Kimya » DERS KATALOĞU

801300715030 Susuz Ortam Titrasyonları Kredi: 3 / AKTS:8
Susuz ortam titrasyonlarının önemi, susuz çözücüler, susuz ortamlarda asit ve bazların davranışları, susuz ortam ayarlı asit ve bazları, susuz ortamlarda dönüm noktası tayini ve pH aralıkları, susuz ortamlarda asit ve bazların tayini, çözücülerin elektron çifti dönörlüğü ve akseptörlüğü özellikleri, elektron çifti dönörlüğü ve, elektron çifti akseptörlüğü
801300715040 Koordinasyon Kimyası Kredi: 3 / AKTS:8
Koordinasyon bileşiklerinin ve ligandların okunması, hibridleşme, etkin atom numarası, valans-bağ, kristal alan, elektrostatik, moleküler orbital ve ligand alan teorileri. Koordinasyon bileşiklerinin mağnetik özellikleri, koordinasyon sayıları izomeri, kelat ve trans etkileri, koordinasyon bileşiklerinin sınıflandırılması
801300715081 Atmosfer Kimyası Kredi: 3 / AKTS:8
Dünyanın ilkel atmosferi ve atmosferin evrimi, Atmosferin katmanları ve bileşenleri, Doğadaki su döngüsü, yağmur olayının termodinamiği, Atmosferdeki kimyasal tepkimeler ve dengeler, Atmosferin koruyucu rolü, Antropojenik etkiler ve atmosferdeki kirleticiler, Kirleticilerin etkileri ve sera olayı, atmosferdeki kirleticilerin oksidasyonu, Ozon tabakasına kirleticilerin etkisi, CFC’lerin alternatifleri, Fotokimyasal kirlenme
801300715091 İyonik Dengeler I Kredi: 3 / AKTS:8
Denge Durumu; İyonlaşma sabiti terimi; Potansiyometrinin esasları; Aktivite-derişim ilişkisi; Sıvı-temas potansiyelsiz hücre yapımı; Sulu çözeltilerde iyonlaşma sabiti tayinleri; Monoprotik asitlerin iyonlaşma sabitlerinin tayininde p(aHgamaCl) ölçümüne dayalı yöntem; Monoprotik asitlerin iyonlaşma sabitlerinin tayininde p(aHgCl) ve pH ölçümüne dayalı yöntem; Monoprotik asitlerin iyonlaşma sabitlerinin tayininde p(aHgCl) ve pH titrasyonuna dayalı yöntem; Monoprotik eşlenik bazların iyonlaşma sabitlerinin tayininde p(aHgCl) ve pH ölçümüne dayalı yöntem; Monoprotik eşlenik bazların iyonlaşma sabitlerinin tayininde p(aHgCl) ve pH titrasyonuna dayalı yöntem; Suyun iyonlar çarpımının tayini; Diprotik asitlerin iyonlaşma sabitlerinin tayininde p(aHgCl) ve pH ölçümüne ve pH titrasyonuna dayalı yöntem; Diprotik eşlenik bazların iyonlaşma sabitlerinin tayininde p(aHgCl) ve pH ölçümüne ve pH titrasyonuna dayalı yöntem
801300715101 İyonik Dengeler II Kredi: 3 / AKTS:8
Kimyasal denge, Dengeleme noktası, Aktivite, aktivite katsayısı, iyonik şiddet ve sıvı temas potansiyeli, Tek basamaklı protonasyon dengeleri, İki basamaklı protonasyon dengeleri, Birkaç basamaklı protonasyon dengeleri, Metal kompleks oluşumuna giriş, Dengelerin incelenmesi için deneysel metodlar, Komplikasyonlar, Ölçümlerden parametrelerin bulunması, Kararlılık sabitlerinin kullanımı, Bir gösteri deneyinin planlanması ve yapılması
801300715111 Atomik Spektroskopi Kredi: 3 / AKTS:8
Elektromagnetik radyasyon, fotoelektrik olayı, Compton olayı, siyah cisim ışıması, Bohr hidrojen atomu, Russel-Saunders etkileşmesi, terim sembolleri, mikroenerji seviyeleri, temel hal terim sembollerinin bulunması, terimlerin enerji seviyeleri, spektral geçişler ve seçim kuralları. Atomların manyetik alandaki davranışları, X-ışınları flouresans spekroskopisi, X-ışınları fotoelektron spektroskopisi, Auger, spektroskopisi
801300715131 Anorganik Kimyada Ayırma Yöntemleri Kredi: 3 / AKTS:8
Ayırma yöntemleri. Ekstraksiyon. İyon değiştirme. Membranlar. Faz değişmeleri-damıtma yöntemleri. Özel ayırma yöntemleri; ultrasantrifüj, süblimleşme ve donarak kurutma, köpükle franksiyonlama. Kromatografi yöntemleri; kağıt kromatografisi, ince tabaka kromatografisi, kolon kromatografisi, yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC), gaz kromatografisi, iyon kromatografisi. Elektroforez.
801300715200 Heterohalkalı Bileşikler Kimyası-I Kredi: 3 / AKTS:8
Beş ve altı üyeli heteroaromatik bileşiklerin yapıları, özellikleri, reaksiyonları, genel sentez yöntemleri ve uygulama alanları.
801300715210 Anorganik Polimerler Kredi: 3 / AKTS:8
Anorganik polimerlerin tanımı ve sınıflandırılması, polimerik kükürt, selenyum ve tellur, lineer polifosfatlar, polifosfazenler, polikarboranlar, poli(sülfürnitrür), kalkojenit camları, borat, borofosfat ve borosilikat camları, bor-nitrür ve fosfor-oksinitrür polimeri, kristalin silikatlar ve alüminyum fosfatlar, sentetik anorganik lifler, çimento.
801300715231 İyon Seçici Elektrotlar Kredi: 3 / AKTS:8
Elektrotların sınıflandırılması, referans elektrotlar, metalik indikatör elektrotları, membran indikatör elektrotları, cam pH elektrodu, diğer katyonlar için cam elektrotlar, kristalin membran elektrotları, sıvı membran elektrotlar, molekül-seçici elektrot sistemleri, gaza duyarlı problar, enzim elektrotları
801300715241 Arkeolojik Kimya Kredi: 3 / AKTS:8
Arkeolojik kimyanın doğuşu ve disiplinlerarası çalışmanın yararları. Arkeolojik bulgular, Aletli analizlerle belirlenebilecek özellikler. Tarihlendirme yöntemleri , 14C, K/Ar, Ar/Ar, OSL, TL. Arkeokimya alanında yararlanılan aletli analiz yöntemleri. FTIR yardımıyla arkeolojik tekstil kalıntılarının incelenmesi. XRF yardımıyla tarihi eserlerin üzerinde kalan boyar maddelerin belirlenmesi. XRF yardımıyla tarihi eserlerin üzerinde kalan boyar maddelerin belirlenmesi. AAS, ICPMS İzotop analizleri ile arkeolojik bulguların incelenmesi. Kromatografik analizler yardımıyla boyar madde belirlenmesi. Kalıntılarda organik madde belirlenmesi. Korozyon ve arkeolojik camlarda orijin belirlenmesi.
801300715251 Nanobiyoteknoloji ve Nanotıp Kredi: 3 / AKTS:8
Nanobilim ve Nanoteknolojiye Giriş: Nanoteknolojinin Yaşam Bilimleri ve Tıptaki Uygulamaları; Nanoteknolojide İleri Yöntemler; Nanomalzemelerin Tümevarım Yaklaşımıyla Tasarlanması, Karbon Allotropları, Nanodesenleme, SAM’ler , Nanomalzemelerin Tümdengelim Yaklaşımıyla Tasarlanması, Biyonanokalıplama, Moleküler Baskılama , Nanotaşıyıcılarla Yönlendirilmiş İlaç/Gen Tedavileri, Tıbbi Görüntüleme, Biyoaffinite Uygulamaları; Nanobiyomalzemeler, Nanotopografi, Yüzey Modifikasyonu, Uyarı-yanıt Malzemeleri, Hafıza-özellikli Malzemeler; Biyomimetik Nanomalzemelerin Biyoyapay Organ Sistemleri ve Doku Mühendisliğinde Uygulanması; Yüksek Duyarlılıkta Biyosensörler, Biyoelektronik Sistemler, Nanomekanik Araçlar, Çipte Organ/Vücut; Nanotoksikoloji; Güncel Gelişmeler
801300715271 Serbest Radikal Kimyası Kredi: 3 / AKTS:8
Serbest radikal kimyasına giriş. Organik radikallerin tanımı, özellikleri, radikal oluşturma yöntemleri, serbest radikallerin sübstitüsyon, katılma, polimerleşme, çevrilme ve halkalaşma reaksiyonları, reaksiyon mekanizmaları ve stereokimyası.
801300715280 Ayırma Teknikleri Kredi: 3 / AKTS:8
Ayırma tekniklerinin temel ilkeleri;Ayırma tekniklerinin sınıflandırılması;Fiziksel teknikler;Kimyasal ve fizikokimyasal teknikler,Çöktürme ile ayırma;Çözücü ekstraksiyonu ile ayırma;Kromatografik yöntemler,Gaz kromatografi;Yüksek performanslı sıvı kromatografi;Kapiler kromtografi;Elektrokimyasal ayırma teknikleri
801300715290 Bazı Enstrumental Yöntemler Kredi: 3 / AKTS:8
Termal analiz yöntemleri, TG, DTA, DSC, TMA, tanımlamalar, termogramlar ve yorumlanmaları ve Termal Analiz kinetiği. TG ve DSC ile cihaz başında deneysel çalışma ve elde edilen termogramların yorumlanması;X- Işınları temelli spektroskopik yöntemler ve X –ışını madde etkileşiminin açıklanması, X-ışını kaynakları;XRA, XRF, XPS yöntemleri ve bu cihazların yapıları. Radyoaktivite hakkında bilgi, Nötron üretimi, nötronlardan yararlanma, NAA kuramı ve basit sayım istatistiği;MS nin kuramsal temelleri ve iyonlaştırma yöntemleri, 1980 sonrası ortaya çıkan yeni iyonlaştırma yöntemleri, ESI, MALDI; yöntemlerinin dayandığı temeller. MS Dedektörleri
801300715311 Doku Biyokimyası Kredi: 3 / AKTS:8
Doku Biyokimyasına Giriş, Doku Farklılaşmasının Biyokimyasal Temeli, Bağ Dokusu Biyokimyası, Kemik ve Kıkırdak Doku Biyokimyası ve Fonksiyonel İlişkileri, Kas Doku Biyokimyası ve Fonksiyonel İlişkileri, Yağ Doku Biyokimyası, Kan ve Biyokimyasal Önemi, Karaciğer Biyokimyası ve Fonksiyonel İlişkileri, Böbrek Biyokimyası ve Fonksiyonel İlişkileri
801300715321 Polimer Kompozitler ve Uygulamaları Kredi: 3 / AKTS:8
Kompozit Malzemelere Giriş; Kompozit Malzemelerin Sınıflandırılması; Polimer Kompozit Matriks Tipleri ve Takviye Edici Malzemeleri; Polimer Kompozit Üretim Yöntemleri; Polimer Kompozitlerin Fiziksel, Mekanik, Termal ve Elektriksel Özellikleri; Polimer Kompozit Uygulamaları.
