Kimya » DERS KATALOĞU

813502 Potansiyometrik Yöntemler 3-0-0
Genel ilkeler, Referans elektrotlar, Sıvı-temas potansiyeli, İndikatör elektrotlar (Metalik indikatör elektrotlar, Membran elektrotlar, pH ölçümü için cam elektrot, Diğer katyonlar için cam elektrotlar, Sıvı-membran elektrotlar, Kristal-membran elektrotlar, İyon-seçici alan etkili transistörler, gaz duyarlı problar), Hücre potansiyeli ölçme cihazları, Doğrudan potansiyometri (Doğrudan potansiyometri için eşitlikler, Elektrot kalibrasyon yöntemi, Standart katma yöntemi, Cam elektrotla potansiyometrik pH ölçmeleri), Potansiyometrik titrasyonlar (Dönüm noktasıni belirleme, Kompleks oluşum titrasyonları, Nötralleşme titrasyonları, İndirgenme/yükseltgenme titrasyonları), Asitlik sabitlerinin potansiyometrik olarak belirlenmesi, Endüstride potansiyometrenin uygulamaları
813503 Susuz Ortam Titrasyonları 3-0-0
Susuz ortam titrasyonlarının önemi, susuz çözücüler, susuz ortamlarda asit ve bazların davranışları, susuz ortam ayarlı asit ve bazları, susuz ortamlarda dönüm noktası tayini ve pH aralıkları, susuz ortamlarda asit ve bazların tayini, çözücülerde elektron çifti dönörlüğü ve akseptörlüğü özellikleri, elektron çifti dönörlüğü ve, elektron çifti akseptörlüğü
813504 Koordinasyon Kimyası 3-0-0
Koordinasyon bileşiklerinin ve ligandların okunması, hibridleşme, etkin atom numarası, valans-bağ, kristal alan, elektrostatik, moleküler orbital ve ligand alan teorileri. Koordinasyon bileşiklerinin mağnetik özellikleri, koordinasyon sayıları izomeri, kelat ve trans etkileri, koordinasyon bileşiklerinin sınıflandırılması, Russel-Saunders kuralları ve Racah parametreleri.
813505 Analiz Sonuçlarının İstatistik Olarak Değerlendirilmesi ve Yöntem Validasyonu 3-0-0
813506 Elektrokimyasal Biyosensörler 3-0-0
Biyolojik hücreler, biyolojik elektron transfer prosesleri; kemiozmoz; redoks bileşenleri; redoks enzimlerinin elektrokimyası; Biyolojik membranlar; NAD(P)-dayalı biyosensörler; Glikoz biyosensörler; Fenolik biyosensörler; Elektrokimyasal DNA biyosensörleri ve uygulama alanları.
813507 Endüstriyel Anorganik Kimya 3-0-0
Birincil inorganik materyaller (su, hidrojen, hidrojen peroksit ve inorganik peroksit bileşikleri, azot ve azot bileşikleri, fosfor ve fosfor bileşikleri, kükürt ve kükürt bileşikleri, halojenler ve bileşikleri) mineral gübreler (fosfor ihtiva eden mineral gübreler, azot ihtiva eden mineral gübreler, potasyum ihtiva eden mineral gübreler) metaller ve onların bileşikleri (alkali ve toprak alkali metaller ve onların bileşikleri, alüminyum ve alüminyum bileşikleri, krom ve krom bileşikleri, mangan ve mangan bileşikleri), organo-silikon bileşikleri, inorganik katılar (inorganik fiberler, yapı materyalleri, seramikler, metalik sert materyaller, inorganik astar malzemeler, inorganik boyalar) ve nükleer yakıt dönüşümü.
813508 Atmosfer Kimyası 3-0-0
Dünyanın ilkel atmosferi ve atmosferin evrimi, Atmosferin katmanları ve bileşenleri, Doğadaki su döngüsü, yağmur olayının termodinamiği, Atmosferdeki kimyasal tepkimeler ve dengeler, Atmosferin koruyucu rolü, Antropojenik etkiler ve atmosferdeki kirleticiler, Kirleticilerin etkileri ve sera olayı, atmosferdeki kirleticilerin oksidasyonu, Ozon tabakasına kirleticilerin etkisi, CFC'lerin alternatifleri, Fotokimyasal kirlenme.
813509 İyonik Dengeler I 3-0-0
İyonik dengelere giriş, potansiyometri, direkt potansiyometri, aktivite-konsantrasyon ilişkileri, sulu çözeltilerde iyonlaşma sabitleri tayini, p(aH g Cl) ölçümüne dayanan metodlar, pH titrasyon metodu, suyun iyonlar çarpımı tayini, polifonksiyonel asitler ve bazlar, susuz çözücülerde asit-baz dengeleri, susuz ve su ile karışık çözücülerde potansiyometrik ölçümler.
813510 İyonik Dengeler II 3-0-0
Kimyasal denge, dengeleme noktası, tek basamaklı protonasyon dengeleri, iki basamaklı protonasyon dengeleri, birkaç basamaklı protonasyon dengeleri, metal kompleks oluşumuna giriş, dengelerin incelenmesi için deneysel metodlar, komplikasyonlar, ölçümlerden parametrelerin bulunması, kararlılık sabitlerinin kullanımı.
813511 Atomik Spektroskopi 3-0-0
Elektromagnetik radyasyon, fotoelektrik olayı, Compton olayı, siyah cisim ışıması, Bohr hidrojen atomu, Russel-Saunders etkileşmesi, terim sembolleri, mikroenerji seviyeleri, temel hal terim sembollerinin bulunması, terimlerin enerji seviyeleri, spektral geçişler ve seçim kuralları. Atomların manyetik alandaki davranışları, X-ışınları flouresans spekroskopisi, X-ışınları fotoelektron spektroskopisi Auger, spektroskopisi.
813512 Biyopolimerler 3-0-0
Biyopolimerlere Giriş, Biyopolimerlerin Sınıflandırılması ve Temel Kavramlar, Biyopolimerlerin Karakterizasyonu, Biyopolimerlerin Üretim Teknikleri, Biyopolimerlerin Biyobozunması, Biyopolimerler ve Biyouyumluluk, Biyopolimerlerin Tıbbi Uygulamaları, Biyopolimerlerin Endüstriyel Uygulamaları
813513 Grup Teorilerinin Kimyadaki Uygulamaları 3-0-0
Grup teorisinde tarifler ve temel teoremler, moleküler simetri ve simetri grupları, simetri elemanları ve operasyonlar, simetri elemanları ve optik izomerlik, grupların temsili, grup teorisinin uygulamaları.
