SIKÇA SORULAN SORULAR

 YATAY GEÇİŞ

 1. Yatay Geçiş için süre sınırı var mı?

Yüksek Lisans Programında 2. yarıyıl sonuna kadar, Doktora Programında ise Yeterlik Sınavı öncesine kadar yatay geçiş yapılabilir. Yatay geçiş yapacak olan öğrencinin en az 1 yarıyılını kendi üniversitesinde başarılı olarak geçirmiş olması gerekir. Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri tez aşamasında yatay geçiş yapamaz.(yönetmelik md. 50)

 1. Yatay geçiş başvurusu için belli bir tarih var mı?

Yatay geçiş başvurusu için belli bir tarih yoktur. Dönem içerisinde yatay geçiş süre sınırı içerisinde olmak şartı ile başvuru yapılabilir.

 1. Farklı bir bölüme ya da programa yatay geçiş yapabilir miyim?

Yatay geçişler aynı program ve aynı bölümler için yapılabilir.

 1. Yatay geçiş yaptığım takdirde tüm derslerim sayılır mı?

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre  yatay geçiş yaptığınız anabilim dalından en az 12 kredilik ders almanız zorunlu olup, bu dersleri aldıktan sonra diğer üniversiteden almış olduğunuz tüm dersler Anabilim Dalı Akademik Kurulunun uygun görmesi halinde mezuniyet kredinize sayılabilir.(yönetmelik md.39)

 1. Aynı Enstitü içerisinde yatay geçiş yapabilir miyim?

Aynı Enstitü içerisinde bulunan anabilim dalları arasında yatay geçiş yapılamaz.

ÖZEL ÖĞRENCİLİK

 1. Kimler Özel Öğrenci olarak ders alabilir?

Lisans veya yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler ile lisans son sınıf öğrencileri özel öğrenci olarak ders alabilir.

 1. Özel Öğrenci olarak hangi derslere başvuru yapabilirim?

Özel öğrenci olarak güz, bahar ve yaz dönemlerinde yalnızca Enstitümüz kesin kayıtlı öğrencilerinin kayıt yaptırdığı açılan derslere kayıt yaptırabilirsiniz.

 1. Özel Öğrenci başvuru tarihleri nelerdir?

Güz, bahar ve yaz dönemlerinde Enstitü web sayfamızda yer alan Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde başvuru yapabilirsiniz.

 1. Özel Öğrenci olarak kaç ders alabilirim?

Ders almada herhangi bir sınırlama olmamakla beraber asıl öğrenci olmanız durumunda kayıtlı olduğunuz programda alınması gereken zorunlu ders kredisinin %50’sini geçemez.

 1. Özel Öğrenci olarak ne kadar ücret ödemeliyim?

Özel öğrenci başvuru ücretleri her kayıt döneminde Enstitü web sayfamızda ilan edilmektedir. Ücretler normal öğretim programlarında ulusal kredi başı olarak hesaplanmaktadır. Şu anda kredi başına 40.00 TL alınmaktadır. 

 1. Özel Öğrenci başvurularında hangi belgeler gereklidir?

Lisans son sınıfta okuyan öğrenciler öğrenci kimlik kartı fotokopisi ile mezun olanlar ise diploma belgelerinin fotokopisi ile müracaat edebilir.

 1. Özel öğrenci olarak aldığım dersleri en geç kaç dönem içerisinde saydırmam gerekli?

Özel öğrenci olarak ders kaydı yaptırdığınız dönemden sonra en geç 4 yarıyıl içerisinde kesin kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Aksi halde almış olduğunuz dersler mezuniyet kredinize sayılmaz.

EŞ DANIŞMAN (İKİNCİ TEZ DANIŞMANI)

 1. Eş danışmanlık nedir?

Tez konusu veya tez önerisi kabul edilen öğrencilerin tez çalışmasının birden fazla uzmanlık alan içermesi halinde tezin hangi kısmının hangi öğretim üyesi ile çalışılması gerektiği belirtilerek Anabilim Dalı Akademik Kurulu Kararı ile aynı Enstitü veya farklı bir Enstitüden ya da farklı bir yükseköğretim kurumundan eş danışman önerisi yapılabilir.(yönetmelik md. 30/2)

 1. Eş Danışman nasıl, ne zaman atanır?

Eş danışman tez konusu/tez önerisi kabul edildikten sonra Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır.