801300715331 Elektroiletken Polimerler Kredi: 3 / AKTS:8
İletken Polimer nedir (İP), Tanımlar ve örnekler, Tarihçesi, İP’nin Temel Özellikleri, Doping ve Yapısı, Materyallerin İletkenliklerine göre Sınıflandırılması, Dopantlar ve Alternatif Doping Teknikleri, İP’ler için İletme Modelleri, İP’lerin Sentez Yöntemleri, Kimyasal Sentez ve Mekanizması, Elektrokimyasal Sentez ve Mekanizması, Diğer Sentez Yöntemleri, Geleneksel Yarıiletkenler ve Yariletken olarak İP, İP’lerin Çözünürlüğü ve İşlenmesi, Yapısal Bozukluklar, Polaron, Bipolaron ve Solitonlar, Band Yapısı Gelişimi, İP’nin Elektrokimyası, Elektrokromizmin temelleri
801300715341 Organik Kimyada Kataliz I Kredi: 3 / AKTS:8
Kataliz: tanım, ve prensipleri; metal ve metal kompleksleri ile kataliz, metal tuzları ile kataliz, asit katalizi, baz katalizi, katalizör olarak organometaller, katı destekli kataliz, faz-transfer katalizi, endüstride ve literatürde kataliz uygulamaları
801300715351 Elektrokimyasal Kinetik I Kredi: 3 / AKTS:8
İyonik çift tabaka yapısı, Gouy Chapman ve Stern modeli, ara fazdaki potansiyel farkı, polarize ve polarize olmayan elektrot kavramları, elektrokapiler termodinamik ve elektrokapiler eğriler, kapasite-potansiyel eğrisinin şekil ve yorumu, kontakt adsorpsiyon, arafazdaki su tabakaları yapısı, organik molekül adsorpsiyonu.
801300715361 Elektrokimyasal Kinetik II Kredi: 3 / AKTS:8
Elektrot kinetiği ile ilgili temel eşitlik, Tafel eğimi, denge akım yoğunluğu, stokiyometrik sayı ve elektrot kinetiğinde reaksiyon mertebesi kavramları, ardarda reaksiyonlar ve mekanizma belirlenmesi, elektrot çözelti ara yüzeyinde yük transferinin kuantum özelliği, karma diffüzyon ve aktivasyon kontrollü reaksiyonları, elektrokataliz, elektrokristalizasyon mekanizması.
801300715370 Laboratuar Güvenliği Kredi: 3 / AKTS:8
Güvenli çalışmanın önemi;Laboratuvar çalışmalarına başlamadan önce yapılacak işlemler.Kimyasal madde ortamı;Cihazlar ve malzemeler, malzemelerin temizlenmesi;Atık maddelere uygulanan işlemler;Elektrikli cihazlarla çalışma;Radyoaktiflikle ilgili genel bilgiler, radyasyon tipleri, iyonlaştırıcı radyasyon, radyolojik koruma sistemi, çevre kirlenmesi;İyonlaştırıcı radyasyonun tıpta kullanılması;Nükleer reaktörler;Elektromanyetik alanlar ve radyasyon, optik radyasyon;Toksikoloji ve kimyasal maddelerin toksikolojik özellikleri;Zehirli maddelerin metabolizmik dönüşümü ve alınacak önlemler; Solunumla gelebilecek tehlikelerden korunma;Laboratuvar kazlarında ilk yardım ve genel özet
801300715381 Organik Kimyada Kataliz II Kredi: 3 / AKTS:8
Kataliz: tanım ve prensipleri; organokataliz, ultrasesle kataliz, mikrodalgalarla kataliz, fotokataliz, biyokataliz, asimetrik kataliz, ligand katalizi, endüstride ve literatürde kataliz uygulamaları.
801300715390 Moleküler Spektroskopi Kredi: 3 / AKTS:8
Elektromagnetic spectrum, madde –ışın etkileşiminin irdelenmesi, Mor- ötesi görünür alan spektroskopisi , Moleküler floresans spektroskopisi ve bu spektroskopik yöntemlerin analitik uygulamaları. Infrared spektroskopisi, Raman spektroskopisi ve analitik uygulamaları.Moleküler kütle spektroskopisi, iyonlaştırma ve dedeksiyon yöntemleri. X-ışınları fotoelektron spektroskopisi (XPS) ve analitik uygulamaları
801300715400 Anorganik Reaksiyon Mekanizmaları Kredi: 3 / AKTS:8
Kinetik açıdan inert ve kararsız kompleksler, sekizyüzlü, dörtyüzlü ve kare düzlem komplekslerde yer değiştirme, elektron-transfer reaksiyonlarının mekanizmaları ve bu reaksiyon mekanizmalarına etki eden faktörlerin incelenmesi.
801300715430 Organik Kimyada Özel İsimli Reaksiyonlar ve Uygulamaları I Kredi: 3 / AKTS:8
Organik reaksiyon türlerinin mekanizmalarıyla kısa özeti; alkanlar, siklopropan ve türevleri, alkenler, alkinler, allenler, dien, enin, organik halojen bileşikleri, eterler, epoksitler, alkoller, dioller ve aldehitlerin sentezi için geliştirilen özel yöntemler ve literatürdeki uygulamaları.
801300715440 Organik Kimyada Özel İsimli Reaksiyonlar ve Uygulamaları II Kredi: 3 / AKTS:8
Organik reaksiyon mekanizmalarının kısa özeti; ketonlar, diketonlar, hidroksi ketonlar, karboksilli asitler, esterler, keto esterler, amitler, nitriller, aminler, iminler, fenoller, kükürtlü organik bileşiklerin sentezi için geliştirilen özel yöntemler ve literatürdeki uygulamaları.
801300715450 Heterohalkalı Bileşikler Kimyası II Kredi: 3 / AKTS:8
Heterohalkalı bileşiklerin yapısı, özellikleri, reaksiyonları ve sentezleri a) üç ve dört üyeli heterohalkalı bileşikler; b) bir veya daha fazla bitişik halka içeren heterohalkalı bileşikler; c) Köprüde heteroatom içeren heterohalkalı bileşikler; d) yedi veya daha fazla üyeli heterohalkalı bileşikler. Doğal ürünlerde bulunan, ve malzeme üretiminde ve tıpta kullanılan heterohalkalı bileşiklerin sentezlerine ait örnekler.
801300715460 Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler I Kredi: 3 / AKTS:8
Mor ötesi ve Görünür bölge spektroskopisi, fluoresans ve fosforesans spektroskopileri, ESCA, Raman spektroskopisi, türev spektroskopisi, kırmızı ötesi spektroskopisi, H-1 NMR spektroskopisi, F-19, P-31, N-15 ve 0-17 spektroskopilerinin temel prensipleri ve organik bileşiklerin UV-VIS, IR, NMR spektroskopileriyle yapısal analizleri.
801300715470 Kuantum Kimyası I Kredi: 3 / AKTS:8
Matematiksel temeller; Abel grubu, Hilbert uzayı, skaler çarpım, Fourier seri ve integralleri, Hilbert uzayındaki cebirsel işlemler. Lineer operatörler; matrisler ve diferensiyel operatörler. Vektör analiz; kon sistemleri, vektör cebri, operator cebri, Laplace operatörü. Özdeğer eşitliği; özdeğer, özfonksiyon. Elektromanyetizma; Maxwell denklemleri, elektrik yükünün korunumu. Partikül dalgaları; De Broglie madde-dalga ikilemi ve de Broglie dalga fonksiyonları. Varsayımlar; zamandan bağımsız dalga fonksiyonu, zamandan bağımsız Schrödinger dalga denklemi, dalga fonksiyonlarının normalizasyonu ve dikleştirilmesi, kuantum mekaniksel operatörlerin bulunması, Hamilton operatörü, komütatif ve komütatif olmayan operatörler, Heisenberg belirsizlik ilkesi. Bazı basit sistemlerin dalga mekaniği; serbest tanecik, kutudaki tanecik tünelleme, potansiyel basamağı, potansiyel çukuru, uyumlu titreşici, katı döneç,bir elektronlu atomlar. Kuantum mekaniğinde açısal momentum; orbital açısal momentum, spin açısal momentum, küresel kutupsal konlarda orbital açısal momentum operatörü, açısal momentum operatörlerinin özdeğerleri ve özfonksiyonları, spin açısal momentum operatörlerinin özdeğerleri ve özfonksiyonları, sıra değiştirme özelikleri.
801300715480 Kuantum Kimyası II Kredi: 3 / AKTS:8
Yaklaşık çözüm yöntemleri; pertürbasyon ve varyasyon hesaplamalarına örnekler, dejenere ve dejenere olmayan sistemler için pertürbasyon kuramı. Çok elektronlu atomlar; kompleks atomlara ilişkin Slater kuralları, basit atomlara ilişkin varyasyon hesaplamaları, öz-uygun alan yöntemi, diğer yöntemler. Atomun vektör modeli; atomun orbital, spin ve toplam açısal momentum vektörleri, orbital ve spin açısal momentum vektörlerinin bileşkesi, toplam vektörlerin bileşkesi, atomların enerji düzeyleri. Atomik spectrum; çok elektronlu atomların kuantum sayıları, spektroskopik terim simgeleri, Hund kuralları, Coulomb etkileşmesi, değişim etkileşmesi ve spin-orbital etkileşmesi, enerji düzeylerinin yarılması, Zeeman olayları, Stark olayı, seçim kuralları, spektrum serileri. Molekül yapısı; değerlik bağ ve moleküler orbital kuramları, hidrojen molekül iyonu ve hidrojen molekülünün çözümü, hidrojen molekülünün dalga fonksiyonları. Hibritleşme; eşdeğer orbitaller, bağ orbitalleri, farklı kovalent bağlar, bazı inorganic ve organic moleküllerin yapıları. Hückel moleküler orbital yaklaşımı; varyasyon kuramı ile Hückel moleküler orbital yaklaşımının açıklanması, etilen, bütadien, benzen ve diğer siklik polien moleküllerinin çözümü.