813514 Elektrokimyada Yeni Yöntemler 3-0-0
Elektrokimyasal ölçmelerde temel devreler, galvanostatik ve potansiyostatik yöntemlerle kinetik parametrelerin belirlenmesi ,döner disk ve halka disk elektrot tekniği, dönüşümlü voltametrik yöntem ve uygulamaları kontrollü akım ve potansiyelde voltametri ve uygulamaları, alternatif akım ve uygulamaları.
813515 Kömürlerin Gazlaştırılması 3-0-0
Gazlaştırma Reaksiyonları, stokiyometri ve termokimya, kimyasal denge ve kimyasal kinetik, kütle transferi, gazlaştırma prosesleri ve verim hesapları, proseslerin sınıflandırılması, gazlaştırma proseslerinde çeşitli hesaplamalar, gaz üretim sistemleri, sabit yatakta gazlaştırma, akışkan yatakta gazlaştırma, hareketli yatakta gazlaştırma, gazlaştırma işlemlerinde yeni gelişmeler, gaz endüstrisinin genel durumu.
813516 Gaz Ekstraksiyonunun Prensipleri 3-0-0
Dalton yasası, sıkıştırılmış gazların yoğunluğu, gaz ekstraksiyonunun prensipleri, faz diyagramları, istatistik mekanik, kritik değerler, katıların sıkıştırılmış gazlardaki çözünürlüğü, sıvıların sıkıştırılmış gazlardaki çözünürlüğü, çok bileşenli sistemler, kompleks maddeler, polimerler, gaz ekstraksiyonu uygulamaları, sıkıştırılmış taşıyıcı gazlarla yapılan kromatografik işlemler.
813517 Organik Elektrokimya 3-0-0
Giriş; organik elektrokimyanın tarihçesi ve önemi, temel kavramlar; elektroliz, pil, elektron ve kütle transferi, Organik elektrokimyada kullanılan analitik ve sentetik yöntemler; dönüşümlü voltametri, kulometri, sabit akım eletrolizi ve sabit potansiyel elektolizi, Elektroorganik kimya için temel zorunluluklar; çözücüler, destek elektrolitleri, elektrot malzemeleri, referans elektrotlar, elektroliz hücre tipleri, Nitro, imin ve ilgili grupların, karboksilik asitler ve türevlerinin elektrokimyasal katodik reaksiyonları,Katodik eşleşme, dimerleşme reaksiyonları, Anodik organik sentez reaksiyonları. Hidrokarbonların, karboksilik asitler ve türevlerinin, azotlu organik bileşiklerin, oksijen içeren organik bileşiklerin, kükürt içeren organik bileşiklerin elektrokimyasal anodik reaksiyonları, Anodik eşleşme reaksiyonları. Heterosiklik bileşiklerin elektrokimyası, İlaçlar ve doğal bileşiklerin elektrokimyası. Biyokütle ve elektrokimyası, Anodik sübstitüsvon reaksiyonları Organik elektrokimyasal reaksiyonların stereokimyası, Elektrokimyasal oluşturulmuş reaktifler, asitler ve bazlar, Organik elektrokimyada yeni yöntemler, medyatörlerle elektroorganik sentez, aşman metal elektrotlarla sentez, modifiye elektrotlar, çift-elektro sentez, Elektroorganik sentezin endüstriyel uygulamaları
813518 Radyoaktivite ve Radyokimyasal Analiz Yöntemleri 3-0-0
Genel Bilgiler (Atom Çekirdeği ve Radyoaktif Bozunma), doğal radyonüklitler ve radyoaktif bozunma serileri, radyoaktivite birimleri, yarılanma süresi ve radyoaktif bozunma hızı ,radyasyon çeşitleri ve radyasyon enerjisi, radyasyon dedektörlerinin genel özellikleri ve çeşitleri, nötron aktivasyon analizi, izotop seyreltme yöntemleri, toplam alfa/beta analizinin temelleri ve uygulamaları, sıvı sintilasyon sayımı, alfa spektrometrik analiz, C-14 tarihleme yöntemi, gama spektroskopisi, sayım istatistiği, radyasyonun biyolojik etkileri ve korunma
813519 Kozmetik Kimyası 3-0-0
Kozmetik Tanımı ve Tarihçesi, Emülsifiye Maddeler, Temizleme Kremleri, El Kremleri, Nemlendirici Kremler, Çok Amaçlı Kremler, Losyonlar; Çok Amaçlı Losyonlar, Nemlendirici Losyonlar, Aerosoller/ Göz ve Göz ile İlgili Kozmetik Malzemeleri, Dudak Kozmetik Malzemeleri , Tırnak, Yüz ve Vücut Kozmetik Malzemeleri, Asidik Renklendiriciler, Bazik Renklendiriciler, Saç Ürünleri, Şampuanlar, Saç Renklendiriciler
813520 Heterohalkalı Bileşikler Kimyası 3-0-0
Altı üyeli bir heteroatomlu ve iki heteroatomlu bileşikler, beş üyeli bir heteroatomlu ve iki heteroatomlu bileşikler ve ikiden fazla heteroatom içeren bileşiklerin reaksiyonları ve sentezleri. Heterohalkalı doğal ürünler ve farmasötik önemi olan heteroaromatik bileşikler.
813521 Anorganik Polimerler 3-0-0
Anorganik polimerlerin tanımı ve sınıflandırılması, polimerik kükürt, selenyum ve tellur, lineer polifosfatlar, polifosfazenler, polikarboranlar, poli(sülfürnitrür), kalkojenit camları, borat, borofosfat ve borosilikat camları, bor-nitrür ve fosfor-oksinitrür polimeri, kristalin silikatlar ve alüminyum fosfatlar, sentetik anorganik lifler, çimento.