 1. Eş Danışman tez sınav jüri üyesi olabilir mi?

Yüksek Lisansta eş danışman Akademik Kurulun kabul etmesi halinde jüri üyesi olarak görev alabilir. Bu durumda tez sınav jürisi beş kişiden oluşur. Doktora programında ise eş danışman jüri üyesi olarak görev alamaz.(yönetmelik md. 27/3)

 1. Tezsiz Yüksek Lisans programlarında ikinci (eş) danışman olur mu?

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre tezsiz yüksek lisans programlarında ikinci (eş) danışman ataması olamaz.

DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Danışman değişikliği nasıl yapılır?

Danışman değişikliği için Enstitü web sayfasında bulunan danışman değişikliği istem dilekçesi (Dilekçe 4.1) doldurularak Anabilim dalı Akademik Kuruluna sunulur ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile değişiklik yapılabilir.

 1. Başka bir bölümden danışman atanabilir mi?

Tez danışmanı, mutlaka anabilim dalındaki görevli öğretim üyelerinden önerilebilir. Ancak Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması durumunda Ankara Üniversitesi Senatosunun belirlediği ilkeler çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu tarafından bir Yükseköğretim kurumundan danışman önerisi yapılabilir. 

TEZ SINAV JÜRİSİ OLUŞTURMA

 1. Tez Sınav Jüri üyeleri nasıl oluşturulur?

Yönetmelikte belirtilen tüm şartları yerine getiren ve tez yazım aşamasını tamamlayan öğrenciler için sınavı yapmak üzere jüri önerisi formu doldurularak (Dilekçe D10/YL01) Anabilim Dalı Akademik Kurulu kararıyla Enstitüye tezin bir nüshası ile birlikte sunulur ve Enstitü Yönetim Kurulunda jüri üyeleri belirlenir.

 1. Jüri üyelerine hangi belgeleri teslim etmeliyim?

Jürisi belirlenen öğrenci Enstitüye gelerek seçilen jüri üyelerine ait görevlendirme yazılarını, kişisel rapor formlarını, tez sınav tutanağını, intihal raporunu (CD), tez gerekçelerini alır ve tezlerinin bir nüshalarını ekleyerek jüri üyelerine elden dağıtım yapar.

DOKTORA YAYINI

 1. Doktora yayınını en geç ne zaman vermeliyim?

Doktora programına kayıt yaptıktan sonra yapılan bir doktora yayını en geç tez sınavı jüri teklifi yapılmadan önce Enstitüye verilmelidir.

 1. Doktora yayını tezim ile ilgili olmak zorunda mı?

Doktora yayını tez konunuz ya da çalışma alanınız ile ilgili olabilir. Tez konusu ile ilgili ise yayında mutlaka danışman öğretim üyesi yazar olarak yer almalıdır.

 1. Doktora makale yayınının nitelikleri nelerdir?

Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin doktora öğrencilerinin mezun olmadan önce yapmaları gereken doktora makale yayının niteliği hakkındaki 19. maddeye ilave olarak Enstitü Kurulunun 06.04.2017 tarih ve 85 sayılı toplantısında alınan kararlar çerçevesinde belirlenen nitelikler şöyledir.

 1. Bilimsel Makale mutlaka öğrencinin doktora programına kayıt tarihinden sonra kabul edilmiş, yayımlanmış veya DOI numarası almış olmalıdır.
 2. Bilimsel Makale, doktora tezinden üretilmişse, öğrenci ve danışman adı yazarları arasında bulunmalıdır. Tezden olmayıp alanıyla ilgili makalelerde ise; öğrencinin adı makale de mutlaka olmalıdır, danışman adının bulunması ise zorunlu değildir.
 3. Bilimsel Makale, Türkçe, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde basılmış olmalıdır.
 4. Ulusal hakemli dergi;  “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme İlkeleri”nde yer alan ve Ankara Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen hakemli dergilerdir. Bu kapsamda kabul edilecek dergilerin editör listelerine, baş editörlerine ve yayın bilgilerine internet yolu ile ulaşılabilmelidir.
 5. Kısa not şeklinde beyan edilen bilgiler SCI veya SCI Expanded kapsamında ise değerlendirilmeye alınır, aksi takdirde değerlendirilmez.
 6. Ulusal yada Uluslararası kitap veya kitap bölümleri değerlendirilmeye alınır.