801300715491 Elektrolit Çözeltilerin Termodinamiği I Kredi: 3 / AKTS:8
Enerji, entalpi, entropi, serbest enerji, serbest entalpi, kimyasal potansiyel, aktiflik fonksiyonları, aktifliğin basınç ve sıcaklıkla değişimi, aktiflik katsayıları, sınır yasası, iyonlar arası çekim kuramı, dağılım fonksiyonları, hareket denklemleri, iyon atmosferlerinin pertürbasyonu için denklemler, yükleme süreci, iletkenlik kuramının termodinamiği
801300715501 Elektrolit Çözeltilerin Termodinamiği II Kredi: 3 / AKTS:8
İyon-çözücü etkileşmesinin yapı dışı incelenmesi, Born modeli. Bir sürem içinde yüklü küre. İyon-çözücü etkileşmesinin entalpi ve entropisi, Born kuramının doğruluğu. İyon-çözücü etkileşmesinin yapısal incelenmesi, suyun yapısı, iyon-dipol etkileşmesi, iyon-guadrupol etkileşmesi
801300715511 Adsorpsiyon ve Kataliz Kredi: 3 / AKTS:8
Adsorpsiyon kavramı, fiziksel ve kimyasal adsorpsiyon, adsorpsiyonun kinetiği ve termodinamiği, gözenekli katılar, özgül yüzey alanı ve özgül gözenek hacmi, homojen kataliz, heterojen kataliz, katalizörlerin hazırlanması
801300715520 Perisiklik Reaksiyonlar II Kredi: 3 / AKTS:8
Giriş, MO ve FMO teorileri, konjuge polien sistemleri, uyumlu reaksiyonlar, perisiklik reaksiyonların tanımı ve özellikleri, Woodward-Hoffmann kuralları, elektrosiklik ve siklo katılma reaksiyonları, perisiklik reaksiyonların heterosiklik bileşiklerin sentezlerinde uygulamaları, reaksiyon mekanizmaları ve stereokimyası
801300715531 Polimer Kimyası I Kredi: 3 / AKTS:8
Polimer kavramı, polimerlerin sınıflandırılması ve isimlendirilmesi, polimerlerin özellikleri, molekül ağırlığı ve molekül dağılımı, fraksiyonlama ve fraksiyonlama yöntemleri, polimerlerin molekül ağırlığını belirleme yöntemleri, basamaklı polimerizasyon, basamaklı polimerizasyon kinetiği, serbest radikalik zincir polimerizasyonu, serbest radikalik zincir polimerizasyonu kinetiği, serbest radikalik zincir polimerizasyonunda hız sabitlerinin belirlenmesi, polimerizasyon hızının ölçülmesi.
801300715541 Polimer Kimyası II Kredi: 3 / AKTS:8
Polimerizasyonun önlenmesi ve geciktirilmesi, oto-önleme ve kinetiği, serbest radikalik zincir polimerizasyonunda transfer tepkimeleri ve transfer tepkimelerinin kinetiği, molekül ağırlığı ve polimerizasyon hızının sıcaklığa bağlılığı, depolimerizasyon tepkimeleri, kopolimerizasyon ve kinetiği, reaktivite oranları, blok ve graft kopolimerler, polimerizasyon sistemleri
801300715550 Nükleik Asit Metabolizması II Kredi: 3 / AKTS:8
Genler ve kromozomlar, kromozomal elemanlar, DNA'nın büyüklüğü ve DNA dizi yapısı, DNA'nın süper kıvrımlaşması, kromatin ve nükleotid yapısı, DNA’nın kromozomlarda paketlendiği üçüncül yapısı, viral ve hücresel kromozomal elemanlar, DNA topolojisi, protein-DNA etkileşimleri, DNA metabolizması, DNA'nın kendini eşlemesi, DNA tamiri, E.coli dedeğişik tamir sistemleri, DNA rekombinasyon, Rekombinasyon enzimleri, Bölgeye özgü rekombinasyon, Transpozonlar, Immunoglobulin genlerinin rekombinasyonu, RNA metabolizması, DNA bağımlı RNA sentezi, Promotorlerde RNA sentezinin başlaması, RNA’nın işlenmesi, rRNA ve tRNA ların işlenmesi, Ribozimler, Hücresel mRNA ların parçalanması, RNA bağımlı DNA ve RNA sentezi, RNA replikazlar,Birçok transpozon, retrovirus ve intronların ortak evrimsel orijinleri, Telomerlerin replikasyonu, protein metabolizması, genetik şifre, protein sentezi, Wobble Hipotezi, protein hedeflemesi, ve parçalanması, Birçok ökaryotik proteinlerinposttrasyonel modifikasyonları, gen ifadelenmesinin prokaryot ve ökaryotlarda düzenlenmesi
801300715560 Hesaplamalı Organik Kimya II Kredi: 3 / AKTS:8
Elektronik yapı yöntemleri; ab initio moleküler orbital yöntemleri (Moller-Plesset Perturbation teorisi), yoğunluk fonksiyoneli teorisi (DFT) ve bunların organik kimyadaki uygulamaları. Açık ve kapalı kabuk sistemleri, Roothaan-Hall eşitlikleri, temel kümeler, elektron korelasyonu, hibrit yöntemler (G2, IMOMO, IMOMM, QM/MM) ve çözeltilerdeki sistemlerin modellenmesi. Farklı yöntemlerin doğruluk ve güvenilirliklerinin karşılaştırılması. GAUSSIAN ve SPARTAN paket programlarının kullanımı.
801300715581 Enerjik Maddeler Kimyası ve Analiz Yöntemleri Kredi: 3 / AKTS:8
Enerjik maddelerin tarihsel gelişimi. Enerjik maddelerin moleküler yapıları. Kullanılmakta olan enerjik maddelerin hazırlanma yöntemleri. Patlama tepkimeleri ve oksijen dengesi. Enerjik madde hazırlanmasında ve araştırmalarında günümüzdeki durum. Nitrolama yöntemleri ve azotça zengin enerjik maddeler. Sevk maddeleri ve piroteknik maddeler. Enerjik maddelerin analiz yöntemleri , kromatografik yöntemler
801300715591 Fiziksel Organik Kimya Kredi: 3 / AKTS:8
Kimyasal bağ türleri. Kimyasal reaksiyonların kinetiği ve termodinamiği. Asitler ve bazlar. Elektrofiller ve nükleofiller. Etkinlik-yapı ilişkileri; Hammett ve Taft eşitlikleri. Çözücü etkileri. Kinetik izotop etkisi. Stereokimyasal prensipler. Sterik ve konformasyonel özellikler. Homojen katalizlenmiş reaksiyonlar; mekanistik özel önemi olan reaksiyonlar
801300715600 Stereokimya I Kredi: 3 / AKTS:8
Çift bağ, birden çok çift bağ ve sikloalkanların neden olduğu geometrik izomerlik. Bu izomerlerin fiziksel özellikleri (erime noktası, dipol momenti, IR, UV, NMR spektroskopik özellikleri). Konformasyon, konformasyon analizi. Bitişik halkalı bileşikler (bisiklo ve trisiklo sistemler).
801300715611 Yakıt Kimyası Kredi: 3 / AKTS:8
Enerji şekilleri, ticari enerji kaynakları, kömürlerin orijini ve özellikleri, sınıflandırılması, petrografisi, üretim, doğal gaz ve özellikleri, arıtımı, rezerv ve tüketimi, petrol, yapısı, arıtımı, sıvı yakıtların bileşim-kalite ve çevre kirliliği yönünden incelenmesi, kömürlerin gazlaştırılması, gazlaşmanın kinetik ve termodinamik açıdan incelenmesi, kömürlerin kurutulması, kömürlerin sıvılaştırılması, doğrudan hidrojenleme, kritik üstü ekstraksiyon.
801300715620 Stereokimya II Kredi: 3 / AKTS:8
Asimetrik carbon atomuna dayalı optik izomerlik (kirallık), optik çevirme açısı, konfigürasyon, enantiyomerler ve rasem şekli, birden çok asimetrik carbon atomu bulunması durumu, diastereomerler, anomerler ve mutarotasyon, asimetrik dönüşümler, asimetrik sentezler, konfigürasyon korrelasyonları, engellenmiş dönmeden kaynaklanan kirallık (atropizomerlik)
801300715631 Yüksek Teknoloji Seramikleri Kredi: 3 / AKTS:8
Temel bilgiler; seramik, seramiklerin sınıflandırılması, yüksek teknoloji seramikleri. Sınıflandırma ve kullanım alanları; oksit seramikler ve oksit olmayan seramikler, kimyasal seramikler, yapı seramikleri, sanatsal seramikler, optik seramikler, elektroseramikler, manyetik seramikler, nükleer seramikler, biyoseramikler. Toz teknolojisi; ince seramik tozlarının hazırlanması ve karakterizasyonu. Şekillendirme yöntemleri; tek yönlü presleme, soğuk izostatik presleme, sıcak izostatik presleme, fışkırtma, süspansiyon döküm, enjeksiyon döküm. Kurutma; Kalsinasyon; Sinterleşme; Kinetik; kurutma, kalsinasyon ve sinterleşme işlemlerinin zamanla değişme mekanizmaları. Termodinamik; kurutma, kalsinasyon ve sinterleşme işlemlerinin denge koşulları
801300715640 Organometalik Kimya I Kredi: 3 / AKTS:8
Temel elementlerin organometalik bileşiklerinin sentezi, reaksiyonları, organik sentezde kullanılmaları, organometalik sentez, canlı organizmada organometaller.