813522 Biyolojik Zarların Yapı ve İşlevleri 3-0-0
Biyolojik Zarların Primer Yapısı ve İşlevleri, Zarların Genel Yapıları, Zar Lipitlerinin Çeşitliliği; Zar Bileşenleri ile Çalışmalar için Yöntemler: Deterjanlar ve Model Sistemler; Zarlarda Yer Alan Proteinler; Zar Proteinlerinin Sınıflandırılması ve İşlevleri, Zar Enzimleri ve Dönüştürücüler; Taşıyıcı ve Kanallar, Füzyon
813523 İyon Seçici Elektrotlar 3-0-0
Elektrotların sınıflandırılması, referans elektrotlar, metalik indikatör elektrotları, membran indikatör elektrotları, cam pH elektrodu, diğer katyonlar için cam elektrotlar, kristalin membran elektrotları, sıvı membran elektrotlar, molekül-seçici elektrot sistemleri, gaza duyarlı prablar,enzim elektrotları.
813524 Magnetizma ve Spektroskopi 3-0-0
Magnetizmanın fiziksel anlamı ve çeşitleri, magnetik alan-madde ilişkileri, magnetik süsseptibilite, spin enerjisinin kuantlaşması, magnetik rezonans, Larmor Presesyonu, çekirdek spin rezonansının kullanım alanları, sürekli dalga ve FT-NMR spektroskopileri, iki boyutlu NMR, moleküler dinamik çalışmaları, NMR ile görüntüleme, diğer NMR uygulamaları, elektron paramagnetik rezonans.
813526 Anorganik Halkalı Bileşikler 3-0-0
Borazin ve borazin türevleri, borhidrürler ve bor-kafes yapıları, halkalı fosfor-azot bileşikleri-fosfazenler ve türevleri, kripta-fosfazenler, halkalı azot kükürt bileşikleri (tiyazenler) küme bileşikleri, taç eter-kriptand-siferand ve kaliksaren komplekslerinin sentezleri ve yapıları, diğer makrohalkalı ligand komplekslerin sentezi ve yapıları.
813527 Adli Kimyada Analitik Yöntemler 3-0-0
Adli kimya nedir? Adli kimyada kalite kontrol ve istatiksel testler, numune hazırlama ( katı-sıvı, sıvı-sıvı ekstraksiyon, türevlendirme vb) Adli kimyada kullanılan ilaç analizleri,Yanma ile birlikte oluşan fiziksel kanıtların adli analizi, Atış artıklarının analizi, polimer, fiberlerin adli analizi.
813528 Elektroanalitik Kimya II 3-0-0
Polarografinin tarihi gelişimi, doğru akım polarografisi, kapasitif akım, iyonik göç, difüzyon kontrollü sınır akımı, akım potansiyel eğrileri, kinetik, katalitik ve adsorpsiyon kontrollü sınır akımları, normal puls polarografisi, diferansiyel puls polarografisi, alternatif akım polarografisi, kare dalga polarografisi, sıyırma teknikleri.
813529 Bazı Enstrumental Yöntemler 3-0-0
Termal Analiz Yöntemleri,Termogravimetri(TG),Diferensiyal Termal Analiz(DTA),Diferensiyal taramalı Kalorimetri (DCS),Endüstriyel uygulamaları,polimerlerin karakterizasyonu,Analitik kimyada termal analiz yöntemlerinin önemi.Termal analizin kinetiği ve kurumsal kinetik eşitlikler.Kütle spektroskopisinin temelleri,kütle sprektroskopisinde iyonlaştırma yöntemleri ve kütle spektrometreleri.Dedeksiyon yöntemleri.Kütle spektrumların açıklanması ve yorumlanması.İzotop piklerin açıklanması
813530 Birleştirilmiş Aletli Analiz Yöntemleri 3-0-0
Kromotografinin Temel ilkeleri ve Kromotografik Kavramlar,Kromotografik Sistemler,Cihazların Yapısı,Kolonlar,Çözücü Seçimi,Kromotografide kullanılan Dedeksiyon Yöntemleri ve Kütle Dedektörleri,Arayüzeyler ve taşıyıcı faz-analit ayrılması,GCMS,LCMS Yöntemlerinin dayandığı ilkeler,Tandem kütle spektrometreleri MSMS ve sağladığı yararlar,diğer birleştirilmiş yöntemler,Termal Analiz Infrared Spektroskopisi (TGIR),Eşleşmiş İndüktif Plazma-kütle spektroskopisi (ICPMS) yöntemleri ve avantajları
813531 Doku Biyokimyası 3-0-0
Doku Biyokimyasına Giriş, Doku Farklılaşmasının Biyokimyasal Temeli, Bağ Dokusu Biyokimyası, Kemik ve Kıkırdak Doku Biyokimyası ve Fonksiyonel İlişkileri, Kas Doku Biyokimyası ve Fonksiyonel İlişkileri, Yağ Doku Biyokimyası, Kan ve Biyokimyasal Önemi, Karaciğer Biyokimyası ve Fonksiyonel İlişkileri, Böbrek Biyokimyası ve Fonksiyonel İlişkileri
813532 Polimer Kompozitler ve Uygulamaları 3-0-0
Kompozit Malzemelere Giriş; Kompozit Malzemelerin Sınıflandırılması; Polimer Kompozit Matriks Tipleri ve Takviye Edici Malzemeleri; Polimer Kompozit Üretim Yöntemleri; Polimer Kompozitlerin Fiziksel, Mekanik, Termal ve Elektriksel Özellikleri; Polimer Kompozit Uygulamaları.
813533 Elektroiletken Polimerler 3-0-0
İletken Polimer nedir (İP), Tanımlar ve Örnekler, Tarihçesi, İP'in Temel Özellikleri, Doping ve Yapısı, Materyallerin İletkenliklerine göre Sınıflandırılması, Dopantlar ve Alternatif Doping Teknikleri, İP'ler için İletme Modelleri, İP'lerin Sentez Yöntemleri, Kimyasal Sentez ve Mekanizması, Elektrokimyasal Sentez ve Mekanizması, Diğer Sentez Yöntemleri, Geleneksel Yarıiletkenler ve Yariletken olarak İP, İP'lerin Çözünürlüğü ve İşlenmesi, Yapısal Bozukluklar, Polaron, Bipolaron ve Solitonlar, Band Yapısı Gelişimi, İP'in Elektrokimyası, Elektrokromizmin temelleri
813535 Elektrokimyasal Kinetik I 3-0-0
İyonik çift tabaka yapısı, Gouy Chapman ve Stern modeli, ara fazdaki potansiyel farkı, polarize ve polarize olmayan elektrot kavramları, elektrokapiler termodinamik ve elektrokapiler eğriler, kapasite-potansiyel eğrisinin şekil ve yorumu, kontakt adsorpsiyon, arafazdaki su tabakaları yapısı, organik molekül adsorpsiyonu.