TEZ İZLEME KOMİTESİ (TİK) TOPLANTI DÖNEMLERİ

 1. TİK dönemleri nelerdir?

Altı ay aralıklarla yılda iki kez olmak üzere öğrenci doktora tez savunma sınavına girene kadar tez izleme komitesi toplantıları devam eder.

 1. TİK toplantısına girmez isem ne olur?

İlgili döneme ait toplantıdan başarısız sayılırsınız. İzleyen dönemde TİK toplantısına girmeniz gerekmektedir. İki kez üst üste, aralıklı olarak üç kez TİK Toplantısına girmeyen öğrencinin kaydı silinir.

 1. Mezun olabilmem için en az kaç TİK toplantısı yapmam gerekir?

Mezun olabilmeniz için Tez Önerisi Toplantısı hariç en az üç başarılı TİK yapmanız gerekmektedir. Ancak mezun olacağınız tarihe kadar her altı ayda bir TİK yapılmak zorundadır. Yani 3 başarılı TİK ten sonra eğer mezun olamıyorsanız bile toplantılar devam etmek zorundadır.

KATKI PAYLARI

 1. Katkı Payının ne zaman yatırılması gerekiyor?

Yasal öğrenim süresini dolduran öğrenciler Enstitü web sayfasında her dönem ilan edilen Akademik Takvim’de belirtilen tarihlerde katkı paylarını yatırmak zorundadır.

 1. Hangi dönemden itibaren katkı payı yatırmam gerekiyor?

Bilimsel Hazırlık Programı ve kayıt dondurmalar hariç; Tezsiz Yüksek Lisansta 3.yarıyıl, Yüksek Lisansta 5.yarıyıl, Doktorada 9. yarıyıl ve Bütünleşik Doktorada 11.yarıyıldan itibaren katkı payı yatırılmaktadır.

 1. Katkı payı yatırmaz isem ne olur?

İlgili döneme ait hiçbir öğrencilik hakkından faydalanamazsınız. Enstitüden hiçbir belge (paso, kimlik, askerlik tecil belgesi, öğrenci belgesi vb.)alamazsınız. Haklı ve geçerli nedeni olmaksızın üst üste iki kere kayıt yenileme işlemi gerçekleştirilmezse öğrencinin kaydı silinir.

BAŞKA ÜNİVERSİTELERDEN DERS ALMA

 1. Başka Üniversitelerden ders alabilir miyim?

Tezli yüksek lisans programında Üniversitemizdeki diğer lisansüstü programlar ya da diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir. Doktora programlarında diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenciler en fazla iki, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler en fazla dört ders seçilebilir.

 1. Başka Üniversitelerden nasıl ders alabilirim?

Enstitü web sayfamızda bulunan diğer üniversitelerden ders alma istem dilekçesini (Dilekçe 3.1) doldurmanız ve Anabilim Dalı Başkanlığına müracaat etmeniz gerekmektedir. Ayrıca ders alınacak olan Üniversite’nin özel öğrenci kayıt haftasında kayıt yaptırılması gerekmektedir.

MEZUNİYET İÇİN ASGARİ SÜRE

 1. En geç ne zaman mezun olabilirim?

Bilimsel Hazırlık Programında geçen süreler ve kayıt dondurmalar hariç Tezsiz Yüksek Lisans programında 3. yarıyıl, Tezli Yüksek Lisans programında 6. yarıyıl ve Doktora programında 12.Yarıyıl sonunda mezun olunması gerekmektedir.

İNTİBAK İŞLEMLERİ

 1. Başka bir üniversite öğrencisi iken kaydım silinmeden önce aldığım dersleri sizde kredime saydırabilir miyim?

Bağlı olduğunuz Anabilim Dalından zorunlu tamamlamanız gereken toplam kredinin yarısını aldıktan sonra Anabilim Dalı Akademik Kurul Kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile almış olduğunuz dersler kredinize sayılabilir.