801300715650 Organometalik Kimya II Kredi: 3 / AKTS:8
Geçiş metallerinin organometalik bileşiklerinin sentezi, reaksiyonları, organik sentezde kullanılmaları, organogeçiş metalleri katalizi, endüstriyel organometalik sentez.
801300715661 Kromatografi Teorisi ve Gaz Kromatografisi Kredi: 3 / AKTS:8
Kromatografi teorisi; kromatografi terminolojisi; bileşik aydınlatılmasında indis sistemi;analitik ve preperatif gaz kromatografisi; uygulamalarda kromatografik değişkenin kullanımı; kromatografi ile nitel ve nicel analiz; kromatografide türev hazırlama.
801300715680 Organik Kimyada Spektroskopik Yöntemler II Kredi: 3 / AKTS:8
13C-NMR spektroskopisi, 2D-NMR spektroskopisi, (COSY, HETCOR, NOESY teknikleri vs), kütle spektroskopisi (EI, CI, FI, FD, FAB, SIMS teknikleri) temel prensipleri ve organik bileşiklerin yapısının spektroskopik yöntemlerle aydınlatılması
801300715691 Kimyasal ve Biyolojik Savaş Maddeleri Kredi: 3 / AKTS:8
Kimyasal ve biyolojik savaş kavramının ortaya çıkması ve bu maddelerin maddelerinin tarihsel akışta ulaştıkları durum. Kimyasal ve biyolojik savaş maddelerinin yapıları, sınıflandırma. Bilinen kimyasal ve biyolojik savaş maddelerinin tepkimeleri. Uygulanma şekilleri ve kalıcılık. Kimyasal ve biyolojik savaş maddelerinin canlı yapısındaki fizyolojik etkileri. Fizikokimyasal özellikleri ve canlı yapısındaki birikim, öldürücü dozlar. Korunma ve hali hazırda bilinen bertaraf yöntemleri. Göz yaşartıcılar ve özellikleri. Kimyasal ve biyolojik savaş maddelerinin analiz yöntemleri
801300715700 Enzimlerin Saflaştırılması ve Kullanım Alanları Kredi: 3 / AKTS:8
Endüstriyel enzim kaynakları, enzimlerin saflaştırılması ve ekstraksiyonları, reaktörlerin kullanımı, enzim kararlılığı ve kullanımı üzerine immobilizasyonun etkileri, endüstride enzimlerin kullanımı, biyosensörler, çeşitli yöntemler kullanılarak enzim özelliklerinin geliştirilmesi
801300715720 Biyomalzemeler Kredi: 3 / AKTS:8
Giriş ve Biyomalzeme Pazarı; Yumuşak Doku Ürünleri; Kan Temaslı İmplantlar; Sert Doku Ürünler; Kontrollü ve Modüle Salım Sistemleri; Biyosensörler; Yapay Organ Makinaları; Biyoyapay Organ Destekleri; Doku Mühendisliği Biyomalzemeleri ve Nanobiyomalzemeler
801300715731 Silisyum Kimyası ve Silisyum Polimerleri Kredi: 3 / AKTS:8
Silisyum ve bileşikleri, Elementel silisyumun özellikleri ve sentezi, Silisyum-Oksijen bileşikleri, Kuvars ve türleri, faz ilişkileri, Kuvarsın çözünürlüğü, Silikon polimerleri, Silikat çimentoları, Magnezyum silikatlar, Cam, Porselen, Perlit, Bentonit ve Sollerin hazırlanması, Silikat asidi ve çözünen silikatlar, Silika jel ve özellikleri, Silika jelin modifiye edilmesi, Sol jel yöntemi, Modifiye silika jel ile son yıllarda yapılan çalışmalar
801300715750 Asimetrik Organik Sentez I Kredi: 3 / AKTS:8
Asimetrik sentez: Asimetrik senteze giriş, önemi, tarihçesi.Sterokimya: Sterokimyasal terimler, adlandırma, terminoloji, steroizomeri,enantiyomerler, diasteromerler, genel özellikleri.Steroizomerler: Enantiyomer ve diastereomer oranlarının tayini, polarimetre, kromatografik ve spektroskopik yöntemler, enantiyomerler ve diastereomerlerin saf olarak elde edilmeleri, zenginleştirme, rezolüsyon teknikleri.Steroselektif sentez: Steroselektif ve asimetrik sentezin prensipleri, genel kuralları, topoloji, asimetrik sentezde kullanılan yöntemlere genel bakış.Kiral faktör ve türleri: Kiralite faktörü, türleri ve uygulamaları, kiral katalizörler, elde edilmeleri ve kullanım alanları, avantaj ve dezavantajları,Kiral reaktifler, organometal reaktifler, organobor reaktifleri, avantaj ve dezavantajları. Kiral yardımcı bileşenler (chiral auxiliaries), türleri, elde edilmeleri, kullanım alanları, avantaj ve dezavantajları.Kiral havuz: Doğal kiral bileşiklerin (amino asitler, hidroksi asitler, karbonhidratlar, terpenler, diğer doğal bileşikler) organik sentezde kiral kaynak olarak kullanılmaları.Biyo-asimetrik sentez: Biyokimyasal yöntemlerin asimetrik organik sentezde kullanılması, enzimatik sentez.
801300715760 Asimetrik Organik Sentez II Kredi: 3 / AKTS:8
Asimetrik Sentez Reaksiyonları: Asimetrik organik reaksiyonlara genel bir bakış.Asimetrik İndirgenme Reaksiyonları: Genel özellikler ve seçimlilik, homojen ve heterojen kiral katalizli indirgenme reaksiyonları, kiral bileşikler ve kiral türevlendirme reaktifleri ile asimetrik indirgenme.Asimetrik Yükseltgenme Reaksiyonları: Yükseltgenme reakiyonlarına kiralite faktörünün uygulanma örnekleri, asimetrik yükseltgenme reaksiyonlarına örnekler.Asimetrik C-C Bağ Oluşumu: Asimetrik aliklleme reaksiyonları,asimetrik katılma-ayrılma reaksiyonları,asimetrik kondenzasyon reaksiyonları, aldol kondenzasyonları.Asimetrik Çevrilme Reaksiyonları: Çevrilme reakiyonlarına kiralite faktörünün uygulanma örnekleri.Enolatlar: Kiral enolatlarla asimetrik sentez.İzomerleşme: Asimetrik izomerleşme reaksiyonları.Asimetrik Faz Transfer Reaksiyonları: Faz transfer katalizli reaksiyonlarda kiralite faktörü kullanım yöntemleri.Organometalik Reaktifler: Kiral organometalik reaktiflerin ve organobor bileşiklerinin aimetrik sentez reaksiyonları
801300715771 Eser Element Teknikleri Kredi: 3 / AKTS:8
Zenginleştirmenin Kantitatif Özellikleri,Zenginleştirme Metotları ve Genel İlkeleri:Çözücü Ekstraksiyon Yöntemi;Sorpsiyon Metodu,Çöktürme ve Birlikte Çöktürme Metotları; Elektrokimyasal Metotlar Buharlaştırma Metotları, Kontrollü Kristallendirme, Pirometalurjik Metotlar;Yüzdürme, Süzme ve İlgili Diğer Membran Metotları;Kimyasal Taşıma Reaksiyonları, Termodifüzyon ;Zenginleştirme Metotlarının Birleştirilmesi
801300715781 Terim Sembolleri ve Elektronik Spektroskopi Kredi: 3 / AKTS:8
Elektronik spektrum: Elektronların hareketleri ve toplam açısal momentumlarının belirlenmesi, Temel hal Terim Sembollerinin belirlenmesi, Mikrohallerin ve Terim sembollerinin belirlenmesi, Terimlerin enerjilerinin bulunması Elektronik geçiş enerjileri, Seçicilik kuralları, Orgel ve Tanabe-Sugano Diyagramları, Elektronlar arası etkileşimler.
801300715791 Suyun Kimyasal Analiz Yöntemleri Kredi: 3 / AKTS:8
Suyun Özellikleri; Su Kaynakları; Sudan Numune Alma Teknikleri; Su Analiz Yöntemleri; [Toplam Parametreler, Anyon Tayinleri: (Florür, Klorür, Bromür, İyodür, Nitrit, Nitrat, Sülfit, Sülfat, Fosfat, Hidrojen Karbonat, Karbonat), Katyon Tayinleri: (Lityum, Sodyum, Potasyum, Amonyum, Mağnezyum, Kalsiyum, Stronsiyum, Baryum, Demir, Mangan), İnorganik Eser Element Tayini: (Alüminyum, Arsenik, Antimon, Kurşun, Kadmiyum, Krom, Kobalt, Bakır, Nikel, Cıva, Selenyum, Gümüş, Çinko, Kalay), Suda İyonlaşmadan kalan Madde Tayini: (Hidrojen Sülfür, Bor Bileşikleri, Silisik Asit), Gaz Halindeki Madde Tayini, Organik Parametreler: (Toplam Organik Karbon/Çözünmüş Organik Karbon (TOC/DOC), Yükseltgenebilen Organik Maddeler, Yükseltgenebilirlik, Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD), Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOD), UV Absorbsiyonu, Siyanür, Deterjanlar, Hidrokarbonların Tayini: (Fenol Tipi Maddeler, Azotlu Bileşikler, Organik Asitler, Plastikleştiriciler, Antioksidantlar)]; Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi: (Su Analizinde İstatistiksel Yöntemlerin Uygulanması, Kalibrasyon, Kalite Kontrol, Verilerin Değerlendirilmesi).
801300715801 Analitik Kimyada Kemometri Kredi: 3 / AKTS:8
Kemometrinin tanımı ve tarihi gelişimi, kemometrik yöntemlerin kimyada kullanımı, temel istatistik bilgilerinin bir özeti, deneysel tasarımın prensipleri, faktöryel tasarımlar ve analizler, tek değişkenli ve çok değişkenli veri analizi, fraksiyonlu faktöryeller, temel bileşen analizi, faktör analizi, regrasyon analiz yöntemleri, temel bileşen regrasyon analizi, çok değişkenli veriler için en küçük kareler yöntemi, iki yönlü verilerin kemometri ile birbirinden ayrılması, cevap yüzeyleri metodolojisi.