813536 Elektrokimyasal Kinetik II 3-0-0
Elektrot kinetiği ile ilgili temel eşitlik, Tafel eğimi, denge akım yoğunluğu, stokiyometrik sayı ve elektrot kinetiğinde reaksiyon mertebesi kavramları, ardarda reaksiyonlar ve mekanizma belirlenmesi, elektrot çözelti ara yüzeyinde yük transferinin kuantum özelliği, karma diffüzyon ve aktivasyon kontrollü reaksiyonları, elektrokataliz, elektrokristalizasyon mekanizması.
813537 Labaratuvar Güvenliği 3-0-0
İlk yardım, laboratuvar kazaları, kimyasal maddelerin tanımı, depolanması, atıklara uygulanacak işlemler, patlayıcı ve yanıcı maddelerle çalışma, laboratuvarda, damıtma, yüksek basınç ve vakum altında çalışılırken dikkat edilecek hususlar, elektrikli cihazlarla çalışma, ışınlardan korunma, yangına karşı önlemler, yangın söndürücüler, maskeler ve filtreler, toksisite, kazalarda ilk yardım.
813541 İleri Elektrokimya 3-0-0
Elektrokimyasal yöntemler, elektrokapilarite, elektrot kinetiği, elektroforetik olaylar, voltametri, potansiyostatik yöntemin uygulanması, polarografi, kronopotansiyometri, yakıt pilleri, elektrokimyasal enerji dönüşümü, elektrokimyasal elektrik üreteçleri, akümülatörler.
813542 Katodik Koruma ve Korozyon İnhibitörleri 3-0-0
Korozif ortamlar ve korozyonun oluşma koşulları, katodik korunmanın temel ilkeleri, toprak, deniz ve ev gereçlerinde katodik koruma, elektriksel çift tabakanın yapısı, adsorpsiyon mekanizması, çift tabakada adsorpsiyon, inhibitörlerin adsorplanmasında sözkonusu olan izotermler, akım-potansiyel ilişkisinin çıkarılması ve bunun korozyona uygulanması, korozyonun hızının belirlenmesi ve korozyon mekanizmasının aydınlatılması.
813543 Organik Kimyada Özel İsimli Reaksiyonlar ve Uygulamaları I 3-0-0
Organik reaksiyon türlerinin kısa özeti; alkanlar, siklopropan ve türevleri, alkenler, alkinler, allenler, dien, enin, organik halojen bileşikleri, eterler, epoksitler, alkoller, dioller ve aldehitlerin sentezi için geliştirilen özel yöntemler ve literatürdeki uygulamaları.
813544 Organik Kimyada Özel İsimli Reaksiyonlar ve Uygulamaları II 3-0-0
Organik reaksiyon türlerinin kısa özeti; ketonlar, diketonlar, hidroksi ketonlar, karboksilli asitler, esterler, keto esterler, amitler, nitriller, aminler, iminler, fenoller, kükürtlü organik bileşiklerin sentezi için geliştirilen özel yöntemler ve literatürdeki uygulamaları.
813545 Heterohalkalı Bileşikler Kimyası II 3-0-0
Heterohalkalı bileşiklerin yapısı, özellikleri, reaksiyonları ve sentezleri a) üç ve dört üyeli heterohalkalı bileşikler; b) bir veya daha fazla bitişik halka içeren heterohalkalı bileşikler; c) Köprüde heteroatom içeren heterohalkalı bileşikler; d) yedi veya daha fazla üyeli heterohalkalı bileşikler. Doğal ürünlerde bulunan, ve malzeme üretiminde ve tıpta kullanılan heterohalkalı bileşiklerin sentezlerine ait örnekler.
813546 Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler I 3-0-0
Görünür bölge ve mor ötesi spektroskopisi, uygulamaları ve spektrum-yapı değerlendirmesi, fluoresans, fosforesans, ESCA, Raman spektroskopisi, türev spektroskopisi, kırmızı ötesi spektroskopisi, uygulamaları ve spektrum-yapı değerlendirmesi, H-1 NMR spektroskopisi, uygulamaları ve spektrum-yapı değerlendirmesi, çift rezonans, H-1 NMR kaydırma reaktifleri, F-19, P-31, N-15 ve 0-17 spektroskopileri.
813547 Kuantum Kimyası I 3-0-0
Matematiksel temeller, klasik mekanik ve elektromagnetizmanın özetlenmesi, eski kuantum kuramı, deneysel temeller, kuantum mekaniğinin postülatları, sabit potansiyel problemleri, bir kutu içindeki tanecik, harmonik titreşici, katı döneç, hidrojen atomu, açısal momentum,saçılma.
813548 Kuantum Kimyası II 3-0-0
Pertürbasyon kuramı, varyasyon yöntemi, Wentzel-Kramers-Brillouin yöntemi, helyum atomu, çok elektronlu atomlar, spektroskopi ve spektroskopik ölçümler, atomik spektroskopi, dönme ve titreşim spektroskopisi, moleküller ve kimyasal bağ, konjuge sistemlerin elektronik yapısı, elektron ve nükleer magnetik resonans spektroskopileri.
813549 Elektrolit Çözeltilerin Termodinamiği I 2-0-0
Enerji, entalpi, entropi, serbest enerji, serbest entalpi, kimyasal potansiyel, aktiflik fonksiyonları, aktifliğin basınç ve sıcaklıkla değişimi, aktiflik katsaykıları, sınır yasası, iyonlararası çekim kuramı, dağılım fonksiyonları, hareket denklemleri, iyon atmosferlerinin pertürbasyonu için denklemler, yükleme süreci, iletkenlik kuramının termodinamiği.
813550 Elektrolit Çözeltilerinin Termodinamiği II 2-0-0
İyon-çözücü etkileşmesinin yapı dışı incelenmesi, Born modeli. Bir sürem içinde yüklü küre. İyon-çözücü etkileşmesinin entalpi ve entropisi, Born kuramının doğruluğu. İyon-çözücü etkileşmesinin yapısal incelenmesi, suyun yapısı, iyon-dipol etkileşmesi, iyon-guadrupol etkileşmesi.
