı ve planlama süreçleri ile bütünleştirilmesine yönelik gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlamaktadır. Ders kapsamında, sesin fiziksel özellikleri, ses seviyesinin ölçüm yöntemleri, gürültü kavramı, yasal-yönetsel durum, standartlar, gürültü haritalarının oluşturulması, kullanılan yazılım ve araçlar konularının tanı sıra peyzaj planlama ve tasarımı bağlamında ses olgusunun mekanın karakteri ve kimliğine olumlu ve olumsuz yönde etkilerinin değerlendirilmesine ve yorumlanmasına ilişkin yöntem ve yaklaşımlar irdelenecektir. Ayrıca kullanıcı beklenti ve tercihlerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, çevre psikolojisi ile ses algısı ilişkisi, görsel peyzaj ile işitsel peyzaj ilişkisi konuları da ders kapsamında yer alacaktır.
801600715640 Peyzaj Mimarlığında Doğal Bitkiler Kredi: 3 / AKTS:8
Doğal, egzotik, endemik bitki kavramları, flora ve vejetasyon; doğal bitki örtüsünün yetişme ortam şartları ve dağılışını etkileyen faktörler; doğal bitki örtüsünün korunması; Türkiye bitki coğrafyası bölgeleri ve doğal bitki örtüsü, Türkiye’nin doğal bitki örtüsüne ilişkin bitkilerin tanıtımı; doğal bitkilerin kullanım alanları ve yararları; peyzajın korunması, geliştirilmesi, onarılması ve düzenlenmesi  kapsamında doğal peyzaj düzenlemenin kullanım olanakları
801600715651 Engellilik ve Kent Parkları Kredi: 3 / AKTS:8
Ders kapsamında engellilik konusunda kavramsal, istatistiksel bilgiler ve konu ile ilişkili yasal çerçeve açıklanacaktır. Daha sonra engellilik ve kent parkı ilişkisi kurularak, kent parkı kullanımının engelli bireylere çok yönlü katkıları ve bu bireylerin kent parklarında karşılaştıkları fiziksel ve sosyal sorunlar konusunda bilgiler verilecektir. Bu çerçevede kent parklarında engellilerin kullanımını artıracak fiziksel düzenlemelerin yanısıra sosyal bütünleşme konusunun da tasarımda bir unsur olarak değerlendirilmesi üzerinde durulacaktır. Daha sonra kent parklarında engelli kullanımını destekleyen bazı yaklaşımlar ile ülkemiz ve yurtdışından örnekler değerlendirilecektir. Dersin sonunda, edinilen tüm bilgilerin örnek bir alanda pratiğe aktarılması amacı ile bir alan çalışması gerçekleştirilecektir.
801600715661 Kentsel Tarihsel Mekanlarda Peyzaj Tasarımı Kredi: 3 / AKTS:8
Kentsel alanlarda bulunan ve geçmişten günümüze ulaşabilmiş yapı ve bunlarla bağlantılı alanların (Han, Medrese, Hamam, Cami, Kilise, Saray, Meydan, Avlu, Bahçe, Sokak vb.) koruma öncelikli olarak ve güncel kullanım olanaklarını da ortaya koyan peyzaj tasarımı çalışmalarıdır. Özellikle son yıllarda dönüşüm-yenileme-canlandırma gibi yeni yaklaşımlarla şekillendirilen kentlerde, sözü geçen tarihsel mekanların peyzaj mimarlığı katkısıyla doğru bir şekilde kentlilere kazandırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması ana amaçlardandır. Bu bağlamda lisansüstü düzeye uygun olarak ve gerçek örnekler üzerinden, mekânsal peyzaj tasarımı çalışmaları proje aşamaları halinde yürütülecektir.
801600715671 Peyzaj Mimarlığında Ekosistem Hizmetleri Kredi: 3 / AKTS:8
Ekosistem, biyolojik çeşitlilik, değer, hizmet ve değişim kavramlarının irdelenmesi, Tedarik hizmetleri; Destekleyici hizmetler; Kültürel Hizmetler; Düzenleyici hizmetler; Yaşayan Gezegen Raporu (WWF); Binyıl Ekosistem Değerlendirmesi; Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi; Ekosistem hizmetlerinin ölçülmesi; Ekosistem hizmetlerinin kıymetlendirilmesi; Ekosistem hizmetlerinin modellenmesi; Ekosistem hizmetlerinin haritalanması için yöntem ve araçlar; Senaryo odaklı değerlendirme; Korunan alanlarda ekosistem hizmetleri.