801300715811 Doğal Ürünler Kimyası Kredi: 3 / AKTS:8
Doğal ürünler hakkında teorik bilgiler. Kaynakları. Doğal Ürünlerin ekstraksiyonu ve ayrılması. Yapılarının aydınlatılması. Lipidlerin, steroidlerin terpenoidlerin, flavonoidlerin, alkaloidlerin, fenolik bileşiklerin yapıları, sentezleri , reaksiyonları ve izolasyonları. Ana doğal bileşik sınıflarının biyosentezleri sınıflandırılması, adlandırılmaları, yapıları ve oluşumları. Bitkisel kaynaklı sekonder metabolitler, yapısal özellikleri, biyosentezleri , temel metabolik yollar, terpen tipi bileşiklerin sınıflandırılması, adlandırılması, biyosentezleri ve oluşumları. Antosiyaninler: tanımları özellikleri ve yapıları. Azot içeren doğal bileşiklerin yapıları sentezleri reaksiyonları. Doğal bileşiklerin insan sağlığı ile ilişkileri.
801300715821 Biyosensörler Kredi: 3 / AKTS:8
Giriş, Biyosensörlerin temel prensipleri, Biyosensörlerin sınıflandırılmaları, Elektrokimyasal biyosensörler, Enzim bazlı elektrokimyasal biyosensörler, İmmünosensörler, Mikrobiyal biyosensörler, Biyosensörlerin uygulamaları
801300715831 Minerallerin Fizikokimyası I Kredi: 3 / AKTS:8
Temel bilgiler; mineral tanımı, mineral oluşumu, endüstriyel hammaddeler, madenler. Kimyasal analiz; minerallerin kimyasal formüllerinin belirlenmesi. Termal analizler; termal analiz teknikleri ile kütle ve enerji alışverişleri. X-ışınları difraksiyon analizi; minerallerin kristal yapısının belirlenmesi. Partikül boyut analizi; partikül büyüklük aralığının ve ortalama partikül büyüklüğünün belirlenmesi. Mikroskopi; minerallerin yüzey morfolojisinin optik ve elektron mikroskopi teknikleri ile belirlenmesi. Adsorpsiyon ve desorpsiyon; minerallerin özgül yüzey alanı, özgül gözenek hacmi ve gözenek boyut dağılımının belirlenmesi. Faz diyagramları; faz dengelerinin incelenmesi, heterojen karışımlarda faz analizi ve bileşen analizi. Termodinamik; minerallerin hacim, entalpi, entropi ve serbest entalpi değişimi. Kinetik; mineraller içindeki değişimlere ilişkin hız ve aktivasyon enerjilerinin belirlenmesi. Kimyasal bağlar; metalik, iyonik ve kovalent bağlı mineraller. Simetri; simetri elemanları ve uzay grupları.
801300715841 Minerallerin Fizikokimyası II Kredi: 3 / AKTS:8
Giriş; minerallerin sınıflandırılması. Element halindeki mineraller; grafit, elmas, kükürt, altın ve platin. Hidroksitler ve oksitler; gibsit, götit, anatas. Sülfatlar, fosfatlar ve karbonatlar; kalsit, magnezit, dolomit, jips, selesit, apatit. Silika polimorfları ve silikatlar; opal, kuars, tridimit, kristobalit. Halojenürler; sodyum klorür, kalsiyum florür. Killer ve kil mineralleri; kaolin-kaolinit, bentonit-smektit, illit, klorit, sepiolit, paligorskit. Feldspatlar; ortoklas, albit, anortit, mikroklin, plajioklas. Zeolitler; klinoptilolit, höylendit, analsim, kabazit. Saflaştırma; doğal kayaçlardan saf minerallerin manyetik, fraksiyonlu kristalizasyon, yüzdürme vb. yöntemlerle ayrılması. Metal üretimi; madenlerin indirgemesi ile metal ürünlerine geçiş. Kullanım alanları; metalurji, seramik, kağıt, ilaç, kozmetik vb. alanlar. Kompozitler; mineral-mineral, mineral-metal, mineral-seramik, mineral-polimer kompozit ve nanokompozitleri.
801300715851 Polimer Teknolojisi I Kredi: 3 / AKTS:8
Polimer kimyasının temel kavramları, polimerlerin kullanımı, polimer üretiminde kullanılan ham maddeler, polimerlerin kimyasal ve fiziksel özellikleri, polimerlerin mekanik özellikleri, polimerizasyon teknikleri, bazı plastiklerin özellikleri ve endüstriyel üretimi, polimerlere uygulanan testler, polimerlerde kullanılan katkı maddeleri
801300715861 Polimer Teknolojisi II Kredi: 3 / AKTS:8
Plastik teknolojisi (ekstrüzyon, injeksiyon kalıplama, şişirme, ısıl şekillendirme, dönerek kalıplama, kalenderleme, döküm kalıplama, sıkıştırarak kalıplama), elastomerler ve elastomer teknolojisi, lifler ve lif teknolojisi, termosetler ve termoset teknolojisi, polimer filmleri ve üretimi, polimer köpükleri ve üretimi, polimer kompozitleri
801300715871 Supramoleküler Bileşiklerin Kimyası Kredi: 3 / AKTS:8
Supramoleküler kimyanın genel tanımı ve tarihsel gelişimi, evsahibi –misafir bileşiklerinin tanım ve sınıflandırılması, supramoleküier etkileşimlerin türleri, anyon, katyon ve nötral moleküllerin uygun yapılara bağlanması ile supramoleküler bileşiklerin sentezleri, canlıların yaşamında supramoleküler kimyanın önemi, supramoleküler bileşiklerin fotokimyasal ve elektrokimyasal sensör, nonlineer optik materyali özellikleri ve uygulamaları
801300715891 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kredi: 3 / AKTS:8
Günümüz Enerji Kullanımı, Fosil yakıtlar ve iklim değişiklikleri, Yenilenebilir enerji kaynakları, Güneş Enerjisi, Güneş Kolektörleri, Düşük Sıcaklık Güneş Enerjisi Uygulamaları, Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi, Güneş Pilleri, Güneş pillerinin tanımı, Silikon esaslı güneş pilleri, Temel çalışma prensipleri, İnce film güneş pilleri, Yeni gelişen güneş pili teknolojileri, Güneş pillerinden elde edilen enerjinin maliyeti, Güneş pillerinin çevreye etkisi ve güvenilirliği, Biyoenerji, Biyoenerjinin dünü ve bugünü, Biyokütle, Biyoenerji kaynakları: Atıklar, Biyokütleden gaz ve sıvı yakıt eldesi, Biyokütle enerjisinin ekonomisi, Gel-git enerjisi, Dalga enerjisi, Jeotermal enerji.
801300715920 Nanoteknolojiye Giriş Kredi: 3 / AKTS:8
Katıhal fiziğine giriş, ölçme metotları, nanoparçacıların özellikleri, karbon nano yapılar, hacimli nanoyapılı materyaller, ferromagnetizma ve nanoyapılar, kuantum kuyular; teller ve noktalar, kataliz, organik bileşikler ve polimerler, biyolojik materyaller, nanomateryal ve nanofazların elektrokimyasal analizi, nanomakineler ve nanocihazlar
801300715931 Kimyasal Sensörler Kredi: 3 / AKTS:8
Kimyasal sensörler ve elektronik cihazlar; Enstrümentasyon; Temel tanımlar ve kavramlar; Genel prensipler ve sensör parametreleri: Moleküllerin duyarlılığının ve seçiciliğinin artırılması; Moleküler tanımlama; Yüzey kaplama teknikleri; Kütle Sensörleri - Piezoelektrik, Piezoelektrik sensörlerin diğer tekniklerle kullanımı. Yüzey akustik dalga; Termal Sensörler -Termistör ve pellistörler, Piroelektrik cihazlar, Katalitik gaz sensörleri; Optik Sensörler - Optik/Fiber-optik, Optodlar, Yüzey Plazma Resonans; Elektrokimyasal Sensörler - Potansiyometrik, Amperometrik, Kondüktometrik, Voltammetrik; Kimyasal Sensör Ölçümlerinde Hatalar; Kimyasal Sensörlerin Fabrikasyonu; Yeni Kimyasal Sensör Materyalleri
801300715940 Perisiklik Reaksiyonlar I Kredi: 3 / AKTS:8
Giriş, MO ve FMO teorileri, konjuge polien sistemleri, uyumlu reaksiyonlar, perisiklik reaksiyonların tanımı ve özellikleri, Woodward-Hoffmann kuralları, elektrosiklik, halka veren katılma, grup transfer ve sigmatropik reaksiyonlar, perisiklik reaksiyonların uygulamaları
801300715950 Hesaplamalı Organik Kimya I Kredi: 3 / AKTS:8
Hesapsal kimyada temel kavramlar ve organik kimyada kullanımı. Kuantum mekaniği ve moleküler orbital yöntemlerin temelleri ve uygulamaları. Hückel molekül orbital (HMO), Hartree-Fock (HF) teoremlerine giriş, Fock eşitliklerinin tanımı ve SCF teorisi. Moleküler mekanik ve yarı denel yöntemler. MMX, MM2, CNDO, MINDO, MNDO, INDO, ZINDO, AM1 PM3 ve SAM1 yöntemlerinin tanımları ve uygulamaları
801300715960 Nükleik Asit Metabolizması I Kredi: 3 / AKTS:8
Genler ve kromozomlar, kromozomal elemanlar, DNA'nın büyüklüğü ve DNA dizi yapısı, DNA'nın süper kıvrımlaşması, kromatin ve nükleotid yapısı, DNA metabolizması, DNA'nın kendini eşlemesi, DNA tamiri, DNA rekombinasyonu, RNA metabolizması, RNA bağımlı RNA sentezi, RNA işlenmesi, RNA bağımlı DNA sentezi, protein metabolizması, genetik şifre, protein sentezi, protein hedeflemesi, ve parçalanması, gen ifadelenmesinin düzenlenmesi, gen düzenlenmesinin ilkeleri, prokaryotlarda gen ifadelenmesinin düzenlenmesi, ökaryotlarda gen ifadelenmesinin düzenlenmesi
801300715971 Lantanit ve Aktinit Kimyası Kredi: 3 / AKTS:8
Lantanitlere giriş; lantanitlerin periyodik tablodaki konumu, lantanit elementlerinin elektron konfigürasyonu, lantanit büzülmesi, lantanitlerin genel özellikleri, lantanitlerin oluşumu ve bolluğu, lantanit cevherleri, lantanitlerin ekstraksiyonu ve ayrılması. Esaslar; iyonlaşma enerjilerindeki desenleri, atomik ve iyonik yarıçapları, lantanit iyonlarının hidrasyon enerjilerindeki (entalpilerindeki) desen, lantanit bileşiklerinin oluşumu için entalpi değişimleri. Lantanit elementleri; elementler, elementlerin özellikleri, sentezi ve alaşımları ve metallerin kullanımı. Lantanit bileşikleri; trihalojenürleri, tetrahalojenürleri, dihalojenürleri, oksitleri, borürleri, karbürleri, nitritleri, hidrürleri, sülfitleri. Lantanitlerin korrdinasyon kimyası; lantanit komplekslerinde koordinasyon sayısı, komplekslerin kararlılığı, su iyonları, hidratlaşmış tuzlar, β-diketonat kompleksleri, nitrat kompleksleri, taç eter kompleksleri, EDTA kompleksleri, porfirin kompleksleri, halojenür kompleksleri. Lantanitlerin elektronik ve magnetik özellikleri; Ln3+ iyonlarının magnetik ve spektroskopik özellikleri, lantanit iyonlarının enerji düzey diyagramları ve elektronik spektrumları, lüminesans spektrumları, NMR uygulamaları, biyolojik sistemlerde proplar olarak lantanitler. Lantanitlerin organometalik kimyası; +3, +2 ve +4 durumları (alkiller, ariller ve siklopentadieniller), metal-aren kompleksleri, karboniller. Organik kimyada lantanitler; seryum (IV) bileşikleri, samaryum (II) iyodür, Diels-Alder katalizörleri olarak lantanit β-diketonatlar, seryum (III) klorür ve organoseryum bileşikleri, lantanit triflatlar (Friedel-Crafts reaksiyonları, Diels-Alder reaksiyonları, Mannich reaksiyonları), alkoksitler ve ariloksitler. Aktinitlere giriş; aktinitlerin genel özellikleri, aktinitlerin periyodik tablodaki konumu, aktinit elementlerinin elektron konfigürasyonu, aktinitlerin sentezi, toryum, protaktinyum ve uranyum ekstraksiyonu, aktinitlerin indirgenme potansiyeli. Aktinit bileşikleri; halojenürleri, oksitleri, oksihalojenürleri, uranyum hidrür. Aktinitlerin koordinasyon kimyası; aktinitlerin koordinasyon kimyasındaki genel desenler, oluşan kompleks tipleri, uranyum ve toryum kimyası, aktinit (IV) nitratların ve halojenürlerin kompleksleri, tiyosiyanatlar, amitler, alkoksitler ve tiyolatlar. Aktinitlerin elektronik ve magnetik özellikleri; absorpsiyon spektrumları, magnetik özellikler. Aktinitlerin organometalik kimyası; σ-bağlı organometalikler, siklopentadieniller, aren kompleksleri, karboniller.