813551 Adsorpsisyon ve Kataliz 2-0-0
Adsorpsiyon kavramı, fiziksel ve kimyasal adsorsiyon, adsorpsiyonin kinetiği ve termodinamiği, gözenekli katılar, özgül yüzey alanı ve özgül gözenek hacmi, homojen kataliz, heterojen kataliz, katalizörlerin hazırlanması.
813552 Perisiklik Reaksiyonlar II 3-0-0
Giriş, MO ve FMO teorileri, konjuge polien sistemleri, uyumlu reaksiyonlar, perisiklik reaksiyonların tanımı ve özellikleri, Woodward-Hoffmann kuralları, elektrosiklik, halka veren katılma, grup transfer ve sigmatropik reaksiyonlar, perisiklik reaksiyonların heterosiklik bileşiklerin sentezlerinde uygulamaları, reaksiyon mekanizmaları ve stereokimyası.
813553 Polimer Kimyası I 3-0-0
Polimer kavramı, polimerlerin sınıflandırılması ve isimlendirilmesi, polimerlerin özellikleri, molekül ağırlığı ve molekül dağılımı, fraksiyonlama ve fraksiyonlama yöntemleri, polimerlerin molekül ağırlığını belirleme yöntemleri, basamaklı polimerizasyon, basamaklı polimerizasyon kinetiği, serbest radikalik zincir polimerizasyonu, serbest radikalik zincir polimerizasyonu kinetiği, serbest radikalik zincir polimerizasyonunda hız sabitlerinin belirlenmesi, polimerizasyon hızının ölçülmesi.
813554 Polimer Kimyası II 3-0-0
Polimerizasyonun önlenmesi ve geciktirilmesi, oto-önleme ve kinetiği, serbest radikalik zincir polimerizasyonunda transfer tepkimeleri ve transfer tepkimelerinin kinetiği, molekül ağırlığı ve polimerizasyon hızının sıcaklığa bağlılığı, depolimerizasyon tepkimeleri, kopolimerizasyon ve kinetiği, reaktivite oranları, blok ve graft kopolimerler, polimerizasyon sistemleri.
813556 Hesaplamalı Organik Kimya II 3-0-0
Elektronik yapı yöntemleri; ab initio moleküler orbital yöntemleri (Moller-Plesset Perturbation teorisi), yoğunluk fonksiyoneli teorisi (DFT) ve bunların organik kimyadaki uygulamaları. Açık ve kapalı kabuk sistemleri, Roothaan-Hall eşitlikleri, temel kümeler, elektron korelasyonu, hibrit yöntemler (G2, IMOMO, IMOMM, QM/MM) ve çözeltilerdeki sistemlerin modellenmesi. Farklı yöntemlerin doğruluk ve güvenilirliklerinin karşılaştırılması. GAUSSIAN ve SPARTAN paket programlarının kullanımı.
813557 Organik Kimyada Sentez Tasarımı II 3-0-0
Ayrılma kuralına giriş, tek grup ayrılmaları, iki grup ayrılmalar, mantıksız iki grup ayrılmaları, perisiklik bileşikler, genel problemler.
813559 Fiziksel Organik Kimya 3-0-0
Kimyasal Bağ Türleri.Kimyasal Reaksiyonların Kinetiği ve Termodinamiği.çAsitler ve Bazlar.Elektrofiller ve Nükleofiller.Etkinlik-Yapı İlişkileri;Hammett ve Taft Eşitlikleri.Çözücü Etkileri.Kinetik İzotop Etkisi.Stereokimyasal Prensipler.Sterik ve Konformasyonel Özellikler.Homojen Katalizlenmiş Reaksiyonlar;Mekanistik Özel önemi olan Reaksiyonlar.
813560 Stereokimya I 3-0-0
Çift bağ, birden çok çift bağ ve sikloalkanların neden olduğu geometrik izomerlik. Bu izomerlerin fiziksel özellikleri (erime noktası, dipol momenti, IR, UV, NMR spektroskopik özellikleri),Konformasyon, konformasyon analizi. Bitişik halkalı bileşikler (bisiklo ve trisiklo sistemler).
813561 Yakıt Kimyası 3-0-0
Enerji şekilleri, ticari enerji kaynakları, kömürlerin orijini ve özellikleri, sınıflandırılması, petrografisi, üretim, doğal gaz ve özellikleri, arıtımı, rezerv ve tüketimi, petrol, yapısı, arıtımı, sıvı yakıtların bileşim-kalite ve çevre kirliliği yönünden incelenmesi, kömürlerin gazlaştırılması, gazlaşmanın kinetik ve termodinamik açıdan incelenmesi, kömürlerin kurutulması, kömürlerin sıvılaştırılması, doğrudan hidrojenleme, kritik üstü ekstraksiyon.
813562 Stereokimya II 3-0-0
Asimetrik C atomuna dayalı optik izomerlik (kirallık), çevirme açısı, konfigürasyon, enantiyomerler ve rasem şekli, birden çok asimetrik C atomu bulunması durumu, diastereomerler, anomerler ve mutarotasyon, asimetrik dönüşümler, asimetrik sentezler, konfigürasyon korrelasyonları, engellenmiş dönme (atropizomerlik)
813563 Yüksek Teknoloji Seramikleri 3-0-0
İleri seramik tozlarının sentezi ve karakterizasyonu, ileri seramik malzemelerin hazırlanması, şekillendirme yöntemleri, soğuk izostatik presleme, sıcak presleme, sıcak izostatik presleme, pişirme, seramiklerin mekaniksel davranışları, oksit seramikler, oksit olmayan seramikler, kompozitler, kimyasal seramikler, yapı seramikleri, nükleer seramikler, elektroseramikler, magnetoseramikler, optoseramikler, biyoseramikler.
813564 Organometalik Kimya I 3-0-0
Temel elementlerin organometalik bileşiklerinin sentezi, reaksiyonları, organik sentezde kullanılmaları, organometalik sentez, canlı organizmada organometaller.
813565 Organometalik Kimya II 3-0-0
Geçiş metallerinin organometalik bileşiklerinin sentezi, reaksiyonları,organik sentezde kullanılmaları, organogeçiş metalleri katalizi, endüstriyel organometalik sentez.
813566 Kromatografi Teorisi ve Gaz Kromatografisi 2-0-2
Kromatografi teorisi, bileşik aydınlatılmasında indis sistemi, analitik ve preperatif gaz kromatografisi, uygulamalarda kromatografik değişkenin kullanımı, kromatografi ile nitel ve nicel analiz, kromatografide türev hazırlama.