801600725011 Çocuk Oyun Alanları Kredi: 3 / AKTS:8
Oyun nedir? Çocuğun fiziksel gelişimi, çocuğun sosyal gelişimi, çocuğun psikolojik gelişimi, oyun alanında kullanılan materyaller ve oyun ekipmanları, oyun alanlarının tasarım ve planlama kriterleri, kentsel planlama içinde oyunun yeri ve önemi, oyun alanları çeşitleri, konut çevrelerindeki oyun alanları, okul bahçelerindeki oyun alanları özürlü çocuklar için oyun alanları, su temalı oyun alanları, trafik temalı oyun alanları, macera oyun alanları büyük oyun alanları, konulu oyun alanları.
801600725231 Peyzaj Tasarımında Spor Alanları Kredi: 3 / AKTS:8
Ders kapsamında spor alanlarının önemi, spor alanı çeşitleri, spor alanlarını düzenleme tekniği, spor alanlarının düzenlenmesinde peyzaj mimarlığı açısından alınması gereken önlemler yanında ülkemiz spor alanlarında peyzaj tasarımı yönünden karşılaşılan sorunlar ele alınmaktadır.
801600725251 Peyzaj Mimarlığında Donatı Elemanları Kredi: 3 / AKTS:8
Bu ders kapsamında mekanı oluşturan temel elemanlar yanında yaşam ve çevre kalitesi ölçütü olarak kabul edilen, kullanıldığı mekanlara etkinlik, işlevsel ve estetik özellikleri ile değer katan kentsel donatı ve donatı elemanları, renk form, norm, ölçü, malzeme ve bağlantılarına ilişkin detaylar ve mekansal koşullar ve kullanım alanına ilişkin tasarım ölçütleri, bedensel özürlülere yönelik ulaşım ve erişilebilirlik ele alınmaktadır
801600725270 Bitki İnsan ve Çevre Kredi: 3 / AKTS:8
Türlerin çeşitliliği ve aralarındaki düzenli iletişime dayanan denge, insanın giderek artan baskısının tehdidi altındadır.  Ekosistemdeki bozulma bir bütün olan çevrenin yapı ve işleyişini olumsuz etkilemektedir. Bu ders kapsamında İnsan, bitki ve çevre arasındaki ilişkilere yönelik temel kavramlar anlatılarak bitkilerin karakteristik özellikleri, yaşadığımız çevrenin genel karakteristikleri ile çevre sorunlarına yönelik çalışmalar ve çözümler üzerinde durulmaktadır.
801600725290 Kentsel Alan Kullanımı ve Mekansal Standartlar Kredi: 3 / AKTS:8
Kentsel alan kullanımları, açık ve yeşil alan sınıflandırması ve mekansal standartlar, bisiklet yolları, oyun alanı standartları, spor ve rekreasyon alan standartları, bireysel mekan gereksinimi, mekansal taşıma kapasitesi ölçümleri
801600725351 Kent İçi Yol ve Meydan Ağaçlandırması Kredi: 3 / AKTS:8
Ders; kentin açık-yeşil alan parçalarından olan sokak, cadde gibi farklı ölçeklerdeki yollarda ve meydanlarda tasarım ve planlama bağlamında bitkilendirme çalışmalarında kullanılabilecek nitelikte ağaçların belirlenmesi, seçimi ve uygulamaya yönelik teknikler konularını kapsamaktadır
801600725470 Yeni Yerleşmelerde Peyzaj Tasarımı Kredi: 3 / AKTS:8
Kırsal ve kentsel alanlardaki yeni yerleşmeler ile açık-yeşil alan sistemleri arasındaki ilişkilerin kurulması, bunların tasarlanması, uzun vadedeki kullanımı, gelişimi ve bakımı.