 1. Başka üniversitede kaydım silinmeden önce yapmış olduğum seminer ve Yeterlik Sınavını burada saydırabilir miyim?

Diğer üniversitede almış olduğunuz seminer ve yeterlik sınavını saydıramazsınız.

DÖNEM PROJESİ VE SEMİNER SUNUMLARI

 1. Dönem Projemi ne zaman sunabilirim? (Tezsiz Yüksek Lisans)

Dönem Projeleri 3.yarıyıl sonuna kadar Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından Enstitümüze gönderilen sunum listesine adınız eklenmesi şartıyla herhangi bir dönemde sunulabilir.

 1. Seminerimi ne zaman sunabilirim? (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora)

Tezli Yüksek Lisans programında 4.yarıyıl sonuna kadar, Doktora programında ise Yeterlik Sınavı öncesi seminer sunulması gerekmektedir.

 1. Sunum yaptıktan sonra ne yapmam gerekiyor?

Seminer ya da Proje sunum tutanaklarınız 3 gün içerisinde Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından Enstitümüze gönderilir. Sunumunuzu tez yazım kurallarına göre hazırlayıp PDF formatında CD’ye kaydederek (basılı kopyaya gerek yok) en geç 15 gün içerisinde Enstitüye getirmeniz gerekmektedir.

 1. Ders aşaması bitmeden Dönem Projesi sunumu yapabilir miyim? 

Ders aşamasında iken proje sunumu yapabilirsiniz.

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

 1. Bilimsel Hazırlık Programı nedir?

Nitelikleri aşağıda belirtilen adaylara eksikliklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık programı uygulanabilir:

 1. a) Lisans derecesini başvurdukları Yüksek Lisans veya Doktora programından farklı alanlarda almış olanlar,
 2. b) Lisans veya Yüksek Lisans derecelerini Ankara Üniversitesi dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış  olanlar,
 3. c) Lisans veya Yüksek Lisans derecesini başvurdukları Doktora programından farklı alanda almış olanlar.
 4. Bilimsel Hazırlık Programı (BHP) kaç yarıyılda tamamlanır?

BHP tamamlama süresi 1 yıldır. Bu süre normal program süresine dahil edilmez.1 yılda BHP tamamlanamazsa öğrencinin kaydı silinir.

 1. BHP kapsamında kaç ders alınmalı?

BHP kapsamında alınacak derslere Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından karar verilir.

DOKTORA YETERLİK SINAVI

 1. Doktora Yeterlik Sınavına ne zaman girmeliyim?

Zorunlu ders kredileri tamamlandıktan ve seminer sunduktan sonra Yüksek Lisans derecesi ile kayıt yaptıran öğrenciler en geç 5.yarıyıl sonuna kadar, Lisans derecesi ile doktora programına kayıt yaptıranlar ise en geç 7. yarıyıl sonuna kadar Doktora Yeterlik Sınavına girmelidir.(yönetmelik md. 24)

 1. Doktora Yeterlik başvurusu nasıl yapılır?

Doktora Yeterlik Sınavı başvuruları Anabilim Dalı Başkanlıklarına Ocak ve Haziran ayları içerisinde Enstitü web sayfasında yer alan Akademik Takvimdeki tarihlerde yapılmalıdır.

 1. Doktora Yeterlik sınavı ne zaman ve nerde yapılır?

Doktora Yeterlik Sınavları her yıl Şubat ve Temmuz aylarında Anabilim Dalı Başkanlıklarında (beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesince) yazılı ve sözlü olmak üzere iki kısım halinde yapılır.

 1. Doktora Yeterlik sınavını başaramaz isem ne olur?

Bir sonraki dönemde tekrar sınava girmeniz gerekmektedir. İkinci defa girilen sınavda da başarısız olursanız kaydınız silinir.

DERS KAYDI

 1. Bir dönemde hiç ders almayabilir miyim?

Ders almak zorunda değilsiniz ancak ders almasanız da kaydınızı internetten yenileyebilirsiniz.