813567 Endokrin Sistem ve Hormonlar 3-0-0
813568 Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler II 3-0-0
C-13 NMR spektroskopisi, uygulamaları ve spektrum-yapı değerlendirmesi, iki boyutlu NMR spektroskopileri, COSY, HETCOR, INADEQUATE, NOE spektroskopileri, kütle spektroskopisi EI, CI, FI, FD, FAB, SIMS teknikler, spektum-yapı değerlendirmesi.
813570 Enzimlerin Saflaştırılması ve Kullanım Alanları 3-0-0
Endüstriyel enzim kaynakları, enzimlerin saflaştırılması ve ekstraksiyonları, reaktörlerin kullanımı, enzim kararlılığı ve kullanımı üzerine immobilizasyonun etkileri, endüstride enzimlerin kullanımı, biyosensörler, çeşitli yöntemler kullanılarak enzim özelliklerinin geliştirilmesi.
813571 Hidrojen ve Güneş Enerjileri Dönüşüm Teknolojileri 3-0-0
Giriş,Hidrojen Enerjisi Hakkında Genel Bilgiler, Çevre Ve Enerji, Enerji Taşıyıcı Hidrojenli Bileşikler, Hidrojen Üretim Teknikleri,Hidrojen Üretiminde İleri Teknolojiler (Solar Hidrojen), Hidrojen Depolama Teknikleri, Dağıtılması İle İlgili Teknolojiler,Hidrojenin Kullanım Alanları, Yakıt Hücreleri, Fotovoltaik Hücreler, İleri Hidrojen Teknolojileri, Hidrojen Güvenliği
813572 Biyomalzeme 3-0-0
Katıların yapısı, Kompozit Malzemeler, Malzeme Karakterizasyonu, Malzeme Özellikleri, Metalik Malzemeler, Seramik Malzemeler, Polimerik Malzemeler, Yapı Deformasyonu, Biyolojik Malzemelerde Yapı-Özellik İlişkisi, Yaralanmaya Vücut Tepkisi, Hücresel Adaptasyon ve Bozunma, Implantlara Doku Tepkisi, Biyokompatibilite
813574 Doku Mühendisliği 3-0-0
Giriş, Hücre Kaynakları ve Kök Hücreleri, Doku Gelişiminin In Vitro Kontrolü ve Memeli Doku Kültürleri, Doku Mühendisliği Biyomalzemeleri, Anjiogenez, Doku Mühendisliğinin İlk Ürünü Deri ve Diğer Epitel Dokuların İnşası, Ortopedik Doku Mühendisliği, Kardiyovasküler Doku Mühendisliği, Sinir Rejenerasyonu, Metabolik Organların İnşası, İmmünoizülasyon ve İmmünomodülasyon, Gen Tedavisi ve Doku Mühendisliği.
813575 Asimetrik Organik Sentez I 3-0-0
Sterokimyasal terimler, asimetrik sentezin amacı ve önemi, analitik yöntemler, rezolüsyon, asimetrik sentez ve kuralları, asimetrik sentezde kullanılan genel yöntemler, doğal kiral bileşiklerin (kiral havuz) asimetrik sentezde kullanılması, kiral yardımcı bileşen kullanılarak asimetrik sentez, kiral katalizörler ve asimetrik sentezde kullanılmaları, kiral bileşikler, biyoorganik asimetrik sentez ve diğer yöntemlerin asimetrik sentezde kullanılmaları.
813576 Asimetrik Organik Sentez II 3-0-0
Asimetrik organik reaksiyonlar, genel bakış, karbon-karbon bağ oluşumu, asimetrik karbon-heteroatom bağ oluşumu, çoklu bağlara katılmalar, hidrojenasyon, halkalaşma reaksiyonları, indirgenme ve yükseltgenme, çevrilme reaksiyonları, izomerleşme, asimetrik sentezin uygulamaları ve endüstriyel önemi.
813577 Eser Element Analiz Teknikleri 3-0-0
813579 Suyun Kimyasal Analiz Yöntemleri 3-0-0
Suyun Özellikleri, Su Kaynakları, Sudan Numune Alma Teknikleri, Su Analiz Yöntemleri: Toplam Parametreler , Anyon Tayinleri: Florür, Klorür, Bromür, İyodür, Nitrit, Nitrat, Sülfit, Sülfat, Fosfat,Bikarbonat, Hidrojen Karbonat, Karbonat, Katyon Tayinleri: Lityum Sodyum, Potasyum, Rubidyum, Sezyum, Amonyum, Mağnezyum, Kalsiyum,Stronsiyum, Baryum, Demir, Mangan, İnorganik Eser Element Tayini, Aliminyum Arsenik, Antimon Berilyum, Kurşun Kadmiyum Krom,Germanyum,Kobalt, Bakır, Molibden, Nikel, Civa, Selenyum, Gümüş, Talyum,Titan, Uranyum,Vanadyum,Çinko Kalay, Zirkonyum, Suda İyonlaşmadan Kalan Madde Tayini: Hidrojen Sülfür, Bor Bileşikleri, Slisik asit, Gaz Halindeki Madde Tayini, Organik Parametreler: Toplam Organik Karbon/Çözünmüş Organik Karbon (TOC/DOC), Yükseltgenebilen Organik Maddeler, Yükseltgenebilirlik Kimyasal Oksijen İhiyacı (COD), Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOD), UV Absorbsiyonu, Siyanür, Deterjanlar,Hidrokarbonlar, Fenol Tipi Maddeler, Azotlu Bileşikler, Organik Asitler, Plastikleştirciler, Antioksidantlar, Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi, Su Analizinde İstatistiksel Yöntemlerin Uıygulanması, Kalibrasyon, Kalite Kontrol, Verilerin Değerlendirilmesi
813580 Analitik Kimyada Kemometri 3-0-0
Kemometrinin tanımı ve tarihi gelişimi, kemometrik yöntemlerin kimyada kullanımı, temel istatistik bilgilerinin bir özeti, deneysel tasarımın prensipleri, faktöryel tasarımlar ve analizler, tek değişkenli ve çok değişkenli veri analizi, fraksiyonlu faktöryeller, temel bileşen analizi, faktör analizi, regrasyon analiz yöntemleri, temel bileşen regrasyon analizi, çok değişkenli veriler için en küçük kareler yöntemi, iki yönlü verilerin kemometri ile birbirinden ayrılması, cevap yüzeyleri metodolojisi.