801300805050 Analiz Sonuçlarının İstatistik Olarak Değerlendirilmesi ve Yöntem Validasyonu Kredi: 3 / AKTS:10
İstatistik ile ilgili temel kavramlar, Anlamlı rakamlar ve yuvarlatma kuralları, Doğruluk, kesinlik ve ifade edilme şekilleri, Güven seviyesi, aralığı ve sınırları, Analizde yapılan hatalar (kaba hatalar, sistematik hatalar ve rasgele hatalar), kaynakları ve bertaraf etme yöntemleri, t testleri (bulunan sonucun gerçek değerle karşılaştırılması, iki ortalamanın karşılaştırılması, veri çifti analizi ), Q testi, Cochran testi, Tn Testi, F testi, Rasgele hataların dağılımının sonuç üzerine etkileri ve Gauss eğrileri, çizilmesi, z-değerleri, Rasgele hataların yayılması ve sonuçlar üzerine etkilerinin değişik işlemlerde (toplama-çıkarma, çarpma-bölme, üstel hesaplamalar, log-antilog işlemleri) hesaplanması, Yöntem validasyonu, tanımı, parametreleri, Doğrusal regresyon en küçük kareler yöntemi, ağırlıklı regresyon, ANOVA testi, Tekrarlanabilirlik ve uyarlık
801300805061 Elektrokimyasal Biyosensörler Kredi: 3 / AKTS:10
Biyolojik elektron transferleri, Redoks enzimlerinin elektrokimyası, NAD(H) dayalı biyosensörler, Glikoz biyosensörler ve tasarımı , Fenolik biyosensörler ve tasarımı DNA biyosensörler,DNA ile metal ve ilaçlar arasındaki etkileşimlerin elektrokimyası, hibridizasyon
801300715981 Bor Kimyası Kredi: 3 / AKTS:8
Bor kimyasına giriş; bor elementinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, borun bulunuşu ve bor mineralleri, borun önemi ve kullanım alanları, Türkiye ve dünyadaki bor madenciliği. Bor-oksijen bileşikleri; bor oksitleri ve oksoasitleri, boratlar. Bor halojenürleri; bor monohalojenürleri, bor dihalojenürleri, bor trihalojenürleri. Boranlar (bor hidrürler); boranların sınıflandırılması (kloso-, nido-, arakno-, hipho-, konjankto-yapıları), boranlarda bağlanma ve topoloji, boranların sentezi ve tepkimeleri, boran anyonları, metalloboranlar. Karboranlar; nido-, kloso- ve arakno-karboran yapıları ve sentezleri, ikosahedral orto-, meta- ve para-karboran yapıları ve sentezleri, karboran süper asitleri, metallokarboranlar ve sentezleri. Borürler; borürlerin yapısı, özellikleri, kullanım alanları, sentezleri. Diğer bor bileşikleri; borkarbür, bornitrür, borazinler, borofosfatlar, borosilikatlar
801300805071 Endüstriyel Anorganik Kimya Kredi: 3 / AKTS:10
Birincil inorganik materyaller (su, hidrojen, hidrojen peroksit ve inorganik peroksit bileşikleri, azot ve azot bileşikleri, fosfor ve fosfor bileşikleri, kükürt ve kükürt bileşikleri, halojenler ve bileşikleri) mineral gübreler (fosfor ihtiva eden mineral gübreler, azot ihtiva eden mineral gübreler, potasyum ihtiva eden mineral gübreler) metaller ve onların bileşikleri (alkali ve toprak alkali metaller ve onların bileşikleri, alüminyum ve alüminyum bileşikleri, krom ve krom bileşikleri, mangan ve mangan bileşikleri), organo-silikon bileşikleri, inorganik katılar (inorganik fiberler, yapı materyalleri, seramikler, metalik sert materyaller, inorganik astar malzemeler, inorganik boyalar) ve nükleer yakıt dönüşümü.
801300715991 Voltametrik Sıyırma Yöntemleri Kredi: 3 / AKTS:8
Voltametri nedir? Voltametrik yöntemlerin sınıflandırılması, Adsorpsiyon, adsorpsiyon izoterlerinin açıklanması, Voltametrik yöntemlerde adsorpsiyonun açıklanması, Voltametrik sıyırma yöntemlerinin açıklanması ve sınıflandırılması, Voltametrik sıyırma yöntemlerinde kullanılan modifiye elektrotlar, Katodik ve anodik sıyırma yöntemleri, Adsorptif sıyırma yöntemleri, Sıyırma yöntemlerinin farmasötik, biyolojik ve çevre numunelerine uygulanması, Sıyırma yöntemlerinin diğer yöntemlerle karşılaştırılması
801300805160 Gaz Ekstraksiyonunun Prensipleri Kredi: 3 / AKTS:10
Dalton yasası ve gaz karışımları hakkında genel bilgi;Sıkıştırılmış gazların yoğunluğu ;Gaz ekstraksiyonunun prensipleri;Faz diyagramları;İstatistik mekanik;Kritik değerler ve ekstraksiyon açısından önemi; Katıların sıkıştırılmış gazlardaki çözünürlüğü;Sıvıların sıkıştırılmış gazlardaki çözünürlüğü;Çok bileşenli sistemler;Kompleks maddeler;Polimerler;Gaz ekstraksiyonunun uygulamaları;Sıkıştırılmış taşıyıcı gazlarla yapılan kromatografik işlemler;Genel tekrar ve edinilen bilgilerin değerlendirilmesi
801300805220 Biyolojik Zarların Yapı ve İşlevleri Kredi: 3 / AKTS:10
Biyolojik Zarların Primer Yapısı ve İşlevleri, Zarların Genel Yapıları, Zar Lipitlerinin Çeşitliliği; Zar Bileşenleri ile Çalışmalar için Yöntemler: Deterjanlar ve Model Sistemler; Zarlarda Yer Alan Proteinler; Zar Proteinlerinin Sınıflandırılması ve İşlevleri, Zar Enzimleri ve Dönüştürücüler; Taşıyıcı ve Kanallar, Füzyon
801300805261 Anorganik Halkalı Bileşikler Kredi: 3 / AKTS:10
Borazin ve borazin türevleri, borhidrürler ve bor-kafes yapıları, halkalı fosfor-azot bileşikleri-fosfazenler ve türevleri, kripta-fosfazenler, halkalı azot kükürt bileşikleri (tiyazenler) küme bileşikleri, taç eter-kriptand-siferand ve kaliksaren komplekslerinin sentezleri ve yapıları, diğer makro halkalı ligand komplekslerin sentezi ve yapıları.
801300805281 Susuz Ortam Elektrokimyası Kredi: 3 / AKTS:10
Susuz Çözeltilerde, Elektrokimyasal Yaklaşımla Kimyanın Temelleri: Çözücülerin özellikleri ve sınıflandırılması, İyonların solvasyonu, kompleks oluşumu ve elektrolitlerin davranışı, Susuz çözücülerde asit-baz reaksiyonları, Susuz çözücülerde redoks reaksiyonları. Susuz Çözeltilerde Elektrokimyasal Yöntemler ve Uygulamaları: Elektrokimyasal tekniklerin kısaca tanıtımı, Susuz çözeltilerde potansiyometri, Susuz çözeltilerde kondüktometri, Susuz çözeltilerde polarografi ve voltametri, Susuz çözeltilerde diğer elektrokimyasal yöntemler. Çözücülerin Saflaştırılması ve safsızlıklar için deneyler, Destek elektrolitlerin seçimi ve hazırlanması, Modern elektrokimyasal teknolojilerde susuz çözeltilerin kullanımı.