 1. Lisansüstü dersleri kaç dönemde tamamlamam gerekli?

Tezli Yüksek Lisansta en fazla 4, Tezsiz Yüksek Lisansta 3, Doktorada 4 ve Bütünleşik Doktorada 6 yarıyıl içerisinde dersler tamamlanmalıdır.

 1. Geçme notu kaçtır?

Yüksek Lisans programları için geçme notu 4 üzerinden 2.75 (100 üzerinden 70), Doktora programı için 4 üzerinden 3 (100 üzerinden 75) tür.

 1. Bütünleme Sınavları var mıdır?

Lisansüstü programlarda bütünleme sınavı bulunmamaktadır.

 1. Yüksek Lisans yapmakta iken doktora programında değerlendirilmek üzere ders alabilir miyim?

Herhangi bir Yüksek Lisans programında kayıtlı iken Doktora programına yönelik lisansüstü ders alınamaz.

 1. Herhangi bir program tamamlandıktan sonra o programda alınan dersler bir başka programda kullanılabilir mi?

Herhangi bir program tamamlandıktan sonra alınan dersler başka bir program için kullanılamaz.

 1. Almam gerekli zorunlu asgari ders sayısı nedir?

Tezli Yüksek Lisans programı, 21 ulusal krediden ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer, diğer öğrenim etkinlikleri ve tez çalışmasından oluşur.( yönetmelik md.11/4)

Tezsiz Yüksek Lisans programı, 30 ulusal krediden ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. ( yönetmelik md.4/4)

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile başvuranlar için 21 ulusal krediden ve 240 AKTS kredisinden az olmamak üzere en az yedi ders, seminer çalışması, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, alanıyla ilgili tek ya da çok isimli ulusal veya uluslararası hakemli bir dergide yayımlanan bir makale, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.( yönetmelik md.19/2)

 1. Başarısız olduğum bir dersi nasıl üzerimden düşürebilirim?

Herhangi bir dönemde alarak başarısız olduğunuz bir dersi, bir sonraki dönem ders seçimi sırasında sistemden yerine ders seçerek üzerinizden düşürebilirsiniz. Ayrıca mezuniyet transkriptlerinde başarısız olunan ders veya dersler gösterilmemekte ve genel not ortalamasına katılmamaktadır.

 1. Derslere devam zorunluluğu var mıdır?

Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için kuramsal derslerin % 70’ine, uygulamaların ve/veya diğer öğrenim etkinliklerinin % 80’ine devam etmiş olmaları gerekir.

 1. Danışman atanmayan öğrencilerin ders kayıt onayları nasıl yapılmaktadır?

Danışman atanıncaya kadar bu işlemler Anabilim Dalı Başkanı tarafından yapılır.

GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Lisansüstü program başvuruları ne zaman yapılmaktadır?

Enstitümüz web sayfasında yer alan Akademik Takvimde kesin tarihler belirtilmekle birlikte lisansüstü programlar güz ve bahar yarıyılları olmak üzere yılda iki kez yapılmaktadır.

 1. İstenen şartlar nelerdir?

Başvuru şartlarımız dönem başlarında ilan edilmektedir, ayrıca Enstitü web sayfasında Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde de yer almaktadır.

 1. Eksik belge ile müracaat yapabilir miyim?

Hiçbir şekilde eksik belge ile başvuru yapamazsınız.

 1. Lisansüstü sınavlar nerede ve nasıl yapılmaktadır?

Lisansüstü sınavlar başvuruda bulunulan Anabilim Dalı Başkanlığında yazılı bilim sınavı şeklinde yapılmaktadır.

 1. Mezun olduğum alan haricinde farklı bir alanda lisansüstü eğitim yapabilir miyim?

Bu konu hakkında herhangi bir kısıtlayıcı engel olmamakla beraber, başvuruda bulunulacak Anabilim Dalı Başkanlığı ile önceden görüşme yapılmasında fayda vardır.

 1. Başvuruda mezun olma şartı var mıdır?

Mezun olma şartı vardır. Ön kayıt tarihlerinde mezun olmadan yapılacak tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.