813581 Doğal Ürünler Kimyası 3-0-0
Doğal ürünler hakkında teorik bilgiler. Lipidlerin, steroidlerin terpenoidlerin, flavonoidlerin, alkaloidlerin, fenolik bileşiklerin yapıları, sentezleri , reaksiyonları ve izolasyonları. Ana doğal bileşik sınıflarının biyosentezleri sınıflandırılması, adlandırılmaları, yapıları ve oluşumları. Bitkisel kaynaklı sekonder metabolitler, yapısal özellikleri, biyosentezleri , temel metabolik yollar, terpen tipi bileşiklerin sınıflandırılması, adlandırılması, biyosentezleri ve oluşumları. Antosiyaninler: tanımları özellikleri ve yapıları.
813582 Biyosensörler 3-0-0
Giriş, Biyosensörlerin temel prensipleri, Biyosensörlerin sınıflandırılmaları, Elektrokimyasal biyosensörler, Enzim bazlı elektrokimyasal biyosensörler, İmmünosensörler, Mikrobiyal biyosensörler, Biyosensörlerin uygulamaları.
813583 Minerallerin Fizikokimyası I 3-0-0
Temel kavramlar; Kimyasal formüllerin ve fiziksel özelliklerin belirlenmesi, termal dönüşümler, XRD analizi ve diğer spektroskopiler, optik ve elektron mikroskopiler, partikül boyut dağılımı, madenler ve diğer endüstriyel ham maddelerin mineralojisi. Termodinamik inceleme; Hal fonksiyonları, minerallerin oluşum ve değişim termodinamiği, faz diyagramları ve analizler, termodinamik fonksiyonların belirlenmesi, düzenli ve düzensiz karışımlar, katı karışımlar, mineralojik hatalar. Kinetik inceleme; Dehidratasyon, dehidroksilasyon, kalsinasyon, rekristalizasyon, çözünme, oluşum ve dönüşüm kinetiği. Bağ türleri ve simetri; Moleküler ve iyonik mineraller, simetri elemanları, uzay grupları.
813584 Minerallerin Fizikokimyası II 3-0-0
Kimyasal özellikler; Elementler, iki, üç ve daha çok bileşenli mineraller, mineral karışımları, mineral analizi, minerallerin verdiği kimyasal tepkimeler. Mineral türleri; Oksitler, halojenürler, karbonatlar, sülfatlar, silikalar, silikatlar. Endüstriyel mineraller; Silika polimorfları, zeolitler, killer ve kil mineralleri, feldspatlar. Minerallerin değerlendirilmesi; Cam, seramik, çelik endüstrileri ve diğer endüstriler.
813585 Polimer Teknolojisi I 3-0-0
Polimer kimyasının temel kavramları, polimerlerin kullanımı, polimer üretiminde kullanılan ham maddeler, polimerlerin kimyasal ve fiziksel özellikleri, polimerlerin mekanik özellikleri, polimerizasyon teknikleri, bazı plastiklerin özellikleri ve endüstriyel üretimi, polimerlere uygulanan testler, polimerlerde kullanılan katkı maddeleri.
813586 Polimer Teknolojisi II 3-0-0
Plastik teknolojisi (ekstrüzyon, injeksiyon kalıplama, şişirme, ısıl şekillendirme, dönerek kalıplama, kalenderleme, döküm kalıplama, sıkıştırarak kalıplama), elastomerler ve elastomer teknolojisi, lifler ve lif teknolojisi, termosetler ve termoset teknolojisi, polimer filmleri ve üretimi, polimer köpükleri ve üretimi, polimer kompozitleri.
813588 İleri Organik Kimya 3-0-0
Giriş, ileri organik kimya dersinde işlenecek konuların genel bir tanıtımı. Faz transfer katalizi, faz transfer katalizörlerinin uygulamaları, kapsam ve sınırlamaları. Mikrodalgaların ve ultrases dalgalarının organik sentezde kullanılması. Organik iyonik sıvılar, türleri ve genel özellikleri ve organik sentezde kullanılma alanlarına örnekler. Kombinatoryal kimya, temel kavramlar, uygulama yöntemleri ve alanları. Fotokimyasal ve elektrokimyasal reaksiyonlar, elektrokimyasal tekniklerin organik sentezde uygulama metodları ve örnekleri. Yeşil kimya, yeşil kimya uygulamaları, avantaj ve sınırlamaları. Organik kimyada son günlerde ilgi duyulan konular.
813589 Yenilenebilir Enerji Kaynakları 3-0-0
Günümüz Enerji Kullanımı, Fosil yakıtlar ve iklim değişiklikleri, Yenilenebilir enerji kaynakları, Güneş Enerjisi, Güneş Kolektörleri, Düşük Sıcaklık Güneş Enerjisi Uygulamaları, Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi, Güneş Pilleri, Güneş pillerinin tanımı, Silikon esaslı güneş pilleri, Temel çalışma prensipleri, İnce film güneş pilleri, Yeni gelişen güneş pili teknolojileri, Güneş pillerinden elde edilen enerjinin maliyeti, Güneş pillerinin çevreye etkisi ve güvenilirliği, Biyoenerji, Biyoenerjinin dünü ve bugünü, Biyomass, Biyoenerji kaynakları: Atıklar, Biyomass dan gaz ve sıvı yakıt eldesi, Biyomass enerjisinin ekonomisi, Gel-git enerjisi, Dalga enerjisi, Jeotermal enerji.