801600725570 Peyzaj Karakteri Kredi: 3 / AKTS:8
Peyzaj karakteri “bir peyzaj içinde tek, farklı ve devam eden ögelerin oluşturduğu desendir” (Anonymous, 2002). Bu özellikleri ile bir peyzaj diğer bir peyzajdan ayırt edilir. Peyzaj Karakter Analizini, peyzaj mimarlığındaki tasarım ve planlama konularını bir araya getiren yeni bir yaklaşım olarak da görmek mümkündür.Peyzaj karakteri belirlenerek gerçekleştirilen tasarım ve planlama çalışmalarında peyzajın tüm sahip olduğu değer ve süreçlerin değerlendirmesi ile Avrupa Peyzaj Sözleşmesinde belirtilen peyzaj hakkı sağlanmış olacaktır
801600725610 Herkes için Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı Kredi: 3 / AKTS:8
Herkes İçin Tasarım, Evrensel Tasarım, Engelsiz Tasarım, Bağımsız Tasarım Kavramları, Evrensel Tasarım İlkeleri Ve Peyzaj Mimarlığı İle İlişkilendirilmesi, kullanıcıların farklılıkları ve yapılı çevredeki deneyimleri, iyi tasarımların incelenmesi, sorunların belirlenmesi, sorunların nedenlerinin, analizi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi. Örnek alanlar da evrensel tasarım ilkeleri ile yeni / iyi tasarım örneklerinin geliştirilmesi.
801600725620 Dünya Peyzajları Tarihi Kredi: 3 / AKTS:8
Peyzaj doğanın kültürel yapılanmasıdır. “Dünya Peyzajları Tarihi” dersinde çevresel ve kültürel etkilerin bir sonucu olarak, farklı coğrafyalarda farklı biçimlerde ortaya çıkmış olan, Peyzaj Mimarlığının en önemli örneklerinin tanıtımının ve analizinin yapılması amaçlanmaktadır. Peyzaj Mimarlığının öne çıkan tarihi ve teorik hareketlerinin anlatımı yapılarak, incelenen dönemler içinde oluşan peyzajlar kültürel, çevresel, teknolojik, ekonomik ve politik çerçeveyle ilişkilendirilecektir. Ders kapsamında farklı ölçeklerde (ev bahçesi ölçeğinden geniş kamusal peyzajlara kadar); farklı peyzaj (tasarlanmış ya da kendiliğinden ortaya çıkmış) tipleri (bahçeler, yerleşimler, kutsal yerler, saray bahçeleri, parklar, kentsel açık alanlar) ele alınarak kültürel izler, dönemsel özellikler, karakteristik yapı (ölçek, form, materyal, kurgu vb) yönlerinden incelenecektir.
801600725630 Peyzaj Mimarlığında Temel Araştırma Yöntem ve Teknikleri Kredi: 3 / AKTS:8
Bu ders kapsamında bilimsel araştırma yapmanın temeline yönelik olarak sorun/araştırma sorusu belirleme, hipotez oluşturma, literatür/kaynak araştırma, literatür derleme, literatür özeti oluşturma, kaynak gösterme, özet çıkarma gibi konuların yanı sıra atıf nedir, atıf indeksi ne demektir, akademik etik nedir, etik sorunlar nelerdir gibi konular da irdelenecektir. Bu konulara ek olarak peyzaj mimarlığı araştırma konuları çerçevesinde araştırma ve yöntem tekniklerine ilişkin örnekler sunulacak, çerçeve ve yöntem arasındaki fark tartışılacak, farklı düzeylerdeki araştırmalar için (makale, araştırma projesi, tez vb.) farklılıklar irdelenecektir.
801600725711 Kentsel Biyoçeşitlilik Kredi: 3 / AKTS:8
Kentsel peyzajda biyolojik çeşitlilik kavramı, tanımı, önemi ve biyolojik çeşitliliğin geliştirilmesi için olanaklar, biyo-çeşitliliğin iyileştirilmesi ve yaban yaşam ortamı için olanaklar, peyzaj tasarım ve planlama araçları, politikalar, engeller. Yasal konuların değerlendirilmesi. Kentsel peyzajda örnek bir alanın biyolojik çeşitlilik açısından analizi ve öneri geliştirilmesine yönelik alan çalışması .