 1. Aynı anda iki yüksek lisans programına devam edebilir miyim?

Aynı anda tezsiz yüksek lisans programları hariç iki lisansüstü eğitim yapamazsınız. Ancak her iki programında gereklerini ayrı ayrı yerine getirmeniz gerekmektedir.

ALES

 1. ALES sınavına girmek zorunda mıyım?

Enstitümüz lisansüstü programlarına başvurularda ALES şartı aranmaktadır.

 1. ALES sınavından kaç puan almam gerekiyor?

Sayısal puan türünde birinci öğretim Yüksek Lisans ve Doktora programları için en az 60 puan şartı aranmaktadır. Ancak bazı bölümler bu puanı artırabilmektedirler. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı, ikinci öğretim uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri ile yabancı uyruklu öğrenciler ALES’ten muaftırlar. Web sayfamızdaki başvuru koşullarında bu hususlar belirtilmektedir.

 1. ALES ne zaman yapılır?

ALES sınavı ÖSYM tarafından yapılmakta olup ÖSYM sayfasından sınav tarihlerini takip edebilirsiniz.

 1. ALES sınavında alınan puanın geçerlik süresi ne kadardır?

ALES sınavından alınan puanın geçerlilik süresi 5 yıldır.

 1. GMAT ya da GRE sınavlarından kaç puan alınması gerekiyor?
 1. ALES sınavında 60 puan GMAT sınavı için 465 puana, 70 ALES puanı ise 500 GMAT puanına karşılık geliyor.
 2. ALES sınavında 60 puan GRE sınavı için sayısal puanın dikkate alınması durumunda 634 puana, 70 ALES puanı ise 685 GRE sayısal puanına karşılık geliyor.
 1. GRE ve GMAT kaç yıl geçerlidir?

GRE ve GMAT geçerlilik süresi belgenin üzerinde yazılan geçerlik süresi kadardır. Eğer süre belirtilmemiş ise 5 yıl geçerliliği vardır.

DİPLOMA İŞLEMLERİ

 1. Diplomamın aslını ne zaman alabilirim?

Diplomalar yılda bir kez toplu olarak hazırlanıp Rektörlük makamına imzaya sunulur. Bu işlem Nisan-Mayıs ayları içerisinde yapılır.

 1. Diplomamın aslını almam için ne yapmam gerekir?

Size verilen Geçici Mezuniyet Belgenizi getirmeniz yeterlidir.

 1. Diplomamı bir başkası alabilir mi?

Noter vekaleti vereceğiniz bir kişi haricinde sizden başka hiçbir kimse diplomanızı teslim alamaz.

 1. Diplomalarda ünvanlar belirtiliyor mu?

Geçici Mezuniyet Belgelerinde ve Diplomalarda Ankara Üniversitesi Diploma Yönergesine göre ünvanlar belirtilmemektedir. Yüksek Lisansta “Yüksek Lisans Derecesi”, Doktorada ise “Doktora Derecesi” verilmektedir.

 1. Diplomamın veya Geçici Mezuniyet Belgesinin İngilizcesi veriliyor mu?

Her iki belgenin de İngilizcesi verilmektedir.

 1. Diplomamı kaybettim, ne yapmam gerekir?

Tirajı yüksek bir ulusal gazeteye ilan vermeniz ve Enstitümüze bir dilekçe ile müracaat etmeniz gerekmektedir. Hazırlanacak diplomada ikinci nüsha olarak hazırlandığı belirtilmektedir.

 1. Tezsiz Yüksek Lisans mezunları doktora yapabilir mi?

06.02.2013 tarihinden önce Tezsiz Yüksek Lisans programlarına kayıt yaptıran tüm öğrenciler Doktora programına başvuru yapabilirler. Ancak bu tarihten sonra kayıt yaptıran öğrenciler doktora programına müracaat edemeyecektir.

KAYIT SİLME KRİTERLERİ

 1. Hangi nedenlerle kayıt silinir?

28 Kasım 2016 tarih ve 29902 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ne göre:

A- TEZLİ YÜKSEK LİSANS

1- Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

2- Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

3- Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde düzeltmeleri yapılan tezi aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da başarısız bulunarak tezi kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

4- Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

5- Tez sınavında başarılı olmak ve senato tarafından belirlenen mezuniyet için gerekli diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir.

B- TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

1- Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

C- DOKTORA

1- Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

2- Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

3- Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin ilişiği kesilir.

4- Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

5- Öğrencinin yeterlik sınavına ne zaman gireceği senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir. Ancak yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

6- Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

7- Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

8- Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

9- Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

10- Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenciler başarılı olarak değerlendirir. Bu karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde 17. maddenin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

11- Tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır. Enstitü yönetim kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde ilişiği kesilir

D- BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

1- Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez.

E- DİĞER HÜKÜMLER

 1. a) İkinci ve daha sonraki herhangi bir yarıyıl sonunda genel akademik başarı not ortalaması 2,00’den az olan öğrencilerin,
 2. b) Yüksek lisans veya doktora tez çalışması ile ilgili uzmanlık alan dersinden üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız (BŞZ) notu alan öğrencilerin,
 3. c) Senato tarafından belirlenen esaslara göre haklı ve geçerli bir nedeni olmadan aynı programda kayıt yenileme işlemini iki kez yerine getirmeyen öğrencilerin,

(2) Öğrencilerin, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olmaları durumunda ilgili birim yönetim kurulu kararıyla ilişikleri kesilir.

(3) Öğrencilerin enstitü ile ilişiklerinin kesilmesi kendi istemleri üzerine de olabilir. Bu takdirde öğrenciler enstitüye yazılı olarak şahsen başvurmak zorundadırlar. İlişik kesme sürecinde öğrenciler ilgili birimlerden alacakları ilişik kesme belgelerini enstitüye sunmak zorundadırlar.

AŞAMALAR:

 • BHP Kapsamında olan 2016-2017 güz yarıyılı ve daha öncesi kayıtlı tüm öğrenciler 2016-2017 güz yarıyılından itibaren 2 yarıyıl içerisinde BHP’nı tamamlamaları gerekmektedir.
 • Tezli Yüksek Lisans Ders aşamasında olan 2016-2017 güz yarıyılı ve daha öncesi kayıtlı tüm öğrenciler 2016-2017 güz yarıyılından itibaren 4 yarıyıl içerisinde zorunlu ders kredilerini ve semineri tamamlamak zorundadır.
 • Tezsiz Yüksek Lisans Ders aşamasında olan 2016-2017 güz yarıyılı ve daha öncesi kayıtlı tüm öğrenciler 2016-2017 güz yarıyılından itibaren 3 yarıyıl içerisinde zorunlu ders kredilerini ve Dönem Projesini tamamlamak zorundadır.
 • Doktora Ders aşamasında olan 2016-2017 güz yarıyılı ve daha öncesi kayıtlı tüm öğrenciler 2016-2017 güz yarıyılından itibaren 4 yarıyıl içerisinde zorunlu ders kredilerini ve semineri tamamlamak zorundadır.
 • Doktora Tez aşamasında olan 2016-2017 güz yarıyılı ve daha öncesi kayıtlı tüm öğrencilerin 2016-2017 güz yarıyılından itibaren 2 kez üst üste ya da aralıklı üç kez TİK yapmadıkları ya da başarısız oldukları durumunda kayıtları silinecektir.

İLETİŞİM

 1. Enstitü ile nasıl iletişim kurabilirim?

Enstitü öğrenci işleri ile ilgili tüm sorularınızı:

fbeogrfm@ankara.edu.tr (Fen ve Mühendislik Fakültesi öğrencileri)

fbeogrzr@ankara.edu.tr (Ziraat Fakültesi öğrencileri)

fbeogrtg@ankara.edu.tr (Gayrimenkul ve Taşınmaz Geliştirme ile Enformatik ABD öğrencileri)

veya

teknik sorularınız için fenbilim@ankara.edu.tr

e-posta adreslerine iletebilirsiniz. Size mümkün olduğu ölçüde aynı gün içerisinde cevap verilecektir.

Tel: 0 (312) 316 60 33 (3 hat)

596 11 56-596 11 47-596 11 57-596 12 74-596 11 53

Faks: 0 (312) 316 60 36