801300805300 Birleştirilmiş Aletli Analiz Yöntemleri Kredi: 3 / AKTS:10
Kromatografinin tarihsel gelişmesi, Kromatografinin kuramsal temelleri, matematiksel modellemeler, Martin ve Synge’nin modellemesi, Van Deemter denklemi. GC ve HPLC arasındaki farklar, GC kolonları, GC dedektörleri ve kolon dolgu maddeleri. HPLC sistemleri , pompalar, dedektörler, kolonlar, kolon dolgu maddelerinin kimyasal yapısı,Kolon performansı ile ilgili parametreler, geçirgenlik, porozite, ayırma empedansı. Taşıyıcı faz polaritesinin ayırmaya etkilerinin incelenmesi. Türevlendirme ve uygulama alanları;IC, iyon değiştiriciler. İyon çifti kromatografisi uygulamaları, Sıvı kromatografisinin polimerlere uygulanması, GPC ve GFC yöntemleri
801300805411 İleri Elektrokimya Kredi: 3 / AKTS:10
Elektrokimyasal yöntemler, elektro kapilarite, elektrot kinetiği, elektroforetik olaylar, voltametri, potansiyostatik yöntemin uygulanması, polarografi, kronopotansiyometri, yakıt pilleri, elektrokimyasal enerji dönüşümü, elektrokimyasal elektrik üreteçleri, akümülatörler
801300805420 Katodik Koruma ve Korozyon İnhibitörleri Kredi: 3 / AKTS:10
Korozif ortamlar ve korozyonun oluşma koşulları, katodik korunmanın temel ilkeleri, toprak, deniz ve ev gereçlerinde katodik koruma, elektriksel çift tabakanın yapısı, adsorpsiyon mekanizması, çift tabakada adsorpsiyon, inhibitörlerin adsorplanmasında sözkonusu olan izotermler, akım-potansiyel ilişkisinin çıkarılması ve bunun korozyona uygulanması, korozyonun hızının belirlenmesi ve korozyon mekanizmasının aydınlatılması.
801300805671 Endokrin Sistemler ve Hormonlar Kredi: 3 / AKTS:10
Genel bakımlar, hormon tanımı, etki mekanizmaları ve metabolizmayı etkilemeleri, hipotalamus ve hipofiz sistemi, adrenal korteks hormonları, glikokortikoitler, mineralokortikoitler, adrenal medülla hormonlar, katekolaminler, tiroit hormonları, T3 ve T4, paratiroit hormonu, PTH ve kalsiyum metabolizması, gonat hormonları, androjenler, estrojenler progestinler, pankreas hormonları, insulin ve glukagon, gastro-intestinal hormonlar
801300805711 Hidrojen ve Güneş Enerjileri Dönüşüm Teknolojileri Kredi: 3 / AKTS:10
Giriş;hidrojen enerjisi hakkında genel bilgiler;çevre ve enerji;enerji taşıyıcı hidrojenli bileşikler;hidrojen üretim teknikleri;hidrojen üretiminde ileri teknolojiler (solar hıdrojen);hidrojen depolama teknikleri, ağıtılması ile ilgili teknolojiler;hidrojenin kullanım alanları;yakıt hücreleri;fotovoltaik hücreler (güneş pilleri);ileri hidrojen teknolojileri;hidrojen güvenliği
801300805740 Doku Mühendisliği Kredi: 3 / AKTS:10
Giriş; Hücre Kaynakları ve Kök Hücreler; Doku Gelişiminin In Vitro Kontrolü ve Memeli Doku Kültürleri; Doku Mühendisliği Biyomalzemeleri; Anjiogenez; Deri ve Diğer Epitel Dokular; Ortopedik Doku Mühendisliği; ;Kardiyovasküler Doku Mühendisliği; Sinir Yenilenmesi ve Nöral Greftler; Metabolik Organların İnşası; İmmünizolasyon ve İmmünmodülasyon; Gen Tedavisi ve Doku Mühendisliği
801300805911 Metal Komplekslerin Elektrokimyası Kredi: 3 / AKTS:10
Elektrokimyanın temelleri, voltametrik teknikler, elektrokimyasal ölçümlerde kullanılan temel teçhizatlar, ilk sıra geçiş metalosenlerin elektrokimyasal davranışı, geçiş elementi metal komplekslerinin elektrokimyası, redoks aktif ligand içeren metal kompleksleri, elektrokimyasal yapısal değişiklikler, geçiş elementleri metal komplekslerinin küçük molekül etkileşimleri, elektrokimyada süper iletkenler, redoks aktif proteinlerin elektrokimyası, redoks potansiyeli ve diğer fizikokimyasal parametreler
801300805971 Moleküler Fotokimya Kredi: 3 / AKTS:10
Moleküler fotokimya giriş,Elektronik durumlar, Fluoresans-fosforesans sönümlenmesi, Moleküllerin elektronik yapıları, Atomik orbitaller, Elektron spini ve çokluğu. Moleküler orbitaller, moleküler orbital teorisi ve moleküler enerji seviyeleri diyagramları,Elektromanyetik dalgalar, elektromanyetik spektrum, Moleküler elektronik spektroskopi, Görünür ve UV spektroskopisi, Moleküler topaklanmaların spektroskopik yöntemlerle belirlenmesi,Uyarılmış moleküllerde, ışımalı geçişler, ışımasız geçişler, titreşimle sönümlenme, Jablonski diagramı,Kuantum verimi, Fluoresans, fosforesans, enerji aktarım kuantum verimleri ve hesaplama yöntemleri, Çizgisel ve çizgisel olmayan optik süreçleri ve bu süreçlerin uygulama alanları,Uyarılmış hal elektron aktarım mekanizmalarından, ICT, PET, FRET gibi molekül içi ve moleküllerarası enerji ve elektron aktarım mekanizmaları, Singlet ve Triplet Uyarılmış Durumlar, Moleküllerin ışıkla uyarılması sonucu ortaya çıkan bazı analitik uygulamalar, molekül, anyon, katyon sensörleri, Floresans ICT sensörleri, Rezonans enerji transferi (RET), Forster Enerji Transferi, Dexter Enerji Transferi
801300725010 Analitik Kimyada İstatistik Hesaplamalar Kredi: 3 / AKTS:8
İstatistik ile ilgili temel kavramlar, Anlamlı rakamlar ve yuvarlatma kuralları, Doğruluk, kesinlik ve ifade edilme şekilleri, Güven seviyesi, aralığı ve sınırları, Analizde yapılan hatalar (kaba hatalar, sistematik hatalar ve rasgele hatalar), kaynakları ve bertaraf etme yöntemleri, t testleri (bulunan sonucun gerçek değerle karşılaştırılması, iki ortalamanın karşılaştırılması, veri çifti analizi), Q testi, Cochran testi, Tn Testi, F testi, Rasgele hataların dağılımının sonuç üzerine etkileri ve Gauss eğrileri, çizilmesi, z-değerleri, Rasgele hataların yayılması ve sonuçlar üzerine etkilerinin değişik işlemlerde (toplama-çıkarma, çarpma-bölme, üstel hesaplamalar, log-antilog işlemleri) hesaplanması, Yöntem validasyonu, tanımı, parametreleri, Doğrusal regresyon en küçük kareler yöntemi, ağırlıklı regresyon, ANOVA testi, Tekrarlanabilirlik ve uyarlık.
801300725020 Potansiyometrik Yöntemler Kredi: 3 / AKTS:8
Genel ilkeler, Referans elektrotlar, Sıvı-temas potansiyeli, İndikatör elektrotlar (Metalik indikatör elektrotlar,  Membran elektrotlar, pH ölçümü için cam elektrot, Diğer katyonlar için cam elektrotlar, Sıvı-membran elektrotlar, Kristal-membran elektrotlar, İyon-seçici alan etkili transistörler, gaz duyarlı problar), Hücre potansiyeli ölçme cihazları, Direkt potansiyometri (Doğrudan potansiyometri için eşitlikler, Elektrot kalibrasyon yöntemi, Standart katma yöntemi, Cam elektrotla potansiyometrik pH ölçmeleri), Potansiyometrik titrasyonlar (Dönüm noktasıni belirleme, Kompleks oluşum titrasyonları, Nötralleşme titrasyonları, indirgenme/yükseltgenme titrasyonları), Asitlik sabitlerinin potansiyometrik olarak belirlenmesi, Endüstride potansiyometrenin uygulamaları
801300725120 Biyopolimerler Kredi: 3 / AKTS:8
Biyopolimerlere Giriş, Biyopolimerlerin Sınıflandırılması ve Temel Kavramlar, Biyopolimerlerin Karakterizasyonu, Biyopolimerlerin Üretim Teknikleri, Biyopolimerlerin Biyobozunması, Biyopolimerler ve Biyouyumluluk, Biyopolimerlerin Tıbbi Uygulamaları, Biyopolimerlerin Endüstriyel Uygulamaları
801300725130 Yeşil Kimya Kredi: 3 / AKTS:8
Yeşil Kimyanın tanımı, tarihçe, amaç, yeşil kimyanın 12 kuralı, atom ekonomisi, yeşil çözücüler, yeşil reaktifler, yeşil çıkış maddeleri, yeşil ürünler, biyobozunur kimyasalların tasarımı, yeşil kataliz, yeşil sentez yöntemleri, yeşil nanosentez, yeşil polimerik materyaller, yeşil analitik metodolojileri, literatürde yeşil kimya uygulamaları, değerlendirilmeleri.
801300725141 Elektrokimyada Yeni Yöntemler Kredi: 3 / AKTS:8
Elektrokimyasal ölçmelerde temel devreler, galvanostatik ve potansiyostatik yöntemlerle kinetik, parametrelerin belirlenmesi, döner disk ve halka disk elektrot tekniği, dönüşümlü voltametrik yöntem ve uygulamaları, kontrollü akım ve potansiyelde voltametri ve uygulamaları, alternatif akım ve uygulamaları
801300725150 Kömürlerin Gazlaştırılması Kredi: 3 / AKTS:8
Gazlaştırma Reaksiyonları, stokiyometri ve termokimya, kimyasal denge ve kimyasal kinetik, kütle transferi, gazlaştırma prosesleri ve verim hesapları, proseslerin sınıflandırılması, gazlaştırma proseslerinde çeşitli hesaplamalar, gaz üretim sistemleri, sabit yatakta gazlaştırma, akışkan yatakta gazlaştırma, hareketli yatakta gazlaştırma, gazlaştırma işlemlerinde yeni gelişmeler, gaz endüstrisinin genel durumu.