813590 Polimerlerin Anallizi ve Karakterizasyonu 3-0-0
Polimer kimyasına yönelik kavramlar, polimer analizine ve karakteriasyonuna giriş, polimerlerin analizinde kullanılan basit yöntemler, polimerlerin makro, mikro ve molekül yapılarının aydınlatılmasına yöenlik analizler, polimerlerde kullanılan katkı maddelerinin ayrılması ve analizi, polimerlerde uçucu maddelerin ve katalizör artıklarının analizi, polimerlerin fraksiyonlaması ve mol kütlerinin belirlenmesi, polimer karakterizasyonunda kullanılan mekanik testler, bazı polimerler için uygulanan özel tanımlama testleri
813591 Metal Komplekslerin Elektrokimyası 3-0-0
Elektrokimyanın temelleri, voltametrik teknikler, elektrokimyasal ölçümlerde kullanılan temel teçhizatlar, ilk sıra geçiş metalosenlerin elektrokimyasal davranışı, geçiş elementi metal komplekslerinin elektrokimyası, redoks aktif ligand içeren metal kompleksleri, elektrokimyasal yapısal değişiklikler, geçiş elementleri metal komplekslerinin küçük molekül etkileşimleri, elektrokimyada süper iletkenler, redoks aktif proteinlerin elektrokimyası, redoks potansiyeli ve diğer fizikokimyasal parametreler
813592 Nanoteknolojiye Giriş 3-0-0
Katıhal fiziğine giriş, ölçme metotları, nanoparçacıların özellikleri, karbon nano yapılar, hacimli nanoyapılı materyaller, ferromagnetizma ve nanoyapılar, kuantum kuyular; teller ve noktalar, kataliz, organik bileşikler ve polimerler, biyolojik materyaller, nanomateryal ve nanofazların elektrokimyasal analizi, nanomakineler ve nanocihazlar.
813593 Kimyasal Sensörler 3-0-0
Kimyasal sensörler ve elektronik cihazlar; Enstrümentasyon; Temel tanımlar ve kavramlar; Genel prensipler ve sensör parametreleri: Moleküllerin duyarlılığının ve seçiciliğinin artırılması; Moleküler tanımlama; Yüzey kaplama teknikleri; Kütle Sensörleri - Piezoelektrik, Piezoelektrik sensörlerin diğer tekniklerle kullanımı. Yüzey akustik dalga; Termal Sensörler -Termistör ve pellistörler, Piroelektrik cihazlar, Katalitik gaz sensörleri; Optik Sensörler - Optik/Fiber-optik, Optodlar, Yüzey Plazma Resonans; Elektrokimyasal Sensörler - Potansiyometrik, Amperometrik, Kondüktometrik, Voltammetrik; Kimyasal Sensör Ölçümlerinde Hatalar; Kimyasal Sensörlerin Fabrikasyonu; Yeni Kimyasal Sensör Materyalleri - Konjuge ve piezoelektrik polimerler, Amorf metaller
813594 Perisiklik Reaksiyonlar 3-0-0
Giriş, molekül orbitalleri, perisiklik reaksiyonların tanımı, Woodward-Hoffmann kuralları, elektrosiklik reaksiyonlar, halka veren katılma reaksiyonları, sigmatropik çevrilmeler, grup transfer reaksiyonları, perisiklik reaksiyonların stereokimyası ve uygulama örnekleri
813595 Hesaplamalı Organik Kimya 3-0-0
813596 Nükleik Asit Metabolizması 3-0-0
Genler ve kromozomlar, kromozomal elemanlar, DNA'nın büyüklüğü ve DNA dizi yapısı, DNA'nın süper kıvrımlaşması, kromatin ve nükleotid yapısı, DNA metabolizması, DNA'nın kendini eşlemesi, DNA tamiri, DNA rekombinasyonu, RNA metabolizması, RNA bağımlı RNA sentezi, RNA işlenmesi, RNA bağımlı DNA sentezi, protein metabolizması, genetik şifre, protein sentezi, protein hedeflemesi, ve parçalanması, gen ifadelenmesinin düzenlenmesi, gen düzenlenmesinin ilkeleri, prokaryotlarda gen ifadelenmesinin düzenlenmesi, ökaryotlarda gen ifadelenmesinin düzenlenmesi
813597 Anorganik Katalizörler 3-0-0
Katalize Giriş,Homojen katalizörlerinin önemi ve kullanıldığı alanlar, Metal Kolloidlerin katalizör olarak kullanıldığı reaksiyonlar ve mekanizmaları,Metal tuzlarının ve oksitlerinin homojen katalizör olarak kullanıldığı reaksiyonlar ve mekanizmaları, Koordinasyon bileşiklerinin katalizör olarak kullanıldığı reaksiyonlar ve mekanizmaları, Metal-Küme yapılarının katalizör olarak kullanıldığı reaksiyonlar ve mekanizmaları,Fotokatalizör etkisi gösteren koordinasyon bileşiklerinin kullanıldığı reaksiyonlar ve mekanizmaları, Nanomoleküllerin katalizör olarak kullanıldığı reaksiyonlar ve mekanizmaları, Homojen katalizörlerinin reaksiyon mekanizmalarının belirlenmesi için kullanılan spektroskopik metodlar
813598 Bor Kimyası 3-0-0
Bor Kimyasına Giriş-Bor Elementinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri, Bor Mineralleri, Borun Endüstriyel Önemi ve Kullanım Alanları, Türkiye ve Dünyadaki Bor Madenciliği; Bor Bileşikleri-Boratlar: İnorganik Boratlar, Organik Boratlar; Bor Halojenürleri: Bor Monohalojenürleri, Bor Dihalojenürleri, Bor Trihalojenürleri; Boranlar (Bor hidrürler): Boranların sınıflandırılması (kloso-, nido-, arakno-, hipho- ve konjankto-yapıları), Boranlarda Bağlanma ve Topoloji, Boranların Sentezi ve Tepkimeleri, Boran anyonları, Metalloboranlar; Karboranlar, nido-, kloso- ve arakno-Karboran Yapıları ve Senezleri, İkosahedral orto-, meta- ve para-Karboran Yapıları ve Sentezleri, Karboran Süper Asitleri, Metallokarboranlar ve Sentezleri; Diğer Bor Bileşikleri: Borkarbür, Bornitrür, Borazinler, Borofosfatlar, Organo Bor Bileşikleri; Ligand Olarak Boranlar ve Bor Kompleksleri.
813599 Voltametrik Sıyırma Yöntemleri 3-0-0
Voltametri ve voltametrik yöntemlerin sınıflandırılması; Adsorpsiyon ve adsorpsiyon izotermleri; Sıyırma voltametrisi; Biriktirme ve sıyırma adımları; Elektrotlar; Anodik sıyırma voltametrisi ve uygulama alanları; Katodik sıyırma voltametrisi ve uygulama alanları; Adsorptif sıyırma voltametrisi ve uygulama alanları; Sıyırma voltametrisinin bazı spekroskopik yöntemlerle karşılaştırılması.