801300725181 Radyoaktivite ve Radyokimyasal Analiz Yöntemleri Kredi: 3 / AKTS:8
Genel Bilgiler (Atom Çekirdeği ve Radyoaktif Bozunma), doğal radyonüklitler ve radyoaktif bozunma serileri, radyoaktivite birimleri, yarılanma süresi ve radyoaktif bozunma hızı ,radyasyon çeşitleri ve radyasyon enerjisi, radyasyon dedektörlerinin genel özellikleri ve çeşitleri, nötron aktivasyon analizi, izotop seyreltme yöntemleri, toplam alfa/beta analizinin temelleri ve uygulamaları, sıvı sintilasyon sayımı, alfa spektrometrik analiz, C-14 tarihleme yöntemi, gama spektroskopisi, sayım istatistiği, radyasyonun biyolojik etkileri ve korunma
801300725191 Kozmetik Kimyası Kredi: 3 / AKTS:8
Kozmetik Tanımı ve Tarihçesi, Emülsifiye Maddeler, Temizleme Kremleri, El Kremleri, Nemlendirici Kremler, Çok Amaçlı Kremler, Losyonlar; Çok Amaçlı Losyonlar, Nemlendirici Losyonlar, Aerosoller/ Göz ve Göz ile İlgili Kozmetik Malzemeleri, Dudak Kozmetik Malzemeleri , Tırnak, Yüz ve Vücut Kozmetik Malzemeleri, Asidik Renklendiriciler, Bazik Renklendiriciler, Saç Ürünleri, Şampuanlar, Saç Renklendiriciler
801300725221 Numune Alma Teknikleri Kredi: 3 / AKTS:8
GİRİŞ, Numune alma ile ilgili terimler ve tarifleri, Neden numune alınır? Popülasyon büyüklüğünün belirlenmesi, Numune alma işleminde dikkat edilmesi gereken hususlar, Numune alma kapları, NUMUNE ALMA YÖNTEMLERİ, Olasılığa dayanan numune alma, Basit rastgele numune alma, Sistematik numune alma, Tabakalı numune alma, Kademeli numune alma, Olasılığa dayanmayan numune alma, Kolayda numune alma, Yargısal numune alma, Kota numune alma, Dilim numune alma, Kartopu numune alma - NUMUNE ALMA TEORİSİ: Numune dağılımı, Örneklem Ortalaması, Numune almada hata kavramı ve standart hata, KATILARDAN NUMUNE ALMA: Katılardan Numune Alma Aletleri, Yığın halindeki katıdan numune alma sondası, Çeşitli katılardan numune alma, SIVILARDAN NUMUNE ALMA: Numune Alma ve Saklama İlkeleri, Numune Alma Esasları, Numunelerin Miktarı, Numune Koruma Teknikleri, Numune Saklama Yöntemleri, Çeşitli sıvılardan numune alınması, GAZLARDAN NUMUNE ALMA: Gazlar İçin Numune Kapları, Gazlardan Numune Alma Aletleri, Çeşitli Gazlardan Numune Alma,
801300725241 Yaşam ve Kimya Kredi: 3 / AKTS:8
Giriş (Bilim, Teknoloji ve Kimya, Kimyanın Yaşantımızdaki Yeri), Toprak ve Kimya (Toprak ve bileşimi, Organik ve inorganik kayalar, Silikatlar, Metaller ve Cevherler, Yerkürenin giderek azalan kaynakları), Hava ve Kimya (Atmosfer ve bileşimi, Atmosfer kimyası, Çağlar boyu hava kirliliği), Su ve Kimya (Su ve özellikleri, Doğadaki su, Kimyasal ve Biyolojik kirlilik), Enerji (Kinetik ve potansiyel enerji, Enerji ve Kimyasal Reaksiyonlar, Kömür, Doğal gaz, Petrol, Nükleer Enerji. Yenilenebilir Enerji kaynakları), Nükleer Kimya (Radyoaktivite, Çekirdek Enerjisi, Yarılanma Süresi, Transmutasyon, Radyoisotopların kullanımı, Nükleer Enerjinin Kullanımı), Gıdalar ve Kimya (Karbonhidratlar, Yağlar ve Kolestrol, Proteinler, Mineraller ve Vitaminler, Gıda katkı maddeleri, Gıdalarımızdaki problemler), İlaçlar (İlaçların sınıflandırılması, ilaç kullanımı, İlaç ve toplum),Tarım Kimyasalları (Kimyasallar ile tarım-Gübreler, Pestisitler, Herbisitler -Ot öldürücüler, Sürdürülebilir ziraat), Ev Kimyasallar,(Sabunlar, Deterjanlar, Yumuşatıcılar, Ağartıcılar, Genel amaçlı temizlik ürünleri, Boyalar, Kosmetikler), Zehirler (Doğal Zehirler, Öldürücü doz, Zehirli Atıklar), Polimerler (Polimerizasyon, Polimerlerin Özellikleri, Plastikler ve Çevre)
801300725271 Adli Kimyada Analitik Yöntemler Kredi: 3 / AKTS:8
Adli kimya nedir? Adli kimyada kalite kontrol ve istatiksel testler, numune hazırlama ( katı-sıvı, sıvı-sıvı ekstraksiyon, türevlendirme vb) Adli kimyada kullanılan ilaç analizleri,Yanma ile birlikte oluşan fiziksel kanıtların adli analizi, Atış artıklarının analizi, polimer, fiberlerin adli analizi.
801300725570 Organik Kimyada Sentez Tasarımı Kredi: 3 / AKTS:8
Parçalanma (Bölünme) tekniğine giriş, tek grup parçalanmaları, iki grup parçalanmaları, mantıksız İki grup parçalanmaları, genel problemler, aromatik bileşiklerin retrosentetik analiz yöntemleri,perisiklik reaksiyonlar, hetero atom ve heterosiklik bilesikler, strateji, strateji ile ilgili problemler
801300725880 İleri Organik Kimya Kredi: 3 / AKTS:8
İleri Organik Kimya: Organik kimyada son yıllarda popüler olan konuların ve organik kimya dersinde işlenecek konuların genel bir tanıtımı.Organik Elektrokimya: Elektrokimyasal tekniklerin organik sentezde uygulama metodları ve teknikleri, katodik elektroorganik sentez reaksiyonları, anodik elektroorganik sentez reaksiyonları.Mikrodalga ile Sentez: Mikrodalgaların organik sentezde kullanılması ve temel prensipler, mikrodalga enerjisi ile gerçekleştirilen organik sentez reaksiyonlarına örnekler.Sonokimya: Ultrases dalgalarının organik sentezde kullanılması ve bu yolla gerçekleştirilen organik sentez reaksiyonlarına örnekler.Organik Fotokimya: Fotokimyanın temel kavramları, uyarılma, fotokimyasal reaksiyonlar ve örnekleri.Faz transfer Katalizi: Faz transfer katalizör türleri, kataliz mekanizması, faz transfer katalizörlerinin uygulamaları, kapsam ve sınırlamaları.İyonik Sıvılar: Organik iyonik sıvılar, türleri ve genel özellikleri, iyonik sıvıların organik sentezde kullanılma alanlarına örnekler.Kombinatoryal Kimya: Kombinatoryal kimyanın tanıtımı, amaçları ve temel prensipleri, kombinatoryal kimya uygulamaları
801300725900 Polimerlerin Analizi ve Karakterizasyonu Kredi: 3 / AKTS:8
Polimerlere Yönelik Genel Bilgiler : (termoset, termoplastik, elastomer, yüksek performans polimeri, kopolimer, kompozit, zincir yapıları, doğal ve sentetik polimerlerin zincir yapıları, polimer materyallerin bileşimi sentez yöntemleri. Polimer Analizine ve Karekterizasyonuna Genel Bakış: (Analiz ve karekterizasyon tekniklerinin sınıflandırılması. Polimerlerin kimyasal analizi, Elementel ve yapısal karekterizasyon testleri, Polimerlerin Termal Analizi. Polimerlerin Analizinde Kullanılan Basit Yöntemler: Polimerlerin analize hazırlanması, basit fiziksel testler, yoğunluk, çözünürlük, ısıtma ve alev karşısındaki davranışlarının incelenmesi, özel tanımlama reaksiyonları. Polimerlerin Makro, Mikro ve Molekül yapısının aydınlatılmasına yönelik analizler: Mekanik testler, reoloji ve termal analiz. Molekül yapısının belirlenmesi: ortalama zincir uzunluğunun belirlenmesi, element analizi, heteroatomların analizi, polimerlerde çift bağların tayin metodları, kopolimer türünün belirlenmesi, kopolimer bileşimi, taktisite tayini, çapraz bağlı jel içeriğinin ölçümü, geometrik izomerliğin belirlenmesi, uç grup analizi. Polimerlerde Kullanılan Katkı Maddelerinin Ayrılması ve Analizi: (Ekstrakteedilebilir katkılar, UV stabilizörleri, antioksidantlar plastikleştiriciler, dolgu Maddeleri, yağlayıcılar, pigmentler, antistatik maddelerin, çapraz bağlayıcılar, şşirme maddeleri, alevlenmeyi geciktiriciler, vurma dayanımını arttırıcıların tayini). Polimerlerde Uçucu Maddelerin ve Katalizör Artıklarının Analizi (Kromotografik ve Spektroskopik yöntemler, Polarografi, yüksek performans sıvı kromotografisi).Polimerlerin Fraksiyonlaması ve Mol Kütlelerinin Belirlenmesi: (Polimerleri fraksiyonlana türleri, mol kütlesini ve mol kütlesi dağılımını belirleme yöntemleri). Polimer Karekterizasyonunda Uygulanan Mekanik Testler (çekme, sıkıştırma, vurma, aşınma, yanma, sertlik, esneklik vb).
801300805170 Organik Elektrokimya Kredi: 3 / AKTS:10